Vpis v višji letnik

Vpisi v višje letnike, dodatno leto, ponavljanje letnika za št. leto 2023/2024

Vpis v višje letnike, dodatno leto, ponavljanje letnika za študijsko leto 2023/2024, za 1. in 2. stopnjo, poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: studisfkkt.uni-lj.si. Vpisni list lahko izpolnite od 25. 7. 2023 dalje, oz. dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

Vpisni postopek je opredeljen s Študijskim in izpitnim redom UL FKKT, ki je bil sprejet na  Senatu UL FKKT dne 22. 12. 2017 in 16. 9. 2022 (dopolnitve). Študijski in izpitni red UL FKKT med drugim predpisuje postopke, ki se nanašajo na izbirne predmete, izjemne vpise itd., zato vam priporočamo, da si pred vpisom Študijski in izpitni red UL FKKT natančno preberete.

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode in vzporedni študij (preko portala eVŠ) na študijskih programih prve stopnje je od 1. do 15. 9. 2023

Pogoji za napredovanje v višji letnik, ponavljanje letnika, dodatno leto, pavziranje

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK NA UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. STOPNJE

Za vpis v višji letnik mora imeti študent opravljene vse z akreditiranim programom predpisane študijske obveznosti predhodnega letnika.  Poleg tega veljajo še naslednji pogoji:
- Za vpis v drugi letnik mora imeti kandidat zbranih 60 kreditnih točk.
- Za vpis v tretji letnik mora imeti opravljene vse obveznosti iz prvega letnika (60 KT) in zbranih 60 kreditnih točk iz drugega letnika.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK NA MAGISTRSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 2. STOPNJE

Za vpis v višji letnik mora imeti študent opravljene vse z akreditiranim programom predpisane študijske obveznosti predhodnega letnika, to je zbranih 60 kreditnih točk (MAG Kemijsko inženirstvo, MAG Tehniška varnost) oz. 50 kreditnih točk (1. letnik MAG Kemija in MAG Biokemija, MAG Kemijsko izobraževanje).

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA

Vsi univerzitetni in magistrski študijski programi
Študent letnik lahko ponavlja, v kolikor je zbral 20 zahtevanih kreditnih točk za letnik.

VSŠ Kemijska tehnologija
Študent letnik lahko ponavlja v kolikor je zbral 30 zahtevanih kreditnih točk za letnik.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Opozoriti vas moramo, da bo tistim študentom, ki se boste odločili za ponavljanje letnika, status študenta prenehal ob zaključku zadnjega semestra (pravice do dodatnega leta statusa v tem primeru nimate).

Študenti, ki bodo v študijskem letu 2023/2024 ponavljali letnik, lahko v skladu z 20. členom Študijskega in izpitnega reda UL FKKT zaprosijo za predčasno opravljanje predmetov za višji letnik (elektronska prošnja v STUDIS-u).

Predmet, ki ga študent želi na ta način opravljati, ne sme vključevati praktičnega dela v laboratoriju. Študent, ki želi izjemoma opravljati obveznosti za predmet višjega letnika, mora imeti doseženih najmanj 50 ECTS točk letnika, v katerega je trenutno vpisan. Elektronsko vlogo mora oddati preko sistema STUDIS, najkasneje do 6. 10. 2023 za tekoče študijsko leto. Izbere lahko največ tri predmete višjega letnika. O vlogi odločajo nosilci posameznega predmeta in prodekan za dodiplomski in magistrski študij. Študentu, ki mu je odobreno opravljanje izpitov za višji letnik, se odobreni predmet zapiše v njegov elektronski indeks.

DODATNO LETO

Za vpis v dodatno (absolventsko leto) ni posebnih pogojev. V dodatno leto se lahko vpišete, četudi vam do zaključka študija manjka le zagovor diplomskega/magistrskega dela. Pravico do vpisa v dodatno leto imate študenti, ki še niste ponavljali letnika ali se prepisali z drugega rednega študijskega programa.

PAVZIRANJE (glejte pogosta vprašanja)

Vsi tisti, ki ne boste izpolnili pogojev za vpis v višje leto ali ponavljanje letnika in boste v št. letu 2023/2024 pavzirali, lahko prav tako od 1. oktobra naprej izpolnete vpisni list za pavziranje. S tem si boste uredili pogled v Studisu, ki vam bo omogočal prijavo na izpite.

