Knjižnica FKKT

Skupna Knjižnica Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) in Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) deluje na lokaciji Večna pot 113. Knjižnica FKKT in FRI hrani knjižno gradivo v prostem pristopu na sami lokaciji knjižnice, v skladiščih in po katedrah na FKKT. Vsem uporabnikom knjižnice je na voljo na vpogled in za izposojo na dom knjižno gradivo, ki se nahaja v prostem pristopu. Knjižno gradivo, ki je locirano na katedrah FKKT ni predvideno za izposojo. Iz skladišč je možna izposoja diplomskih, magistrskih in doktorskih del FKKT in FRI, ki pa jih je potrebno predhodno naročiti v knjižnici.

Obvestilo: knjižnica bo imela v času spomladanskega izpitnega obdobja v delovnem tednu od ponedeljka do četrka odpiralni čas podaljšan do 20.00.

vodja knjižnice: 01 479 8004
izposoja/podaljšava gradiva: 01 479 8002 ali 01 479 8003
vnos bibliografij in obdelava gradiva: 01 479 8005 (FRI); 01 479 8006 (FKKT)

E-naslov knjižnice:
knjiznicafkkri(at)fkkt.uni-lj.si

X objekt, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
telefon: 01 479 8002 in 01 479 8003 (izposoja)

Vodja knjižnice: Škrinjar Branko


Obvestila in navodila

Računalniki - Za dostop do računalnikov v knjižnici je potrebna digitalna identiteta UL. Digitalno identiteto UL predstavljata uporabniško ime in geslo, ki se uporabi za prijavo na računalnike v prostorih knjižnice ter za dostop do Eduroama.

Za dostop do informacijskih virov tudi s pomočjo oddaljenega dostopa od doma uporabite portal Digitalna Knjižnica Univerza v Ljubljani (DiKUL).

Trezor za vračilo knjižnega gradiva – vsi uporabniki lahko vračate izposojene knjige tudi v času, ko je knjižnica zaprta.

Vpisanim članom knjižnice so za študij na voljo stekleni boksi (kubiksi) - oglej si pogoje uporabe.

Možnost rezervacije zastekljene učilnice v II. etaži knjižnici za skupine študentov (min. 4-5 oseb) - oglej si navodila.

Delovni čas in naslov

Odpiralni čas:
ponedeljek - četrtek, 8.00 - 20.00
petek, 8.00 - 18.00

Delovni čas - izposoja gradiva:
ponedeljek, torek in četrtek, 8.00 - 15.00
sreda, 8.00 - 16.00
petek, 8.00 - 14.00

Obvestilo: knjižnica bo imela v času spomladanskega izpitnega obdobja v delovnem tednu od ponedeljka do četrka odpiralni čas podaljšan do 20.00.

Naslov knjižnice:
Univerza v Ljubljani
Knjižnica FKKT in FRI
Večna pot 113
1000 Ljubljana

E-naslov knjižnice:
knjiznicafkkri(at)fkkt.uni-lj.si

E-naslov za medknjižnično izposojo:
illfkkri(at)fkkt.uni-lj.si 

Vpis v knjižnico

Pri vpisu v Knjižnico FKKT in FRI je  potrebno predložiti veljavno študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu in veljaven osebni dokument. Študentska izkaznica ni prenosljiva in člani so odgovorni za  gradivo, ki je bilo izposojeno pod njihovim imenom.

Vpis v knjižnico poteka le v času delovnega časa Knjižnice FKKT in FRI. Za študente UL je članarina zajeta pri vpisu na izbrano fakulteto in velja za tekoče študijsko leto. Ostali uporabniki (študenti UL brez statusa, študenti drugih univerz s statusom, zunanji uporabniki) plačajo članarino po veljavnem ceniku.

Za VPIS v Knjižnico FKKT in FRI je potrebno izpolniti VPISNI LIST, ki je na voljo tudi na izposojevalno-informacijskem pultu. S podpisom na vpisnem listu se potrjuje resničnost navedenih osebnih podatkov in poda soglasje da Knjižnica FKKT in FRI za zagotavljanje knjižničnih storitev v skladu z zakonom vodi evidenco osebnih podatkov in sicer za čas članstva v knjižnici ter še največ eno leto od dne, ko so v knjižnici poravnane vse obveznosti plačil in vračila izposojenega knjižničnega gradiva.

Študenti UL lahko že pred prvim obiskom knjižnice sami opravijo SPLETNI VPIS preko COBISS+ (https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/rsu/fkkri/aai), ki pospeši celotni postopek. Kljub spletnemu vpisu pa se ob prvem obisku knjižnice preveri točnost podatkov, doda manjkajoče podatke in podpiše pristopno izjavo.

