Založba UL FKKT

Založba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je neprofitna organizacijska enota fakultete, ki se ukvarja z izdajanjem literature za potrebe študijskega procesa na fakulteti. Izdaje obsegajo učbenike, navodila za laboratorijske vaje, zbirke nalog in druge vrste študijskih gradiv. Izdana literatura je na voljo študentom FKKT v interni knjigarni. Založba skrbi, da imajo študentje FKKT na voljo učbenike in druga študijska gradiva. Poleg tega vzpodbuja učitelje, da pišejo učbenike v slovenščini, ker se le s pisano besedo razvija strokovni jezik.

 

Urednica založbe

izr. prof. dr. Modec Barbara

Uredniški odbor

Tiskane izdaje

Predstavljamo tiskane izdaje študijskih gradiv Založbe UL FKKT. Dela so prikazana kronološko glede na čas izdaje, najnovejša dela so na vrhu. S klikom na naslov ali naslovnico pridete do kazala posameznega dela.

Napredni oksidacijski in hibridni procesi v postopkih čiščenja odpadnih vod
Andreja Žgajnar Gotvajn, Igor Boševski, Matej Čehovin

Učbenik Napredni oksidacijski in hibridni procesi v postopkih čiščenja odpadnih vod je prva takšna literatura v slovenskem jeziku, ki na enem mestu povzema principe, lastnosti, prednosti in slabosti ter smeri razvoja napredih oksidacijskih procesov za čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih vod. Ti procesi so namenjeni predvsem dopolnitvi konvencionalnih prostopkov čiščenja, to je odstranjevanju mikroonesnaževal, ki predstavljajo zaradi svoje stabilnosti, možnosti (bio)akumulacije in različnih kroničnih vplivov v okolju vedno večji problem, česar se zavedajo tudi odločevalci, ki monitoring teh onesnaževal počasi vključujejo v zakonodajo.
Učbenik je namenjen študentom tehnike in naravoslovja, ki se pri svojem študiju srečujejo s problematiko odpadnih vod ter tudi pripravo pitne vode.

Struktura atomov in molekul
Tomaž Urbič

Učbenik “Struktura atomov in molekul” zajema snov, ki se predava pri istoimenskem predmetu. V prvi vrsti je kot pomoč pri študiju namenjen študentom kemije, za bolj poglobljeno znanje pa ga lahko uporabljajo tudi drugi študenti. Študentom pokaže, da zakoni klasične mehanike pri atomih in molekulah ne veljajo več, ter da je za opis le teh potrebna nova teorija, imenovana kvantna mehanika. Na preprostih primerih je prikazana njena uporaba. Z njo je pojasnjena tudi struktura atomov in molekul. Posameznim poglavjem so za lažje razumevanje dodane rešene naloge.

Naloge iz fizike
Andrej Zorko in Miha Škarabot

Zbirka nalog iz fizike z rešitvami predstavlja referenčno učno gradivo za vse univerzitetne študijske programe na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, primerna pa je tudi za različne bolj tehniško usmerjene študijske smeri na isti in drugih fakultetah. V drugi izdaji je bila zbirka dopolnjena z več kot sto novimi nalogami in sedaj vsebuje skoraj tristo rešenih nalog, ki logično sledijo vsebini kurza fizike na omenjeni fakulteti. Vsebina nalog razkriva osnovne koncepte klasične fizike, dodani pa so tudi primeri s področja moderne fizike, ki imajo klasično razlago. Posamezne rešitve so v pretežni meri zasnovane kot najkrajša smiselna pot do končnega rezultata, nalogam je kot dodatno fizikalno pojasnilo dodanih več kot sto slik.