Navodila za elektronski vpis

Za vpis sledite naslednjim korakom:

1. V sistem se prijavite z digitalno identiteto UL-ID.

2. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.

3. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.

4. V Studisu boste imeli v predmetniku navedene vse obveznosti letnika, v katerega se vpisujete. Nabor in vsebine strokovnih in splošnih izbirnih predmetov za študijsko leto 2023/2024 so objavljeni na strani Izbirni predmeti v št. letu 2023/2024.

Strokovni izbirni predmeti so sestavni del akreditiranega študijskega programa. Študent jih izbira izmed ponujenih predmetov ob vpisu.

Splošne izbirne predmete izbira študent izmed ponujenih predmetov ob vpisu. V kolikor študent izbere predmet »KESI4 Izbirni predmeti iz drugih fakultet« (nabor predmetov je objavljen na tej povezavi), mora izpolniti obrazec Prošnja za izbirni predmet iz druge fakultetepridobiti soglasje druge fakultete ter ga oddati v Študentski referat. Ko je obrazec odobren s strani prodekanje za dodiplomski in magistrski študij, se želeni izbirni predmet iz drugih fakultet vpiše v elektronski indeks. Izbirni predmet iz drugih fakultet mora biti s stopnje, na katero je študent vpisan.

5. člen Študijskega in izpitnega reda UL FKKT določa, da študent izbranih izbirnih predmetov ne more zamenjati. V izjemnih primerih (na primer zaradi prekrivanja urnika ali drugih okoliščin, ki jih študent ni mogel predvideti), lahko študent na podlagi prošnje zamenja izbirni predmet v svojem predmetniku, vendar najkasneje do konca 2. tedna zimskega semestra za tekoče študijsko leto.

O zamenjavi izbirnega predmeta odloča in jo odobri prodekanja za dodiplomski in magistrski študij (elektronska prošnja v STUDIS-u). Nepotrebnim prošnjam za zamenjavo predmeta se lahko izognete, če pred izbiro predmeta preverite vsebino in semester njegovega izvajanja, ki je naveden v naboru strokovnih in splošnih predmetov.

Fakulteta pri pripravi urnikov ne more zagotoviti, da se splošni izbirni predmeti iz drugih programov FKKT ne bodo prekrivali z urnikom vašega študijskega programa!!!

5. Po končani izbiri strokovno izbirnih in splošno izbirnih predmetov, mora vaš predmetnik obsegati 60 KT oz. 50 KT (1. letnik MAG KE, MAG BIO, MAG KEIZOB). Vpisni postopek nadaljujte s klikom na gumb »Končaj z vpisom predmetov«.

6. Po izboru predmetnika se vam bo na zaslonu izpisal vpisni list za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika, v katerega se vpisujete (v primeru, da izpolnjujete vpisni list za ponavljanje letnika, se vam bodo izpisali vsi predmeti letnika ponavljanja, tudi tisti, ki ste jih že opravili). Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste pravilno vnesli podatke in izbrali želene predmete. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.

7. V kolikor so vneseni podatki točni, izberite gumb »Potrdi«.  

8. Vpisni list pregleda in potrdi Študentski referat. V kolikor boste ugotovili, da ste oddali vpisni list z morebitnimi napakami, to sporočite na naslov referat(at)fkkt.uni-lj.si, da vam bo Študentski referat popravil podatke. O potrditvi vpisnega lista boste obveščeni na elektronski naslov vaše UL digitalne identitete.

9. S tem je vpisni postopek zaključen. Po potrditvi vpisa s strani Študentskega referata si boste lahko v študijskem informacijskem sistemu STUDIS sami natisnili potrdilo o vpisu.

Tiskanih izvodov potrdil s strani referata ne boste več prejemali po navadni pošti.

Zaradi preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa vas prosimo, da vaš vpisni postopek v sistemu Studis zaključite čim prej, oziroma NAJKASNEJE DO 26. 9. 2023.

