Doktorski študijski programi

Skrbnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje: prof. dr. Novinec Marko

skrbniki programa po smereh:

Predstavitveni zbornik doktorskega študijskega programa Kemijske znanosti

Kratko predstavitev si lahko ogledate tukaj:

Prijavo na Razpis za vpis v doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI v času odprtega prijavnega roka oddate - do 3. septembra 2024 preko portala eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/

Vaši prijavi priložite naslednje priloge:

 1. Izjavo o mentorju in izbor predmetovZ mentorjevim soglasjem smiselno izberete predmete  v  obsegu najmanj 10 kreditnih točk (KT), posamezen izbirni predmet na FKKT obsega po 5 KT. Prijavi priložite tudi kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.
 2. Kopijo diplomske listine univerzitetnega programa oz. programa druge stopnje (priloga ni potrebna za diplomante FKKT).
 3. Potrdilo o opravljenih izpitih oziroma kopijo priloge k diplomi univerzitetnega programa oz. programa druge stopnje (priloga ni potrebna za diplomante FKKT).

Izpolnjeno prijavo s prilogami in dokazili oddate do 3. septembra 2024 samo elektronsko preko portala eVŠ. Vpis v doktorski študijski program se opravi najkasneje do 30. septembra.
Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za oddajo prijave, je pa pogoj za vpis v študijski program. 

STROŠKI ŠTUDIJA
Šolnina za doktorski študij Kemijske znanosti: 1. letnik 5.500,00 EUR, 2. letnik 4.200,00 EUR, 3. letnik 3.000,00 EUR in 4. letnik  3.800,00 EUR, za vsa štiri leta skupaj 16.500,00 EUR.
Informacije o sofinanciranju šolnin na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani najdete na spletni strani Šolnina in sofinanciranje | Univerza v Ljubljani (uni-lj.si)

Informativni dan 

Predstavitev doktorskega študijskega programa Kemijske znanosti in interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja bo 29. maja 2024 ob 15.00 uri v predavalnici 1, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Tretjestopenjski doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI traja 4 leta (8 semestrov) in obsega skupaj 240 kreditnih točk.
Študij ima tri smeri:

 • kemija,
 • biokemija in
 • kemijsko inženirstvo.

Znanstveni naslov, ki ga pridobi doktorand je doktor/doktorica znanosti.

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Kemijske znanosti je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kompetence, primerne za zaposlitev na raziskovalno usmerjenih, tudi vodilnih, delovnih mestih v kemijski in sorodnih industrijah in javnih službah ali za nadaljevanje raziskovalne kariere v akademskem okolju.

Študenti, ki bodo uspešno končali izobraževanje po predlaganem programu bodo pridobili predvsem naslednje splošne kompetence in veščine:

 • sposobnost kritične analize, vrednotenja in sinteze novih in kompleksnih idej;
 • sposobnost komuniciranja o svojem ekspertnem področju s kolegi, z večjimi strokovnimi skupinami, kot tudi širšo javnostjo;
 • sposobnost promocije znanstvenega in tehnološkega napredka na akademski in aplikativni ravni v na znanju temelječi družbi.

Pogoji za vpis:
1. Na doktorski študij Kemijskih znanosti se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program 2. stopnje;
b) študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
c) univerzitetni dodiplomski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
d) študijski program za pridobitev magisterija znanosti (kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, o priznavanju odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje);
e) študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, pri čemer se mu lahko določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS, o čemer odloča senat  UL FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje;
f) študijski program na drugih domačih ali tujih univerzah v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL.
Pogoj za vpis je soglasje mentorja.

Način izvajanja doktorskega študija je izredni.

Izbor kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljil na:

 • povprečni oceni izpitov in vaj (brez diplome) na dosedanjem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali študijskem programu 2. stopnje (75%),
 • oceni diplomske naloge ali magistrske naloge 2. stopnje (25%).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno z 9. členom Meril za akreditacijo študijskih programov, priznavale pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, odloča o priznavanju odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje.Pri priznavanju tovrstnih znanj in spretnosti se upoštevajo:- strokovna specializacija,- druga diploma visokošolskega zavoda,- dosedanje znanstveno raziskovalno delo,- objavljena znanstvena dela in- strokovna izpopolnjevanja.

Za vpis v drugi letnik mora imeti kandidat zbranih vsaj 45 kreditnih točk med katerimi mora biti 5 KT iz obveznega predmeta in 5 KT iz izbirnih predmetov ter opravljena uspešna predstavitev raziskovalnih izhodišč za doktorsko disertacijo.
V 3. letnik podiplomskega doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik študija iz 1. in 2. letnika in imajo najmanj potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na senatu UL FKKT.
Pogoj za napredovanje v 4. letnik doktorskega študija so opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov in potrjena tema doktorske disertacije na senatu UL. 