Saša Petriček, Franc Perdih, Andrej Pevec in Alojz Demšar

Vaje iz anorganske kemije so učni pripomoček in zbirka navodil za laboratorijske vaje, ki so namenjene študentom prvostopenjskega študijskega programa Kemije in Kemijske tehnologije pri predmetih Anorganska sinteza, Praktikum iz anorganske kemije in Sintezne metode v anorganski kemiji. Študentje pri teh predmetih spoznajo najpomembnejše načine sinteze in karakterizacije anorganskih spojin. V prvih petih vajah so razložene osnove metod za karakterizacijo snovi. Teoretične osnove so opisane na kratko, vključeni so preprosti primeri, da se študentje seznanijo s pripravo vzorca pri posamezni analizi, potekom meritve in vrednotenjem rezultatov. V drugem delu so kratke teoretične osnove in navodila za sintetize različnih spojin, ki jih študenti karakterizirajo z razpoložljivimi metodami. Preparativno delo omogoča, da se študentje seznanijo z nekaterimi zahtevnejšimi eksperimentalnimi prijemi. V vaje smo vključili delo s snovmi, ki zahtevajo posebne varnostne ukrepe, sinteze pri kontroliranih pogojih (temperatura, pH), kontrolirano obarjanje, sol-gel sintezo, sintezo novejših materialov (superprevodniki) in delo v toku inertnega plina. V prenovljeno izdajo smo dodali pet vaj, ki smo jih vključili v program v zadnjih letih.
Želimo, da bi študentje spoznali primernost, uporabnost in omejitve posamezne metode in tako pri vajah dobili čim več veščin in praktičnega znanja.

Jurij Reščič, Tomaž Urbič

Učbenik “Uporaba numeričnih metod v kemiji – praktikum” je s krajšim teoretičnim uvodom obogatena zbirka nalog in problemov z različnih področij kemije, ki zahtevajo numerično in s tem neločljivo povezano programersko obravnavo. Prvenstveno je namenjen študentom kemije in kemijskega inženirstva, in sicer obeh stopenj študija. Glavne teme so numerično reševanje nelinearnih enačb, integracija, odvajanje in optimizacija. Sledi numerično reševanje nekaterih tipov parcialnih diferencialnih enačb ter del o statistični obdelavi podakov. V vsakem poglavju je prikazan postopek reševanja nalog, po možnosti na kemijskem problemu. Prikazani so tudi preprosti algoritmi v programskem jeziku Python za reševanje določenih tipov nalog. Študenti dobijo podatke za nekatere nalogah pri vajah, kjer tudi preverijo pravilnost dobljenih rešitev.

Iztok Turel, Ivan Leban, Marija Zupančič

Učno gradivo je vsebinsko in po zahtevnosti prilagojeno študentom študijskih smeri, kjer se osnove kemijskega računanja obravnavajo na manj zahtevnem nivoju. Poleg študentom študijskih programov Tehniška varnost in Kemijska tehnologija na UL FKKT, je namenjeno predvsem študentom študijskih programov Laboratorijska biomedicina in Kozmetologija (FFA), Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (FGG), Aplikativna fizika (FMF), Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (BF) ter vsem študentom NTF, ki pridobivajo znanja iz splošne in anorganske kemije na FKKT. V prvem delu gradiva so po poglavjih povzeti pojmi, definicije in zakoni, katerih poznavanje je ključno za uspešno reševanje nalog določenega poglavja. Računski del v uvodu posameznega poglavja zajema primere rešenih nalog, nato sledijo primeri nalog z navedenim pravilnim rezultatom. Kombinirane naloge, pri katerih je potrebno razumevanje celotne snovi, so študentu v pomoč, da samokritično preveri, če zahtevano znanje celovito obvladuje.

Boris Pihlar, Helena Prosen

Učbenik je namenjen študentom kemije in sorodnih ved, ki se pri svojem študiju srečujejo z analizno kemijo. Podaja sistematično obravnavo reakcij in kemijskih ravnotežij v (vodnih) raztopinah. Dobro obvladovanje teh vsebin je nujno potrebno znanje, na katerem temelji razumevanje tako klasičnih kot instrumentalnih analiznih tehnik. Poudarek drugega dela učbenika pa je na obravnavi klasičnih analiznih tehnik, kot sta gravimetrija in titrimetrija. Delo vsebuje ilustrativno slikovno gradivo in precej računskih primerov, ki so namenjeni sprotnemu preverjanju in utrjevanju znanja. Obravnavano snov najdemo v učnih načrtih iz analizne kemije številnih tujih univerz in jo obravnavajo tudi tuji učbeniki. Namen pričujočega dela pa je, da bi z njim prispevali tudi k ohranjanju slovenskega izrazoslovja na področju analizne kemije.

Nataša Gros

Učbenik Analizna kemija – Matematične in statistične obravnave, naloge in vprašanja dopolnjuje predavanja in podpira poglobljen ter aktiven študij analizne kemije študentov Enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija (EM FAR) in Univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska biomedicina (S1 LBM). Gradivo je usmerjeno k temu, da študent matematične in statistične obravnave sprejme kot integralni del vsebine, kot njeno nadgradnjo in preizkus lastnih zmožnosti uporabe znanja. Zato je učbenik spoj vprašanj in nalog z dodatno uvajalno razlago. Grafični povzetki ponazarjajo nekatere temeljne koncepte. Razumevanje teh vidikov zagotavlja uspešnost pri reševanju mnogih nalog s področja klasične in instrumentalne analizne kemije. Diagnostični kviz na koncu učbenika pomaga študentu pravočasno prepoznati ter odpraviti morebitne težave s predznanji.