V kolikor želite prejeti nalepko na študentsko izkaznico, jo lahko po potrjenem vpisu pošljete po navadni pošti na naslov fakultete.

10. Skrajni rok za vpis je 26. 9. 2023. V kolikor boste izpolnili pogoje za vpis prej, nikar ne čakajte na zadnji dan. Po tem datumu vpis ne bo več možen, oziroma bo možen le v izjemnih primerih na podlagi sklepa ustrezne komisije.

11. Po potrjenem vpisu boste v skladu s Pravilnikom o prispevkih UL 2023/24 na študentski elektronski naslov prejeli položnico s prispevki za študij. Stroški pri vpisu so enaki za vse študente, ne glede na letnik.

Na podlagi 19. člena Pravilnika se vam zaračunavajo prispevki za študij kot navedeni na računu oz.:
- uporaba informacijsko-komunikacijske opreme (13,5€),
- letna članarina visokošolskih knjižnic članic UL, NUK in CTK (17,35€).
Seznam storitev, ki jih lahko koristi študent s plačanimi prispevki za študij je objavljen na: https://www.uni-lj.si/mma/vpisnina/2014032811521907/?m=1396003939.

Oddaja študentskih prošenj

Oddaja študentskih prošenj

Vnos in oddaja študentskih prošenj poteka preko študijskega informacijskega sistema STUDIS.  S tem je  študentom omogočeno spremljanje različnih faz reševanja prošnje in vpogled v sklep o dokončni rešitvi prošnje.

Izjema velja za študente, ki želite vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niste bili vodeni v študijskem informacijskem sistemu STUDIS. V tem primeru oddate prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija. Prošnjo pošljete po pošti v Študentski referat, kjer vam bodo dodelili pravico do vpisa v študijski informacijski sistem STUDIS in po potrebi uredili digitalno identiteto.

Prošnje za izjemni ponovni vpis, izjemni vpis v višji letnik in izjemni vpis v dodatno leto bo v Studisu mogoče oddati med 21. 8. in 15. 9. 2023.

1. Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov
 
V kolikor ima študent upravičene razloge (glej 126. člen Statuta UL), lahko prošnjo odda, če ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik ali je enkrat že redno ponavljal na isti stopnji. Ta status NE omogoča opravljanja izpitov s kolokviji, število opravljanj izpitnih rokov se šteje naprej.

126. člen Statuta UL
V primerih, ko zakon tako določa, se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, iz upravičenih razlogov status študenta tudi podaljša za eno študijsko leto, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določata zakon in ta statut. Pravica se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po upravičenem razlogu.
O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnimi potrebami, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

2. Prošnja za vpis v višji letnik v izjemnih primerih
 
V kolikor ima študent upravičene razloge (glej 125. člen Statuta UL), lahko prošnjo odda, če ni opravil obveznosti za redni vpis v višji letnik.
Izjemni vpis ni možen, če študent ni dosegel vsaj 50 kreditnih točk po ECTS (razen za štud. programe MAG Kemija, MAG Biokemija in MAG Kemijsko izobraževanje, kjer je potrebno za izjemni vpis vsaj 40 kreditnih točk po ECTS) in opravljenih predmetov, brez katerih ne more vložiti prošnje za izjemni vpis (tabela je dostopna na tej povezavi).

125. člen Statuta UL
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik v skladu z zakonom, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.
Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk določa pravilnik članice in ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.
Študent mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice. Članica v svojih pravilih opredeli okoliščine in dokazila, s katerimi študent izkazuje upravičene razloge.

Povezava na spletno stran UL: https://www.uni-lj.si/studij/osnovne_informacije/

Izjemni vpis v višji letnik in izjemni vpis v dodatno leto

O izjemnih vpisih odloča Komisija za dodiplomski in magistrski študij. Pri odločitvah bo upoštevala določila, ki so povzeta v 67. in 68. členu Študijskega in izpitnega reda UL FKKT in v skladu s študijskimi pogoji za posamezne študijske programe.