Za dokončanje študija mora kandidat opraviti vse s programom določene študijske obveznosti in izdelati ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo skladno z določili Pravilnika o doktorskem študiju UL in Pravilnika o doktorskem študiju UL FKKT, v skupnem obsegu 240 KT. Obveznost doktoranda je tudi objava najmanj enega znanstvenega članka s prvim avtorstvom s področja disertacije v mednarodni znanstveni literaturi, ki jo citira baza podatkov SCI. Znanstveni članek mora biti objavljen oz. sprejet v objavo najkasneje ob oddaji doktorske disertacije v oceno.

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v doktorskem študijskem programu Kemijske znanosti. Za prehod se ne šteje vpis v prvi letnik. O prehodih skladno z določili Statuta UL in Meril za prehode med študijskimi programi individualno odloča Senat UL FKKT oziroma organ, ki ga Senat za to določi.

Oblike preverjanja znanja so opredeljene v učnih načrtih predmetov. Postopek preverjanja in ocenjevanja znanja ureja Izpitni pravilnik Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki ga sprejme Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.
Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani.

Doktorski študijski program Kemijske znanosti traja štiri leta in obsega 240 kreditnih točk. Študijske obveznosti programa so v skladu s 36. in 37. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo, ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System). S tem je omogočena direktna vključitev v mednarodno izmenjavo študentov v državah, ki sistem ECTS uporabljajo.
Ena KT v programu odgovarja 30 ur študentovega dela.
Smer študija in področje doktorata sta določena z vsebino študentovega raziskovalnega dela, ki sta ji prilagojena tudi izbor izbirnih predmetov in vsebina drugih študijskih oblik.
Študijski program je sestavljen iz organiziranih oblik študija v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Razdelitev po letnikih je naslednja:

 • v prvem letniku 40 KT organiziranih oblik študija in 20 KT raziskovalnega dela,
 • v drugem letniku 15 KT organiziranih oblik študija in 45 KT raziskovalnega dela,
 • v tretjem letniku 60 KT raziskovalnega dela in
 • v četrtem letniku 5 KT organiziranih oblik študija in 55 KT raziskovalnega dela.

Struktura programa z zgoraj opisanimi oblikami študija in kreditnimi točkami je prikazana v spodnji preglednici.

1. letnik

Kontaktne ure

Samost delo št.

ECTS

Ure skupaj

 

P

S

SV

LV

TD

DO

Pisanje znanstvenih in strokovnih besedil

30

 

 

 

 

90

30

5

150

Uvajalni seminar

 

 

 

 

 

75

75

5

150

Udeležba na organiziranih predavanjih

 

 

 

 

 

150

150

10

300

Strokovno izpopolnjevanje

 

 

 

 

 

75

75

5

150

*Izpolnjevanje pogojev (predstavitev raziskovalnih izhodišč)

 

 

 

 

 

75

75

5

150

Izbirni predmet 1

i

i

 

 

 

 

75

5

150

Izbirni predmet 2

i

i

 

 

 

 

75

5

150

Raziskovalno delo

 

 

 

 

 

300

300

20

600

 

Skupaj 1. letnik

30+i

i

 

 

 

765

855

60

1800

                     
 

2. letnik

Kontaktne ure

Samost delo št.

ECTS

Ure skupaj

 

 

P

S

SV

LV

TD

DO

 

Udeležba na organiziranih predavanjih

 

 

 

 

 

150

150

10

300

 

*Izpolnjevanje pogojev (odobrena tema doktorske disertacije)

 

 

 

 

 

75

75

5

150

 

Raziskovalno delo

 

 

 

 

 

675

675

45

1350

 

 

Skupaj 2. letnik

 

 

 

 

 

900

900

60

1800

   

 

 

 

                             

3. letnik

Kontaktne ure

Samost delo št.

ECTS

Ure skupaj

 

P

S

SV

LV

TD

DO

Raziskovalno delo

 

 

 

 

 

900

900

60

1800

 

Skupaj 3. letnik

 

 

 

 

 

900

900

60

1800

4. letnik

Kontaktne ure

Samost delo št.