Marjan Marinšek, Klementina Zupan, Tina Skalar

Področje mehanske procesne tehnike je zelo obširno in je posamezne operacije težko opisati, navadno le-te smiselno združujemo v procesne stopnje. V tem smislu je nekaj procesnih stopenj tudi vsebina pričujočega univerzitetnega učbenika, ki služi kot navodila za vaje pri predmetu Mehanske operacije. Vsebina je zasnovana tako, da so na začetku vsakega poglavja teoretične osnove, katerim sledijo podrobnejša navodila o izvedbi vaje na obravnavano temo. Prva vaja vzorčenje disperznega sistema opisuje pridobitev reprezentativnega dela vzorca za nadaljnje preiskave. Sledijo vaje na temo merjenja velikosti delcev, specifične površine, morfološke analize, mletja, filtracije in odpraševanja z aerocikloni. Omenjene vaje obravnavajo osnovne pojme in procese v mehanski procesni tehniki. Podrobnejši opis vsebin po poglavjih je v datoteki s kazalom.

Amalija Golobič, Marta Počkaj, Anton Meden

Učbenik je namenjen predvsem študentom prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Kemija v 1. letniku kot navodila za izvedbo vaj pri predmetu Zgradba in lastnosti trdnin. Ravno tako je lahko v pomoč študentom drugih kemijskih ali tehnoloških smeri, ki se pri študiju srečujejo s praškovno difrakcijo in obravnavo kristalnih struktur. Osrednja tema učbenika je rentgenska praškovna difrakcija. Ker se uporaba te metode v zadnjem obdobju tako v znanosti kot tudi industriji hitro širi in razvija, bo knjižica lahko v pomoč tudi raziskovalcem in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z interpretacijo praškovnih posnetkov.

Instruction for laboratory courses
Gabriela Kalčíková, Andreja Žgajnar Gotvajn, Ula Rozman

Environmental engineering: Instruction for laboratory courses je prva publikacija za študente v angleškem jeziku, ki jo je izdala Založba UL FKKT. Namenjena je tujegovorečim študentom vseh smeri, ki sodelujejo pri predmetih iz najširšega področja ekološkega inženirstva na UL FKKT. V prvem delu publikacije so zbrana navodila za vaje, ki se izvajajo pri predmetih iz ekološkega inženirstva, drug del pa zajema zbirko nalog, razdeljenih v pet sklopov s področja ekološkega inženirstva  in varstva okolja. Želja avtoric je predvsem poenostaviti vključevanje tujih študentov v študijski proces na UL FKKT in jim omogočiti učinkovito pridobivanje kompetenc na področju ekološkega inženirstva.

Darko Dolenc

Učbenik organske kemije zajema snov, ki se običajno obravnava v okviru predmeta organska kemija na univerzitetnih študijskih programih. Namenjen je študentom različnih študijskih programov, ki poslušajo predmet organska kemija v različnih časovnih obsegih. Zaradi tega bo mogoče za nekatere študijske programe nekoliko premalo, za druge pa preveč obsežen. Poudarek je bolj na razumevanju zgradbe, lastnosti in pretvorb organskih spojin, manj pa na številu različnih sinteznih reakcij.
Posameznim poglavjem ali učnim enotam so dodane naloge za vajo, rešitve so na voljo na spletni strani.

Boris Pihlar, Helena Prosen

Učbenik je namenjen študentom kemije in sorodnih ved, ki se pri svojem študiju srečujejo z analizno kemijo. Obravnavane so predvsem vsebine, ki so se tekom let poučevanja osnovnih predmetov analizne kemije izkazale kot nujno potrebno znanje. To pa je snov, ki je skupna tudi učnim načrtom iz analizne kemije številnih tujih univerz. Poudarek je na instrumentalni analizi in na obdelavi podatkov ter rezultatov, manj pa na klasičnih analiznih tehnikah. Delo vsebuje precej ilustracij in tudi računskih primerov, ki so namenjeni predvsem sprotnemu preverjanju in utrjevanju znanja. Namen je, da bi z njim prispevali tudi k ohranjanju slovenskega izrazoslovja na področju analizne kemije.

