Search

Search Results

6669 results found.

Pavlin-Povzetek.pdf

Povzetek Med, eno najbolj cenjenih živil, je na trgu že od antičnih časov. Zaradi svoje priljubljenosti in pomanjkljive definiranosti pa je pogostokrat tarča ponarejanja oziroma prirejanja botaničnega

Pavlin-Abstract.pdf

Abstract Honey, one of the most valued foods, has been on the market since ancient times. Due to its popularity and lack of definition, it is often the target of falsification or modification of botan

Kavcic-Povzetek.pdf

Povzetek Rastlinski (+)ssRNA virusi predstavljajo zbirko evolucijsko optimiziranih proteinskih nanodelcev različnih oblik in velikosti, ki pri sesalcih ne morejo razviti virusne okužbe in so zato zelo

Kavcic-Abstract.pdf

Abstract The capsids of plant ssRNA viruses represent a collection of evolutionarily optimized proteinaceous nanoparticles of different shapes and sizes that are not infectious to mammals and therefor

Navodila_za_oddajo_mag_del_24.pdf

Navodila za oddajo magistrskih del in prijavo zagovora v STUDIS-u Po odobritvi dela s strani mentorja/somentorja, člana in predsednika komisije, mentor v študijskem informacijskem sistemu omogoči

FKKT_studijski_programi_II_stopnje_knjizica_2024_25_slo.pdf

UL FKKT MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI Kemija Kemijsko izobraževanje Kemijsko inženirstvo Biokemija Tehniška varnost K A Z A L O KEMIJA KEMIJSKO INŽENIRSTVO BIOKEMIJA K E M I J S K O I

Oklic_javne_drazbe.pdf

p. p. 537, Večna pot 113 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 479 80 00 info@fkkt.uni-lj.si Številka: Datum: 000-1/2024-66 14. 6. 2024 Na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samo

Obvestilo_o_izpitu_-_raziskovalno_delo.pdf

Večna pot 113, 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 479 80 info@fkkt.uni-lj.si www.fkkt.uni-lj.si OBVESTILO O IZPITU Kandidat/-ka: _______________________________ Vpisna številka: __ __ __ __ __ _

Obvestilo_o_izpitu_-_raziskovalno_delo.docx

OBVESTILO O IZPITU Kandidat/-ka: _______________________________ Vpisna številka: __ __ __ __ __ __ __ __ Datum rojstva: ______________________________Kraj rojstva: _____________________ V študi