Projekta ULTRA na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT) aktivno sodeluje pri projektu "UL za trajnostno družbo – ULTRA", ki je del širše reforme visokega šolstva za zeleni in odporen prehod v Družbo 5.0. Ta reforma je namenjena celoviti prenovi visokega šolstva z namenom vključevanja zelenih in digitalnih tehnologij v učne načrte ter spodbujanja vseživljenjskega učenja. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Projekt "ULTRA" naslavlja ključne izzive sodobne družbe s celovito prenovo visokošolskih programov. Glavni cilji so:

 • Vključevanje zelenih in digitalnih tehnologij v učne načrte.
 • Spodbujanje vseživljenjskega učenja in prilagoditev izobraževalnih programov potrebam trga.
 • Razvoj novih pedagoških pristopov za boljše razumevanje trajnostnega razvoja.
 • Krepitev sodelovanja med akademskimi institucijami in industrijo za prenos znanja v prakso.

S temi prizadevanji projekt "ULTRA" podpira cilje Evropskega zelenega dogovora, ki stremi k podnebni nevtralnosti Evrope do leta 2050, ter prispeva k oblikovanju trajnostne in odporne družbe.

Za več informacij o projektu "ULTRA" in posameznih pilotnih projektih obiščite spletno stran Univerze v Ljubljani.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL sodeluje na devetih pilotnih projektih:

 • Trajnostni pristopi v kemijski tehnologiji;
 • Prenova VŠ programov na NTF za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0;
 • Spodbujanje inovativnih učnih okolij pri učenju in poučevanju študentov tehnike o tematikah zelenega prehoda;
 • Razvoj kompetenc (prihodnjih) vzgojiteljev za spodbujanje zelenega prehoda, trajnostnega razvoja in okoljske pismenosti v zgodnjem otroštvu;
 • Okoljske tehnologije za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
 • ­Zeleni prehod – kemijska tehnologija;
 • Optimizirano študijsko okolje v Družbi 5.0: Razvoj modela merjenja okoljskih parametrov in njihovih učinkov na udeležence študijskega procesa za podporo prehodu v zeleno in trajnostno akademsko družbo;
 • Vseživljenjsko učenje in mikrokrediti: Sistemski pristop k vseživljenjskemu učenju za potrebe gospodarstva, uvedba mikrodokazil in prenos v študijske programe;
 • Komuniciranje znanosti in krizno komuniciranje za trajnostni razvoj.

 

Pri dveh pilotnih pilotnih projektih je UL FKKT  tudi nosilka.

1. Trajnostni pristopi v kemijski tehnologiji (Pilot 6: Okoljske tehnologije)

Projekt: Trajnostni pristopi v kemijski tehnologiji Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT) se je v sklopu projekta "ULTRA" lotila prenove visokošolskega strokovnega programa Kemijska tehnologija z namenom ozelenitve izobraževalnih vsebin. Projekt odgovarja na potrebe po znanjih in veščinah, ki so potrebne za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo.

Glavne aktivnosti projekta:

 1. Prenova učnih načrtov:
  • Vključitev zelenih vsebin v obstoječe obvezne in izbirne predmete.
  • Razvoj novih interdisciplinarnih predmetov, ki naslavljajo obnovljive vire in surovine, načrtovanje trajnostnih kemijskih produktov ter zelene tehnologije v sodobni družbi​​​​.
 2. Vzpostavitev pilotnega laboratorija:
  • Uvedba sodobne procesne in laboratorijske opreme za simulacijo in obravnavo zelenih tehnologij.
  • Namen laboratorija je izboljšati pedagoško in eksperimentalno-raziskovalno delo ter omogočiti reševanje kompleksnejših problemov na področju trajnostnega razvoja​​.
 3. Izboljšanje digitalnih kompetenc:
  • Uporaba e-gradiv, spletnih učnih okolij, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in programske opreme za dvig digitalnih kompetenc študentov​​.

Cilji pilotnega projekta:

 • Poglobljeno razumevanje zelenih tehnologij: Omogočiti študentom pridobitev potrebnih znanj za vključevanje zelenih tehnologij v industrijske procese.
 • Razvoj novih pedagoških pristopov: Uvedba na študenta osredinjenih metod poučevanja, ki spodbujajo aktivno udeležbo in kritično razmišljanje.
 • Krepitev povezave z industrijo: Sodelovanje z gospodarstvom za prenos raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov v prakso​​

SODELUJOČI: prof. dr. Marjan Marinšek (koordinator), Larisa Suhodolčan, doc. dr. Tina Skalar, prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl, prof. dr. Igor Plazl, asist. Tadej Menegatti, doc. dr. Rok Ambrožič, asist. Maša Legan, doc. Rozman Ula, prof. dr. Urška Šebenik, izr. prof. dr. Gabriela Kalčikova, doc dr. Blaž Zupan (EF), asist. Domen Hojkar (FS), izr. prof. dr. Igor Pušnik (FE), izr. prof. dr. Dan Podjed (FF)

 

2. Zeleni prehod v kemijski tehnologiji (Pilot 8: Vseživljenjsko učenje in mikrodokazila)

Projekt: Zeleni prehod v kemijski tehnologiji Ta projekt se osredotoča na razvoj in implementacijo mikrodokazil kot kratkih, ciljno usmerjenih izobraževalnih enot, ki omogočajo hitro nadgradnjo specifičnih znanj in veščin. Cilj je podpreti trajnostni razvoj kemijske industrije z usposabljanjem kadrov na različnih ravneh kariernega razvoja.

