Enota za analizo makromolekul

Enota za analizo makromolekul nudi podporo raziskovalcem pri proučevanju lastnosti tako bioloških kot tudi sintetičnih makromolekul in molekulskih skupkov v raztopini. Enota omogoča spremljanje interakcij s polarizirano svetlobo, določitve molekulske mase makromolekul, velikosti molekul, razvejanosti, konformacije, zeta potenciala, vizualizacije fluorescenčnih makromolekul ter elementne analize pri spremljanju interakcij med makromolekulami in kovinami. Poleg vrhunskega znanja pri delu z zahtevnimi inštrumenti enota nudi tudi pomoč pri interpretaciji rezultatov.

Vodja enote:

prof. dr. Pompe Matevž

Raziskovalna oprema v okviru enote:

Atomski analizator: induktivno sklopljena plazma z masnim spektrometrom

Naziv opreme:
ICP/MS Perkin Elmer SCIEX-Elan DRC.

Odgovorna oseba:

doc. dr. Mitja Kolar
01 479 8694

Namembnost opreme:
S pomočjo induktivno sklopljene plazme z masno selektivno detekcijo – ICP/MS lahko v določenem koncentracijskem območju analiziramo večino kovin periodnega sistema.

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Storitve

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Sistem za absorpcijsko in emisijsko spektropolarimetrijo

Naziv opreme:
Sistem za absorpcijsko in emisijsko spektropolarimetrijo.

Odgovorna oseba:
dr. San Hadži
01 479 8588

Namembnost opreme:
Spremljanje (strukturnih) lastnosti (bio)molekul v raztopinah preko njihove interakcije s polarizirano svetlobo.

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Storitve

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Multi-detektorski GPC sistem s kombinacijo detektorjev za refrakcijski indeks, sipanje svetlobe in viskoznost

Naziv opreme:
Multi-detektorski GPC sistem.
Tekočinski kromatograf s kombinacijo detektorjev za UV, refrakcijski indeks, sipanje svetlobe in viskoznost.

Odgovorna oseba:
dr. Aleš Ručigaj

01 479 8731Namembnost opreme:
Analizni sistem za določanje molekulskih mas, porazdelitve molekulskih mas, velikosti molekul, razvejenosti in konformacije.

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Storitve

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Visoko zmogljivi fluorescenčni mikroskop za biološko analizo kemijskih spojin

Naziv opreme:
Visokozmogljivi fluorescenčni mikroskop za biološko analizo kemijskih spojin

Vodja:
Izr. prof. dr. Matevž Pompe
01 479 8554

Odgovorna oseba:
dr. Vera Župunski
01 479 8541

Namembnost opreme:
• vizualizacija fluorescenčnih makromolekul ali molekul, označenih s fluorescenčnimi barvili, njihove lokalizacije in kolokalizacije v celicah.
• Vizualizacija neobarvanih vzorcev z metodo DIC (Differential Interference Contrast).

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Storitve

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Sistem za kromatografijo bioloških makromolekul, sklopljen z naprednim karakterizacijskim sistemom

Naziv opreme:
Sistem za kromatografijo bioloških makromolekul, sklopljen z naprednim karakterizacijskim sistemom

Odgovorna oseba:
doc. dr. Miha Pavšič
miha.pavsic(at)fkkt.uni-lj.si
01 479 8550

Namembnost opreme:
Oprema je sestavljena iz dveh glavnih delov:

•    kromatografskega sistema in
•    naprednega karakterizacijskega sistema.

Kromatografski sistem omogoča visokoločljivostno analitično in preparativno tekočinsko kromatografijo bioloških makromolekul z uporabo različnih tehnik/mehanizmov ločevanja (afinitetna in ionsko-izmenjevalna kromatografija, gelska filtracija itd.). Detektorji: UV - absorbanca (280 nm), pH, prevodnost, temperatura.

Značilnosti karakterizacijskega sistema:
•    črpalka z odstranjevalcem plinov,
•    temperirana komora za kolono,
•    avtomatski vzorčevalnik,
•    detektor za refraktivni indeks,
•    UV/Vis spektrometer,
•    detektor za statično sipanje svetlobe pod majhnim/pravim kotom
      (LALS/RALS),
•    viskozimeter.

Omogoča določitev absolutne molekulske mase in distribucijo molekulskih mas, intrinzično viskoznost, koncentracijo, hidrodinamski radij in radij giracije.
Detektorski del karakterizacijskega sistema je povezljiv s kromatografskim sistemom, ima pa karakterizacijski sistem tudi ločeno črpalko in komoro za kolono, kar omogoča neodvisno delovanje.

Oba sistema sta računalniško krmiljena.