ECTS

Ure skupaj

 

P

S

SV

LV

TD

DO

 

*Izpolnjevanje pogojev (predstavitev doktorske disertacije pred javnim zagovorom in javni zagovor doktorske disertacije)

 

 

 

 

 

 

75

75

5

150

Raziskovalno delo

 

 

 

 

 

825

825

55

1650

 

Skupaj 4. letnik

 

 

 

 

 

900

900

60

1800

 

                             


 

Skupaj vsi štirje letniki

30+i

 

 

 

 

3465

3555

240

7200

 • javna predstavitev raziskovalnih izhodišč za doktorsko disertacijo, ki je ovrednotena s 5 KT in jo mora študent opraviti pred vpisom v drugi letnik;
 • pridobitev soglasja za temo doktorske disertacije, ki je ovrednoteno s 5 KT, tema pa mora biti odobrena pred vpisom v tretji letnik;
 • priprava in uspešen zagovor doktorske disertacije, kar je ovrednoteno s 5 KT;
 • obvezna aktivna udeležba na organiziranih vabljenih predavanjih; študent se mora udeležiti 10 organiziranih predavanj na leto, ki bodo tematsko uravnotežena in vsebinsko izbrana tako, da bodo povezana z raziskovalnimi problemi doktorskih študentov, njihova zahtevnost pa bo na nivoju, ki bo omogočal razumevanje študentom vseh treh smeri; aktivno udeležbo (tudi s postavljanjem vprašanj in razpravljanjem) bodo študenti prvega in drugega letnika za pet od desetih predavanj letno (izbiro bo potrdil mentor) dopolnili s poročilom o predavanju in pregledom literature na obravnavano temo ter povezavo z lastnim raziskovalnim delom; poročila pregleda in odobri mentor; udeležba na 10 predavanjih in izdelava 5 poročil v študijskem letu je v prvem in drugem letniku ovrednotena z 10 KT na letnik (skupno v dveh letnikih 20 KT za aktivno udeležbo na 20 predavanjih in izdelavo 10 poročil s pregledom literature); študent se bo tako seznanil z najnovejšimi raziskavami na različnih področjih, pri pripravi poročila bo poglobil svoje znanje predvsem na področju problematike svojega raziskovalnega dela in dopolnil znanje na drugih področjih;
 • uvajalni seminar, ki ga študent opravi v raziskovalni skupini mentorja in obsega 5 KT ter ob aktivni udeležbi mentorja obsega uvajanje v zahtevno eksperimentalno delo, posredovanje potrebnih teoretskih osnov in konkretizacijo metod karakterizacije na lastnih vzorcih ter po potrebi druge dejavnosti, ki so potrebne za uspešen začetek raziskovalnega dela na področju disertacije;
 • strokovno izpopolnjevanje, ki obsega največ 5 KT in se študentu v ustreznem obsegu prizna za delo v tujem raziskovalnem okolju (5 KT ustreza enomesečnemu delu), ki lahko vključuje tudi teoretske podlage za metode in tehnike oz. raziskovalno delo po predhodno individualno pripravljenem programu, in/ali udeležbo na poletnih šolah (število KT ustrezno obsegu šole) in/ali pedagoško delo (število KT ustrezno obsegu pedagoškega dela);
 • obvezni predmet Pisanje znanstvenih in strokovnih besedil, ovrednoten s 5 KT;
 • izbirni predmeti, ki so opisani v nadaljevanju.

Izbirnih predmetov je 24. Vsi obsegajo po 5 KT, študenti pa poleg navedenih predmetov lahko v dogovoru z mentorjem izberejo 5 KT izbirnih vsebin iz drugih, praviloma doktorskih programov UL, primerljivih programov tujih univerz in iz predmetov, ki jih razpisuje Univerza v Ljubljani in omogočajo osvajanje posebnih znanj in spretnosti.Spodaj navedeni izbirni predmeti so zasnovani tako, da vsebinsko omogočajo prilagajanje najnovejšim dosežkom znanosti na določenem področju in prilagoditev potrebam posameznih kandidatov (tudi študentom drugih programov, če bodo te premete vpisali). To je doseženo z modularno zgradbo predmetov in večjim številom izvajalcev, ki se bodo v izvajanje vključili glede na potrebe vpisanih študentov, delo pa bosta koordinirala nosilec, ki bo poskrbel tudi za enoten izpit, in vodja študija.Izbirni predmeti praviloma obsegajo 15-30 ur predavanj in 45-60 ur seminarskega oziroma projektnega dela, razlika do 150 ur (5 KT) predstavljajo druge oblike študija in individualno delo študenta.