Poslovnik Knjižnice FKKT in FRI

Vpisni list

Library application form

Potrdilo o poravnanih obveznostih

Izposoja gradiva

Izposoja gradiva je možna tudi ob predhodni rezervaciji gradiva preko COBISS+ Moj COBISS sistema ali po e-pošti knjiznicafkkri(at)fkkt.uni-lj.si ter po prejetem obvestilu, da je naročeno gradivo pripravljeno za prevzem.

Študent mora ob izposoji gradiva predložiti študentsko izkaznico, drugi uporabniki pa veljaven osebni dokument. Izposoja gradiva je možna le vpisanim članom knjižnice, ki imajo poravnane vse obveznosti do knjižnice.

Za izposojo gradiva, ki se nahaja v dislociranih skladiščih Knjižnice FKKT in FRI je potrebno izpolniti obrazec, ki ga uporabnik dobi na izposojevalno-informacijskem pultu.

Na izposojevalno-informacijskem pultu je omogočen prevzem naročenega gradiva ter vračilo izposojenega gradiva. Za vračanje gradiva se lahko uporablja Trezor pred vhodnimi vrati knjižnice.

Seznam študijskega gradiva FKKT

Seznam študijskega gradiva FRI

Bibliografije raziskovalcev

Knjižnica FKKT in FRI vnaša in vodi osebne bibliografije raziskovalcev v sistem Cobiss. Storitev je brezplačno na voljo za zaposlene in upokojene učitelje iz UL FKKT in UL FRI ter za vpisane študente matičnih fakultet za potrebe pridobitve štipendije v času študija.

Obrazec za bibliografijo je na voljo v spletni obliki ali se ga izpiše v pdf formatu. Za določanje ustrezne tipologije dokumentom se uporabi veljavna Tipologija dokumetov/del za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss in za kategorizacijo publikacij veljavna dokumentacija za informacijski sistem Sicris. 

Za vnos v sistem Cobis je potrebno poslati po elektronski pošti oziroma predložiti v knjižnico:
- izpolnjen Obrazec za bibliografijo
- primarni vir (članek oz. prispevek, zbornik, knjiga ...)
- ustrezna dokazila (vabilo, recenzija ...) 

E-naslov za vnos bibliografij za zaposlene na UL FKKT: 
vesna.vizin(at)fkkt.uni-lj.si ali branko.skrinjar(at)fkkt.uni-lj.si

E-naslov za vnos bibliografij za zaposlene na UL FRI:
petra.simonic(at)fri.uni-lj.si ali cobissfri(at)fri.uni-lj.si


Vse raziskovalce opozarjamo, da se v akademskem okolju soočamo s plenilskimi revijami in plenilskimi založniki ter ugrabljenimi revijami. Plenilske revije vabijo raziskovalce k objavi svojih del proti plačilu in obljubljajo kakovost, ki je ne nudijo. Tako imenovane ugrabljene revije prevzamejo identiteto druge ugledne revije s podobnim ali enakim naslovom in zavajajo avtorje glede pristnosti revije. 

Več informacij je na navedenih povezavah: 
Seznam ugrabljenih revij na "Scholarly Open Access"  
Seznam verjetno plenilskih revij na "Scholarly Open Access" 
Seznam verjetno plenilskih založnikov na "Scholarly Open Access" 
Seznam zavajajoče metrike na "Scholarly Open Access"

Spletna stran namenjena nepoštenim založniškim praksam v akademskem okolju Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja

 

ODPRTA ZNANOST
Ugodnosti pri objavi odprtodostopnih člankov v letu 2024

Poslanstvo in vizija

Temeljno poslanstvo knjižnice je zbiranje, hranjenje in omogočanje uporabe knjižničnega gradiva ter zagotavljanje dostopa do informacijskih virov. Knjižnica je usmerjena k študentom ter zaposlenim pri pedagoškem in raziskovalnem delu in vsem tistim, ki prihajajo v stik z interdisciplinarnim študijem kemije, biokemije, kemijskega inženirstva, tehniške varnosti, računalništva, informatike in umetne inteligence.

Želimo biti uporabnikom prijazna knjižnica in postati moderno informacijsko središče. Širili bomo temeljno knjižnično zbirko in omogočali uporabnikom čim več gradiva v prostem pristopu. Knjižnica bo sledila potrebam uporabnikov ter jim ponujala hitro in strokovno pomoč pri delu z informacijskimi viri.

Vodja knjižnice: Škrinjar Branko

 

Izposoja:

Saša Hodošček 
Telefonska številka: 01 479 8002
E-naslov: sasa.hodoscek(at)fkkt.uni-lj.si

Barbara Torkar 
Telefonska številka: 01 479 8003
E-naslov: barbara.torkar(at)fri.uni-lj.si

Vnos bibliografij in obdelava gradiva:

Petra Simonič
Telefonska številka: 01 479 8005
E-naslov: petra.simonic(at)fri.uni-lj.si

mag. Vesna Vižin
Telefonska številka: 01 479 8006
E-naslov: vesna.vizin(at)fkkt.uni-lj.si