Aleš Ručigaj in Matjaž Krajnc

Zbirka je namenjena študentom Kemijskega inženirstva pri predmetih Prenos toplote in snovi ter Kemijsko reakcijsko inženirstvo. Zasnovana je kot pripomoček k predavanjem in študenta spodbuja k uporabi različnih računalniških orodij. Pri nekaterih nalogah je podana strnjena rešitev problema, drugje je rešitev dodana le kot orientacija. Želja avtorjev je, da razumevanje in opredelitev problema postane glavno vodilo študenta, nujo po čim večjem številu rešenih nalog pa nadomestita razumljenost in kritičnost rešenega.

Barbara Hribar-Lee in Črt Podlipnik

Molekulsko modeliranje zajema teoretične metode, s katerimi lahko opišemo strukturo in lastnosti molekul ter njihovo obnašanje. Uporablja se tako za študij majhnih molekul kot za obravnavo velikih sistemov na področjih kemije, razvijanja zdravilnih učinkovin v farmacevtski industriji, v biologiji ter pri študiju materialov.
Namen molekulskega modelirnaja je razumevanje obnašanja sistemov na nivoju atomov in molekul. V pričujočem učbeniku so predstavljene najpogostejše metode, ki se uporabljajo pri molekulskem modeliranju v kemiji.

Uroš Grošelj, Krištof Kranjc in Franc Požgan

Učbenik je namenjen poglobljenemu razumevanju tematik, obravnavanih pri izbirnem predmetu Biološko pomembne spojine, ki se izvaja v okviru magistrskega študija biokemije na UL FKKT. V njem so zbrane najbolj pomembne skupine spojin in pretvorb, s katerimi se srečamo pri študiju lastnosti, sintez, izolacij in uporab biološko pomembnih organskih spojin. Predstavitve so jedrnate, vendar vključujejo tudi tematike, ki so v ostalih učbenikih nekoliko zapostavljene (terpeni in terpenoidi, alkaloidi, začimbe in drugi naravni viri biološko pomembnih spojin). Obravnavana področja dodatno podpira 37 laboratorijskih eksperimentov s praktičnimi navodili in dodatnimi učnimi vprašanji. Eksperimenti se izvajajo v okviru vaj.

Boris Čeh

Učbenik je namenjen študentom 1. letnika študijskih smeri Kemije, Biokemije in Kemijskega inženirstva. V njem je podana sistematična obravnava kemije elementov in njihov spojin po skupinah v periodnem sistemu od leve proti desni. Za kratkim uvodom sledi v prvih 9 poglavjih obravnava kemije reprezentativnih elementov in njihovih spojin, tj. vodika, nato elementov bloka s (1. in 2. skupine) ter elementov bloka p (od 13. do 18. skupine). V 10. poglavju so poleg pridobivanja in uporabe podane primerjave in sorodnosti v fizikalnih in kemijskih lastnostih elementov bloka d ter podobnosti v zgradbi njihovih koordinacijskih zvrsti in spojin. V nadaljevanju – v poglavjih od 11. do 20. – obravnavamo elemente bloka d (kovine prehoda). V 21. poglavju so podane osnove kemije elementov bloka f – lantanoidov in aktinoidov. V zadnjih dveh poglavjih je podan poskus sistematičnega pregleda struktur halogenidov (22. poglavje) in oksohalogenidov (23. poglavje) elementov bloka d. Vsebine so ponekod povezane s poglavji v Splošni kemiji in predstavljajo njihovo nadgradnjo. Podrobnejši opis vsebin po poglavjih je v datoteki s kazalom.

Boris Čeh

V učbeniku so podane učne vsebine, ki jih učitelji predavajo v 1. semestru oziroma 1. letniku univerzitetnih študijskih smeri na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in tudi drugod. Zaporedje in obseg učnih vsebin sta podobna tistim v tujih učbenikih. Vsebine in koncepti so ponekod podani na poenostavljen način, vendar so nujni za temeljno razumevanje obnašanja (sub)mikroskopskih delcev in obnašanja makroskopskih snovi. Temeljitejša in poglobljena obravnava nekaterih vsebin poteka v višjih letnikih.
Kratek opis vsebin po poglavjih je v datoteki s kazalom.