 

Seznam izbirnih predmetov in nosilcev

 Kontaktne ure

ECTS

 

 

P

S

SV/LV

SD

DO

Σ

 

 

Turel

Izbrana poglavja iz anorganske kemije

     

75

75

150

5

Modec

Sodobne metode sinteze v anorganski kemiji

     

75

75

150

5

Meden

Sodobne difrakcijske tehnike

     

75

75

150

5

Prosen

Nova področja v analizni kemiji

20

55

 

75

 

150

5

Pompe

Pristopi v sodobni analizni kemiji

30

45

 

 

75

150

5

Lukšič

Izbrana poglavja iz eksperimentalne fizikalne kemije

 

30

15 LV/30 SV

75

 

150

5

Hribar Lee

Teoretične metode v fizikalni kemiji

30

   

30

90

150

5

Košmrlj

Izbrana poglavja iz organske kemije

30

30

 

60

30

150

5

Svete

Izbrana poglavja iz heterociklične kemije

30

30

 

60

30

150

5

Cerkovnik

Študij mehanizmov transformacij organskih spojin

30

30

 

60

30

150

5

Pavšič

Izbrana poglavja iz biokemije

15

25

 

35

80

150

5

Dolinar

Moderne metode in tehnike v biokemiji

15

30

 

45

60

150

5

Novinec

Sodobne računalniške metode v biokemiji

15

30

 

45

60

150

5

Gunčar

Biološka zdravila

10

35

 

45

60

150

5

Plavec

Sodobni NMR pristopi v karakterizaciji spojin

30

45

 

75

 

150

5

Krajnc

Izbrana poglavja iz kemijskega reakcijskega inženirstva

15

45

 

60

30

150

5

Plazl

Izbrana poglavja iz transportnih pojavov

30

45

   

75

150

5

Podgornik

Izbrana poglavja iz separacijskih procesov

30

45

 

75

 

150

5

Žgajnar Gotvajn

Izbrana poglavja iz okoljskega inženirstva

30

10

 

40

70

150

5

Žnidaršič Plazl

Izbrana poglavja iz bioprocesnega inženirstva

5

25

 

30

90

150

5

Šebenik

Izbrana poglavja iz polimernega inženirstva

15

45

 

60

30

150

5

Marinšek

Izbrana poglavja iz inženirstva materialov

30

45

 

75

 

150

5

Genorio

Izbrana poglavja iz materialov za energetiko

15

15

 

30

90

150

5

Plazl

Izbrana poglavja iz reoloških lastnosti in strukture kompleksnih tekočin

30

10

 

40

70

150

5

Obvezni predmet

 Kontaktne ure

ECTS

 

 

P

S

SV/LV

SD

DO

Σ

Hribar Lee

Pisanje znanstvenih in strokovnih besedil

30

 

 

30

90

150

5

 

Zaradi mobilnosti ima študent možnost, da 5 kreditnih točk iz izbirnih enot programa prenese iz enega študijskega programa v drugega (6. čl. Meril za kreditno vrednotenje).
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo s sklepom senata določi postopke za priznavanje kreditnih točk, pridobljenih v drugih študijskih programih na istem ali drugih visokošolskih zavodih.

Samoevalvacijska poročila

Samoevalvacijsko-poročilo-DŠP-Kemijske-znanosti-2021-22

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo sodeluje z drugimi fakultetami  tudi na interdisciplinarnih doktorskih študijskih programih:

 

 

 

Pravilniki in obrazci

Navodila za nosečnice in mlade matere

Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l. RS št. 30/00) določa, da mora delodajalec, kot posebno obliko izjave o varnosti podati Izjavo o varnosti za noseče delavke in delavke, ki so pred nedavnim rodile ali ki dojijo. Vsebina te izjave je določena s Pravilnikom o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Ur. l. RS št. 82/03).
Fakulteta mora za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost dejavnikom, ki lahko negativno vplivajo na zdravje nosečih delavk in delavk, ki so pred nedavnim rodile ali ki dojijo, v okviru ocene tveganja oceniti vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti. Oceniti mora vrsto in stopnjo tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare in določiti ter izvesti ustrezne varnostne ukrepe.
Zaradi različnosti del, katera opravljajo ženske predvsem pri delu v laboratorijih, ni možno vnaprej določiti delovna mesta, na katerih ne smejo opravljati dela noseče delavke in delavke, ki so pred nedavnim rodile ali ki dojijo. Prav tako vnaprej ni možno za posamezna delovna mesta določiti varnostne ukrepe. Te se lahko določijo le za posameznico, glede na to, na kateri lokaciji opravlja delo, čemu je izpostavljena ter v kakšni količini in časovni izpostavljenosti.

Oceno tveganja mora izdelati za zaposlene (redno ali pogodbeno) in za študentke.

Kot je omenjeno v Zbirki pravil varnega dela za študente na FKKT za I., II. in III. letnik mora študentka o svoji nosečnosti čimprej obvestiti referenta/ko v študentskem referatu. Le ta obvesti prodekana za dodiplomski študij, ki vodi postopek ocene tveganja. Izpolniti mora obrazec Izjava za nosečnice - Š. Obrazec dobi v službi varstva pri delu ali na spletni strani FKKT(Študijske zadeve – Navodila za nosečnice in mlade matere).

Izjava za nosečnice študentke in mlade matere