Naj spomnimo, da so s študijskimi programi med pogoji za napredovanje po programu določeni predmeti, brez katerih ne morete napredovati v višji letnik, četudi imate opravičljive razloge za izjemni vpis. Izjemni vpis tudi ni možen, če niste dosegli vsaj 50 kreditnih točk po ECTS (razen za št. programe MAG Kemija, MAG Biokemija in MAG Kemijsko izobraževanje, kjer je potrebno za izjemni vpis vsaj 40 kreditnih točk po ECTS).

Prošnjo izpolnite elektronsko v sistemu STUDIS in z obveznimi prilogami oddajte v informacijskem sistemu STUDIS od 21. 8. in najkasneje 15. 9. 2023. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala!

Pred oddajo prošnje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov. Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta ali kontaktirajte študentski referat.

Rešene prošnje za izjemni vpis bodo objavljene v študijskem informacijskem sistemu STUDIS najkasneje do ponedeljka, 25. 9. 2023.

Predmeti, brez katerih ne morete vložiti prošnje za izjemni vpis

 

Študijski program

Za izjemni vpis v 2. letnik;
najmanj 50 KT oz. 40 KT (MAG KE, MAG BIO, MAG KEIZOB)
ter opravil izpite iz predmetov:

Za izjemni vpis v 3. letnik;
najmanj 50 KT, vsi izpiti 1. letnika ter opravil izpite iz predmetov:

UNI Kemija

Matematika,
Fizika,
Splošna kemija,
Praktikum iz splošne in anorganske kemije,
Analizna kemija I

Organska kemija I,
Organska kemija II,
Analizna kemija II,
Fizikalna kemija,
Spektroskopija

UNI Biokemija

Matematika,
Fizika,
Splošna kemija,
Temelji biokemije,
Biokemijski praktikum,
Organska kemija I

Biokemija,
Instrumentalne metode analize,

Molekularna biologija

UNI Kemijsko inženirstvo

Matematika,
Kemijsko inženirstvo I,
Splošna kemija in
Fizika

Matematika II,
Kemijsko inženirstvo II,
Mehanika fluidov,
Materiali za inženirje

UNI Tehniška varnost

Matematika I,
Fizika I,
Osnove zdravstvenega varstva,
Osnove tehniške in požarne varnosti

Delovno okolje,
Numerična in računalniška orodja v varnosti,
Osnove procesne tehnike,
Gorenje in dinamika požarov,
Medicina dela

VSŠ Kemijska tehnologija

Matematika s statistiko,
Fizika in
Splošna kemija

Fizikalna kemija I,
Osnove kemijskega inženirstva

MAG Kemija

Fizikalna kemija II,
Matematika II,
Napredne inštrumentalne analizne tehnike

/

MAG Biokemija

Tehnologija DNA,
Biofizikalna kemija I

/

MAG Kemijsko inženirstvo

Raziskovalno delo,
Kataliza in heterogeni reakcijski sistemi,
Kemijsko inženirska dinamika

/

MAG Tehniška varnost

Vodenje tveganja,
Procesna varnost,
Ranljivost sistemov,
Raziskovalno delo

/

MAG Kemijsko izobraževanje

Psihologija učenja in pouka, Pedagogika z andragogiko, Eksperimenti iz splošne in anorganske kemije v šoli

/

Izbirni predmeti v št. letu 2023/2024

Strokovni in splošni izbirni predmeti 1. stopnje v št. letu 2023/2024

UN Kemija

UN Biokemija

UN Kemijsko inženirstvo

UN Tehniška varnost

VSŠ Kemijska tehnologija

Strokovni izbirni predmeti

Strokovni izbirni predmeti

Strokovni izbirni predmeti

Strokovni izbirni predmeti

Strokovni izbirni predmeti

Sodobni pristopi v anorganski kemiji (PS)

Osnove farmakologije (ZS)

Biotehnologija* (PS)

Požarna varnost v objektih (PS)

Sintezne metode v anorganski kemiji (PS)

Principi zelene kemije (PS)

Virologija (PS)

Praktikum iz materialov (ZS)

Delovne priprave in naprave (PS)

Organska analitika in spektroskopija (PS)

Površinska in koloidna kemija (PS)

Biomakromolekule v industriji in medicini* (ZS)

Mehanske in hidrodinamske operacije (PS)

Principi zelene kemije (PS)

Osnove polimernega inženirstva (ZS)