Anja Kristl, Jernej Markelj in Gregor Marolt

Zbirka nalog poskuša delno rešiti primanjkljaj na področju računskih nalog iz analizne kemije. Čeprav je namenjena predvsem študentom Kemijskega inženirstva in Kemijske
tehnologije, verjamemo, da bo koristila tudi vsem ostalim, ki želijo osvežiti ali utrditi znanje analizne kemije prek računskih nalog. Želja avtorjev je študentom približati in ​olajšati razumevanje nekaterih klasičnih in instrumentalnih metod analizne kemije.

Uroš Grošelj, Krištof Krajnc in Bogdan Štefane

Učbenik je namenjen eksperimentalnemu delu pri predmetu Bioorganska kemija (BI2T03), ki se izvaja v okviru magistrskega študija biokemije na UL FKKT. V njem so zbrane najbolj pomembne skupine spojin in pretvorb, s katerimi se srečamo v bioorganski kemiji; predstavitve so jedrnate, vendar vključujejo mnoge tematike, ki so v ostalih učbenikih nekoliko zapostavljene (zlasti kemija terpenov in organokataliza). Vsa obravnavana področja so dodatno podprta z 21 laboratorijskimi eksperimenti, ki vključujejo ustrezna praktična navodila in dodatna učna vprašanja.

Matjaž Bončina, Janez Cerar, Andrej Godec, Barbara Hribar - Lee, Miha Lukšič, Ciril Pohar, Jurij Reščič, Bojan Šarac, Matija Tomšič in Tomaž Urbič

Merjenje je osnovno opravilo v znanosti in tehnologiji. Je način pridobivanja in izmenjave informacij, ki omogoča spoznavanje okolice in odkrivanje naravnih zakonov. Značilnost modernega razvoja področja merjenja je uvedba računalniško vodenih digitalnih instrumentov, ki nam običajno merjenje precej olajšajo. Vseeno pa je za uspešno strokovno in raziskovalno delo potrebno temeljito poznavanje fizikalnih osnov merjenja, obstoječih merskih metod in nenazadnje tudi samih inštrumentov. Pričujoči učbenik študente seznani z merilniki in senzorji za merjenje temperature, tlaka, pretoka in vrednosti pH. Nadalje obravnava optične elemente in sestavo modelnega spektrofotometra, osnovna električna vezja, lastnosti ter delovanje osnovnih polprevodniških elektronskih komponent (dioda, tranzistor, operacijski ojačevalnik) in nekaterih osnovnih elektronskih podsestavov. V sklopu vaje na temo dinamičnih lastnosti senzorjev in inštrumentov prikaže tudi primer avtomatskega zajemanja podatkov.

Ana Lakota, Mitja Linec, Martin Lubej in Aleksander Pavko

Kemijsko tehnološki proces na poti od surovine do produkta predstavlja niz postopkov s snovmi, ki vključujejo fizikalno in kemično spremembo. S temi postopki se ukvarja kemijsko inženirstvo. Zanj so značilni raziskovanje transportnih pojavov, proučevanje kemijskih sprememb in koncept osnovnih operacij. V praktikumu se študentje seznanijo z osnovami te temeljne tehnične discipline.

Andrej Zorko in Miha Škarabot

Zbirka nalog iz fizike z rešitvami je rezultat dolgoletnega vodenja računskih vaj iz fizike obeh avtorjev za študente prvih letnikov FKKT. V njej so zbrane naloge, ki jih študentje rešujejo na vajah iz predmeta Fizika, vsaki nalogi sledi strnjena rešitev s celotnim postopkom. Zbirka vsebuje 191 nalog in sledi programu predmeta Fizika za prve letnike Kemije, Kemijskega inženirstva in Biokemije.

Andreja Žgajnar Gotvajn, Gabriela Kalčíková in Jana Zagorc-Končan

Procesi v tehnologijah varstva okolja – navodila za praktikum je priročnik, namenjen študentom magistrskega študijskega programa Kemijsko inženirstvo. Vsebuje osnovna pojasnila o konceptih preprečevanja onesnaženja, ki so najpomembnejše orodje za zaščito okolja ter predstavlja možnosti zmanjševanja onesnaženja, ki je že nastalo v različnih procesih. Eksperimentalni del je osredotočen na karakterizacijo odpadnih vod in vodi študente, da se na podlagi dobljenih rezultatov odločijo za najbolj primeren način čiščenja odpadne vode, ki ga tudi eksperimentalno izvedejo in računsko ovrednotijo.