Navodila za nosečnice in mlade matere

Navodila za nosečnice in mlade matere

Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l. RS št. 30/00) določa, da mora delodajalec, kot posebno obliko izjave o varnosti podati Izjavo o varnosti za noseče delavke in delavke, ki so pred nedavnim rodile ali ki dojijo. Vsebina te izjave je določena s Pravilnikom o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Ur. l. RS št. 82/03).
Fakulteta mora za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost dejavnikom, ki lahko negativno vplivajo na zdravje nosečih delavk in delavk, ki so pred nedavnim rodile ali ki dojijo, v okviru ocene tveganja oceniti vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti. Oceniti mora vrsto in stopnjo tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare in določiti ter izvesti ustrezne varnostne ukrepe.
Zaradi različnosti del, katera opravljajo ženske predvsem pri delu v laboratorijih, ni možno vnaprej določiti delovna mesta, na katerih ne smejo opravljati dela noseče delavke in delavke, ki so pred nedavnim rodile ali ki dojijo. Prav tako vnaprej ni možno za posamezna delovna mesta določiti varnostne ukrepe. Te se lahko določijo le za posameznico, glede na to, na kateri lokaciji opravlja delo, čemu je izpostavljena ter v kakšni količini in časovni izpostavljenosti.

Oceno tveganja mora izdelati za zaposlene (redno ali pogodbeno) in za študentke.

Kot je omenjeno v Zbirki pravil varnega dela za študente na FKKT za I., II. in III. letnik mora študentka o svoji nosečnosti čimprej obvestiti referenta/ko v študentskem referatu. Le ta obvesti prodekana za dodiplomski študij, ki vodi postopek ocene tveganja. Izpolniti mora obrazec Izjava za nosečnice - Š. Obrazec dobi v službi varstva pri delu ali na spletni strani FKKT(Študijske zadeve – Navodila za nosečnice in mlade matere).

Izjava za nosečnice študentke in mlade matere