Makromolekularna kemija* (PS)

Molekularna evolucija in razvoj (ZS)

Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje

Načrtovanje trajnostnih kemijskih produktov (PS)****

Sintezna organska kemija (PS) – 3. letnik**

Funkcijska genomika (PS)

 

 

Obnovljivi viri in surovine (ZS)****

Kemija okolja (ZS)

Praktično usposabljanje

 

 

Zelene tehnologije v sodobni družbi (PS)****

Praktično usposabljanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni izbirni predmeti

Splošni izbirni predmeti

Splošni izbirni predmeti

Splošni izbirni predmeti

Splošni izbirni predmeti

Tehniška angleščina (ZS)

Tehniška angleščina (ZS)

Tehniška angleščina (ZS)

Tehniška angleščina*** (ZS)

/

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti
v slovenščini (ZS)

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti
v slovenščini (ZS)
Razvijanje sporazumevalne zmožnosti
v slovenščini (ZS)
Razvijanje sporazumevalne zmožnosti
v slovenščini (ZS)
Razvijanje sporazumevalne zmožnosti
v slovenščini (ZS)

Športna vzgoja (ZS)

Športna vzgoja (ZS) Športna vzgoja (ZS) Športna vzgoja (ZS) Športna vzgoja (ZS)

Osnove trajnostne kemije (PS) – samo 1. letnik

Osnove trajnostne kemije (PS) – samo 1. letnik

Osnove trajnostne kemije (PS) – samo 2. letnik

Osnove trajnostne kemije (PS) – samo 1. letnik

Osnove trajnostne kemije (PS)

Osnove farmakologije (ZS) – samo 3.letnik

Biotehnologija* (PS)

Površinska in koloidna kemija (PS)

Osnove programiranja (PS)

Osnove programiranja (PS)
Biomakromolekule v industriji in medicini* (ZS)

Površinska in koloidna kemija (PS)

Makromolekularna kemija* (PS) Izbirni predmeti iz drugih fakultet Izbirni predmeti iz drugih fakultet

Izbirni predmeti iz drugih fakultet

Makromolekularna kemija* (PS)

Principi zelene kemije (PS)

 

 

 

Principi zelene kemije (PS) Izbirni predmeti iz drugih fakultet

 

 

 

Kemija okolja (ZS)

 

 

 

 

Izbirni predmeti iz drugih fakultet

 

 

 

         

Študent si v času študija izbere sledeče št. KT izbirnih predmetov:

UN Kemija

UN Biokemija

UN Kemijsko inženirstvo

UN Tehniška varnost

VSŠ Kemijska tehnologija

1. letnik: 5 KT splošnih

1. letnik: 5 KT splošnih

1. letnik: /

1. letnik: 10 KT splošnih

1. letnik: 10 KT splošnih

2. letnik: 5 KT strokovnih

2. letnik: /

2. letnik: 5 KT splošnih,

5 KT strokovnih

2. letnik: 10 KT strokovnih

2. letnik: 10 KT strokovnih

3. letnik: 5 KT splošnih,

5 KT strokovnih

3. letnik: 5 KT splošnih,

10 KT strokovnih

3. letnik: 5 KT splošnih,

5 KT strokovnih

3. letnik: 5 KT strokovnih

3. letnik: 5 KT strokovnih

         

(ZS) - predmet se izvaja v zimskem semestru

(PS) - predmet se izvaja v poletnem semestru

 

*Če bodo na predmet vpisani tuji študenti, se bo predmet izvajal v angleškem jeziku. Študenti bodo lahko opravljali izpit v angleškem ali slovenskem jeziku.

** Glede na težavnost izbirnega predmeta je priporočen študentom zapisanega letnika!

***Predmet zahteva dobro predznanje angleškega jezika.

****Novi predmeti v okviru projekta UL za trajnostno družbo (NOO).

 

Fakulteta pri pripravi urnikov ne more zagotoviti, da se splošni izbirni predmeti iz drugih programov FKKT ne bodo prekrivali z urnikom vašega študijskega programa!!!

