Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Večna pot 113
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 479 8000
Spletna stran: www.fkkt.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba:
Prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, dekanja

Datum prve objave kataloga: 27. 09. 2006
Datum zadnje spremembe: 26.01.2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.fkkt.uni-lj.si
 

2. Splošni podatki o zavodu in o informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Kratek opis delovnega področja zavoda

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (v nadaljevanju: UL FKKT), katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je visokošolski izobraževalni in znanstveno raziskovalni zavod in je članica Univerze v Ljubljani, ki v skladu s predpisi, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL ter Pravili o organiziranosti in delovanju UL FKKT, izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalni program, tako da na področju kemije, biokemije, kemijskega izobraževanja, kemijskega inženirstva, polimernih ter keramičnih materialov in tehnologij, uporabne kemije, kemijske tehnologije, usnjarsko-predelovalne tehnologije, tehniške varnosti in varstva pred požari, ter njihovih mejnih področij opravlja: izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, razvojno, svetovalno ter druge s tem povezane dejavnosti določene v statutu UL.

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, ki ga organizira in izvaja fakulteta je v skladu z ISCED-ovo klasifikacijo (Unesco, november 1997) razvrščeno v naslednja študijska področja in primeroma naštete študije: (44) vede o neživi naravi (kemija); (14) izobraževanje učiteljev (kemija); (42) vede o živi naravi (biokemija, biomedicina, biotehnologija); (52) tehniške vede (kemijsko inženirstvo); (54) proizvodne tehnologije (kemijska tehnologija, materiali); (85) varstvo okolja (varstvo okolja); (86) varnost (varstvo pri delu, požarno varstvo).

Znanstveno raziskovalno delo se izvaja kot del oz. podlaga za pedagoški proces in okviru raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih projektov.

UL FKKT izvaja štiri univerzitetne študijske programe prve stopnje:

 • Kemija,
 • Biokemija,
 • Kemijsko inženirstvo,
 • Tehniška varnost,

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje

 • Kemijska tehnologija, 

magistrski študijski program druge stopnje:

 • Kemija,
 • Biokemija,
 • Kemijsko inženirstvo,
 • Tehniška varnost,
 • Kemijsko izobraževanje

ter doktorski študijski program

 • Kemijske znanosti.

Poleg tega pa UL FKKT sodeluje z drugimi fakultetami pri izvajanju naslednjih podiplomskih študijskih programov:

 • Biomedicina za področje Biokemija in molekularna biologija,
 • Bioznanosti,
 • Znanost in inženirstvo materialov,
 • Varstvo okolja.


UL FKKT intenzivno sodeluje z gospodarstvom in drugimi naročniki njenih storitev.

2.b Organigram zavoda in seznam notranjih organizacijskih enot

Seznam notranjih organizacijskih enot in organiziranost:

1. Vodstvo fakultete
2. Oddelek za kemijo in biokemijo:

 • Katedra za analizno kemijo
 • Katedra za anorgansko kemijo
 • Katedra za biokemijo
 • Katedra za fizikalno kemijo
 • Katedra za organsko kemijo

3. Oddelek za kemijsko inženirstvo in tehniško varnost:

 • Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstvo
 • Katedra za materiale in polimerno inženirstvo
 • Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost

4. Infrastrukturni center
5. Enota za športno vzgojo
6. Knjižnica fakultete
7. Založba fakultete
8. Tajništvo (dekanat) fakultete

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojni osebi:

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 1.  Najpomembnejši notranji predpisi so objavljeni na TEJ povezavi.
 2. Notranji predpisi Univerze v Ljubljani so objavljeni na SPLETNI STRANI UL
 3.  Državni predpisi:
 • Nacionalni program visokega šolstva RS
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih – prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o kemikalijah
 • Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi EU (povezava na evropski register predpisov):

 • Sklep št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje RS v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
 • Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29.04.1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
 • Sklep št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006
 • Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije.
Na spletnih straneh Državnega zbora Republike Slovenije.

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Več informacij o evidencah najdete TUKAJ.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Popis nepremičnin, ki jih uporablja UL FKKT:

 • poslovna stavba na Večni poti 113, 1000 Ljubljana

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Spletni naslov UL FKKT (http://www.fkkt.uni-lj.si), dostopno ves čas.
Osebno vsak delavnik v dopoldanskem času na dekanatu UL FKKT.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • O študiju
 • O priznavanju izobraževanja
 • O postopku izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
 • O šolnini in drugih cenah storitev

5. Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Enotni stroškovnik se uporablja od 8. 5. 2016 dalje.