Glavne aktivnosti projekta:

 1. Razvoj mikrodokazil:
  • Mikrodokazilo za srednješolske učitelje: Integracija zelenih tehnologij v procese izobraževanja​​.
  • Mikrodokazilo za tehnološke kadre v industriji: Poudarek na zeleni kemiji in sorodnih tehnologijah​​.
  • Mikrodokazilo za projektne in industrijske odločevalce: Strateški pristopi k uvajanju zelenih tehnologij v industrijske procese​​​​.
 2. Izvajanje delavnic:
  • Praktično-teoretične delavnice, prilagojene specifičnim potrebam posameznih ciljnih skupin.
  • Delavnice bodo omogočile pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja na področju zelene kemije in pripadajočih tehnologij​​​​.
 3. Evalvacija in prilagoditev:
  • Stalna evalvacija in prilagoditev mikrodokazil glede na potrebe industrije in povratne informacije udeležencev.
  • Cilj je zagotoviti, da mikrodokazila ostanejo relevantna in učinkovita orodja za izobraževanje​​.

Cilji pilotnega projekta:

 • Podpora trajnostnemu razvoju: Omogočiti strokovnjakom hitro in učinkovito pridobitev specifičnih znanj, potrebnih za prehod na zelene tehnologije.
 • Vseživljenjsko učenje: Spodbujanje nenehnega izobraževanja in prilagajanja novim tržnim potrebam z razvojem prilagodljivih izobraževalnih enot​​.
 • Povečanje zaposljivosti: Povečati zaposljivost udeležencev z uradno potrjenimi kompetencami, pridobljenimi skozi mikrodokazila​​​​.

AKTUALNO

Strokovno usposabljanje: Ključne tehnologije za zeleni prehod in digitalizacijo kemijskih procesov

VSEBINA

DAN 1: 23. 9. 2024 – Krožno gospodarstvo v akciji: Od laboratorija do industrije

Prvi dan bo osredotočen na pomen krožnega gospodarstva. Udeleženci bodo spoznali osnove zelene kemije in kemijskega inženirstva, trajnostni razvoj, predelavo biomase v raznovrstne gradnike, pretvorba in aktivacija ogljikovega dioksida in vodikovo tehnologijo. Program bo zajemal tudi praktično izvedbo ocene življenjskega cikla (LCA).

Izvajalci: prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, izr. prof. dr. Blaž Likozar, doc. dr. Rok Ambrožič, asist. dr. Tadej Menegatti

DAN 2: 24. 9. 2024 – Zelena Alkimija: Z valorizacijo od odpadka do produkta

Drugi dan bo namenjen valorizaciji odpadkov. Udeleženci bodo pridobili znanje o organski valorizaciji lignina, biološki valorizaciji z uporabo encimov in bioloških sistemov ter o alternativnih procesih, kot so zelena topila in biokataliza.

Izvajalci: prof. dr. Jernej Iskra, prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl, doc. dr. Rok Ambrožič, asist. dr. Tadej Menegatti

DAN 3: 25. 9. 2024 – Napredna proizvodnja in digitalizacija procesa

Tretji dan bo osredotočen na napredno proizvodnjo in digitalizacijo procesa. Udeleženci bodo spoznali avtomatizacijsko piramido, zbiranje podatkov in digitalne dvojčke ter primer industrijskega procesa z zaznavanjem anomalij.

Izvajalci: izr. prof. dr. Uroš Lotrič, doc. dr. Nejc Ilc

DAN 4: 26. 9. 2024 – Intenzifikacija procesov in energetska učinkovitost

Četrti dan bo namenjen intenzifikaciji procesov in energetski učinkovitosti. Vključuje tehnologije za zajemanje in shranjevanje CO2, proizvodnjo vodikovega peroksida z elektrokemičnimi postopki, modeliranje in načrtovanje kemijskih procesov ter načrtovanje eksperimentov za optimizacijo kemijskih procesov.

Izvajalci: prof. dr. Igor Plazl, doc. dr. Rok Ambrožič, asist. dr. Tadej Menegatti

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE: https://1ka.arnes.si/a/4797e00e

SPLOŠNI POGOJI in POLITIKA ZASEBNOSTI (pdf)

SODELUJOČI: doc. dr. Rok Ambrožič (koordinator), prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl, prof. dr. Igor Plazl, asist. Tadej Menegatti, asist. Maša Legan, Mojca Seručnik, prof. dr. Vesna Ferk Savec (UL PEF), asist. Katarina Mlinarec (UL PEF), izr. prof. dr. Uroš Lotrič (UL FRI), doc. dr. Nejc Ilc (UL FRI), prof. dr. Vasilka Sancin (UL PF), doc. dr. Maša Kovič Dine

 

Projekta "Trajnostni pristopi v kemijski tehnologiji" in "Zeleni prehod v kemijski tehnologiji" sta ključna prispevka Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo k širšemu projektu "ULTRA". S tem UL FKKT aktivno podpira reformo visokega šolstva za trajnostni razvoj in digitalno preobrazbo, kar je v skladu s cilji Evropskega zelenega dogovora in prizadevanji za podnebno nevtralnost​​.