 

 

 

Strokovni in splošni izbirni predmeti 2. stopnje v št. letu 2023/2024

MAG Kemija

MAG Biokemija

MAG Kemijsko inženirstvo

MAG Tehniška varnost

MAG Kemijsko izobraževanje

Strokovni izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Strokovni izbirni predmeti

Strokovni izbirni predmeti

Strokovni izbirni predmeti*****

Analiza zgradbe kristalov (ZS) – 20 študentov*

Biokemija bolezni človeka (ZS)

Industrijska ekologija in čistejša proizvodnja (ZS)

Požarni praktikum** (PS)

Moderne metode organske sinteze** (PS)

Termična analiza (PS) – 20 študentov*

Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije (ZS)

Inženirstvo materialov (ZS)

Inštrumentalna analiza in monitoring (PS)

Vode kot hidrogeološki, ekološki in analizni sistem (ZS) – 40 študentov*

Moderne metode organske sinteze** (PS)

Moderni in komplementarni pristopi v strukt. biologiji (PS)

Načrtovanje kemijskih procesov** (PS)

Procesi v tehnologijah varstva okolja (ZS)

Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije (ZS)

Moderne NMR metode*** (ZS)

Biofizikalna kemija II (PS)

Organski premazi (PS)

 

Kemometrija (PS)

Biološko pomembne spojine** (PS)

Biotransformacije (ZS)

 

Procesi v tehnologijah varstva okolja (ZS)

 

Vode kot hidrogeološki, ekološki in analizni sistem (ZS) – 40 študentov*

Genomska biologija (PS)

 

 

Eksperimentalna fizikalna kemija (PS)

 

 

 

 

Biofizikalna kemija (ZS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni izbirni predmeti

Splošni izbirni predmeti****

Splošni izbirni predmeti

Splošni izbirni predmeti

Splošni izbirni predmeti****

Podjetništvo (PS)

Podjetništvo (PS) Šport in zdravje (ZS) Šport in zdravje (ZS) Podjetništvo (PS)

Šport in zdravje (ZS)

Šport in zdravje (ZS) Kemometrija (PS) Izbirni predmeti iz drugih fakultet Šport in zdravje (ZS)
Biološko pomembne spojine** (PS) Moderne metode organske sinteze** (PS)

Vode kot hidrogeološki, ekološki in analizni sistem (ZS) – 40 študentov*

 

Izbirni predmeti iz drugih fakultet
Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije (ZS) Izbirni predmeti iz drugih fakultet Termična analiza (PS) – 20 študentov*

 

Splošni izbirni predmeti drugih štud. programov 2. st. UL FKKT

Načrtovanje kemijskih procesov** (PS)

  Eksperimentalna fizikalna kemija (PS)

 

 

Industrijska ekologija in čistejša proizvodnja (ZS)

 

Moderne metode organske sinteze** (PS)

 

 

Izbirni predmeti iz drugih fakultet

 

Izbirni predmeti iz drugih fakultet

 

 

 

 

 

 

 

Študent si v času študija izbere sledeče št. KT izbirnih predmetov:

 

MAG Kemija

MAG Biokemija

MAG Kemijsko inženirstvo

MAG Tehniška varnost

MAG Kemijsko izobraževanje

1. letnik: 10 KT strokovnih,

5 KT splošnih

1. letnik: 10 KT izbirnih

1. letnik: 5 KT splošnih, 10 KT strokovnih

1. letnik: 5 KT splošnih, 5 KT strokovnih

1. letnik: 5 KT izbirnih

2. letnik: 5 KT strokovnih

2. letnik: 10 KT izbirnih

2. letnik: 5 KT splošnih, 15 KT strokovnih

2. letnik: 10 KT strokovnih

2. letnik: 10 KT izbirnih

 

(ZS) - predmet se izvaja v zimskem semestru

(PS) - predmet se izvaja v poletnem semestru

 

*Pri predmetu bo omejitev števila študentov. Študenti se bodo uvrščali glede na vrstni red vpisa.

**Če bodo na predmet vpisani tuji študenti, se bo predmet izvajal v angleškem jeziku. Študenti bodo lahko opravljali izpit v angleškem ali slovenskem jeziku.