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Laserski sistem za karakterizacijo nanodelcev v raztopinah in suspenzijah LitesizerTM 500

Naziv opreme:
Laserski sistem za karakterizacijo nanodelcev v
raztopinah in suspenzijah LitesizerTM 500

Odgovorna oseba:
Izr. prof. dr. Matija Tomšič
matija.tomsic(at)fkkt.uni-lj.si
01 479 8515

Namembnost opreme:
Sistem LitesizerTM 500 omogoča določanje 6 različnih eksperimentalnih parametrov: velikosti, elektroforetske mobilnosti, zeta-potenciala in molekulske mase koloidnih delcev ter prepustnosti in lomnega količnika preiskovane raztopine. Opremljen je z:
  •    lasersko diodo s svetlobo valovne dolžine 658 nm in moči 40 mW,
  •    termostatsko enoto za izvajanje meritev v območju od 0 do 90 °C,
  •    modulom za izvajanje meritev DLS pri sipalnih kotih 15°, 90° in 175 °, na
        vzorcih z minimalnim volumnom 12 µL,
  •    elektroforetskim modulom ELS za izvajanje meritev zeta-potenciala po
        metodi cmPALS v območju ±600 mV  na vzorcih z volumnom vsaj 50 µL,
        maksimalno električno prevodnostjo do 200 mS cm-1, velikostjo delcev od
        3,8 nm do 100 µm in mobilnostjo od 10-11 m2 V-1 s-1 do 2 x 10-7 m2 V-1
        s-1,
  •    modulom za izvajanje SLS meritev pri sipalnem kotu 90°, na vzorcih z
        minimalnim volumnom 15 µL in delci premera do 40 nm, 
  •    modulom za merjenje prepustnosti vzorca z minimalnim volumnom 15 µL,
  •    modulom za merjenje lomnega količnika v območju od 1.28 do 1.50 za
        svetlobo valovne dolžine 658 nm,
  •    pretočnim modulom za meritve med avtomatsko titracijo s kislino ali bazo

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Ultra visokoločljivostni tekočinski kromatograf s tandemsko masno spektrometrijo

Naziv opreme:
Ultra visokoločljivostni tekočinski kromatograf s tandemsko masno spektrometrijo

Odgovorna oseba:
prof. dr. Matevž Pompe
matevz.pompe@fkkt.uni-lj.si
01 479 8554

Namembnost opreme:

Oprema se uporablja pri raziskovanju in razvoju sodobnih separacijskih in sklopljenih tehnik. Tehnika UHPLC omogoča separacijo velikega števila analitov v vzorcih v neprimerno krajšem času kot konvencionalna HPLC. Hkrati pa detekcija s tandemskim MS analizatorjem omogoča tako kvalitativno kot tudi kvantitativno določitev analitov v zelo nizkem koncentracijskem območju (ppb, ppt nivoji).

Dostopnost opreme:

Po dogovoru z odgovorno osebo.

Krio presevni elektronski mikroskop Glacios (FKKT manjšinski lastnik opreme)

Naziv opreme:
Krio presevni elektronski mikroskop Glacios

Odgovorna oseba:
doc. dr. Miha Pavšič
miha.pavsic(at)fkkt.uni-lj.si
01 479 8554

Namembnost opreme:

Krioelektronski mikroskop Glacios nam omogoča izvajanje treh glavnih krio tehnik: analiza posameznega delca, kriotomografija in sipanje elektronov na mikro kristalih. S pomočjo teh pristopov lahko opazujemo biološke molekule v skoraj naravnem okolju. Opazovanje ne-bioloških vzorcev je mogoče.

Mikroskop se nahaja na Kemijskem inštitutu.

Mikrokalorimetrski sistem TAM IV z enoto za ITC (izotermno titracijsko kalorimetrijo)

Naziv opreme:
Mikrokalorimetrski sistem  TAM IV z enoto za ITC (izotermno titracijsko kalorimetrijo)

Odgovorna oseba:
prof. dr. Bešter Rogač Marija
marija.bester(at)fkkt.uni-lj.si
+386 1 479 8537

Namembnost opreme:

Merjenja toplotnih efektov pri različnih procesih (micelizacija in drugi procesi samourejanja, asociacija, mešanje,…) v vodnih in nevodnih medijih.

Visokozmogljivi računalniški sistem (HPC) za izvajanje simulacij s področja kemije

Naziv opreme:
Visokozmogljivi računalniški sistem (HPC) za izvajanje simulacij s področja kemije

Odgovorna oseba:
prof. dr. Reščič Jurij
Jurij.Rescic(at)fkkt.uni-lj.si
+386 1 479 8517

Namembnost opreme:

Računalniški sistem je namenjen simulacijam molekulske dinamike, kvantnomehanskim izračunom, molekulskemu sidranju in sorodne uporabe s podorčja kemije in kemijskega inženirstva.