***Predmet se izvaja skupaj z obveznim predmetom Metode določanja 3D strukture makromolekul v 1. letniku MAG Biokemija

****Študent v času študija lahko izbere največ 6 ECTS splošnih izbirnih predmetov

*****Študent v času študija obvezno izbere vsaj dva in največ 3 strokovne izbirne predmete

 

Fakulteta pri pripravi urnikov ne more zagotoviti, da se splošni izbirni predmeti iz drugih programov FKKT ne bodo prekrivali z urnikom vašega študijskega programa!!!

 

Menjava izbirnih predmetov

5. člen Študijskega in izpitnega reda UL FKKT določa, da študent izbranih izbirnih predmetov ne more zamenjati. V izjemnih primerih (na primer zaradi prekrivanja urnika ali drugih okoliščin, ki jih študent ni mogel predvideti), lahko študent na podlagi prošnje zamenja izbirni predmet v svojem predmetniku, vendar najkasneje do konca 2. tedna zimskega semestra (15. 10. 2023) za tekoče študijsko leto.

O zamenjavi izbirnega predmeta odloča in jo odobri prodekanja za dodiplomski in magistrski študij (elektronska prošnja v STUDIS-u). Nepotrebnim prošnjam za zamenjavo predmeta se lahko izognete, če pred izbiro predmeta preverite vsebino in semester njegovega izvajanja, ki je naveden v naboru strokovnih in splošnih predmetov.

Fakulteta pri pripravi urnikov ne more zagotoviti, da se splošni izbirni predmeti iz drugih programov FKKT ne bodo prekrivali z urnikom vašega študijskega programa!!! V primeru prekrivanja urnika, lahko splošni izbirni predmet izjemoma zamenjate tudi po zgoraj navedenem datumu.
 

Potrdila o vpisu in študentska izkaznica

Potrdila o vpisu

V študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljajte zaključek vašega vpisa. Po potrditvi vpisa s strani Študentskega referata si boste lahko v študijskem informacijskem sistemu STUDIS sami natisnili potrdilo o vpisu. Tiskanih izvodov potrdil s strani referata ne boste več prejemali po navadni pošti.

Študentska izkaznica

Študentsko izkaznico lahko pošljete v Študentski referat in po potrditvi vpisa vam bo Študentski referat študentsko izkaznico z novo nalepko vrnil s priporočeno pošto na naslov za pošiljanje.
 
Študent mora zaprositi za novo izkaznico, če se spremenijo osebni podatki, ki so navedeni na izkaznici. V tem primeru študent pošlje v Študentski referat  prošnjo za izdajo nove izkaznice in priloži dokument, ki dokazuje spremenjeno stanje. Stroške izdaje nove izkaznice krije študent. Ob prejemu nove izkaznice je študent dolžan vrniti staro izkaznico.
 

Nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti

Študenti, ki ste več kot dve leti brez statusa, morate najprej oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti. Prošnjo oddate preko študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Izjema velja za študente, ki želite vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niste bili vodeni v študijskem informacijskem sistemu STUDIS. V tem primeru oddate prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija. Prošnjo pošljete po pošti v Študentski referat, kjer vam bodo dodelili pravico do vpisa v študijski informacijski sistem STUDIS in po potrebi uredili digitalno identiteto. Glejte v povezavi.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode je od 1. do 15. septembra 2023. Kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode oddajo za vpis prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis po merilih za prehode.

Za vsa ostala navodila, glejte točko 1.3 (str. 18) Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v št. letu 2023/2024.

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

Vzporedni študij in študij diplomantov

Prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante traja od 1. do 15. septembra 2023.

Vpisna mesta v 1. letnik za vzporedni študij in diplomante visokošolski zavodi določijo posebej. Število vpisnih mest za posamezni študijski program je navedeno v razpisu, na ta vpisna mesta se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani držav članic EU.

Več informacij o vzporednem študiju in vpisu diplomantov dobite kandidati na elektronskem naslovu referat(at)fkkt.uni-lj.si.

Kandidati za za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Za vsa ostala navodila, glejte točko 1.3 (str. 18) Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v št. letu 2023/2024.

Za vpis v 1. letnik vzporednega študija za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije ni predvideno plačilo šolnine za redni študij, če še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpisujejo.