Storitve infrastrukturnega centra

Dobrodošli na spletni strani storitev infrastrukturnega centra UL FKKT

V sklopu infrastrukturnega centra UL FKKT enote razpolagajo z opremo, in sicer:

· Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo Zeiss ULTRA plus
Cena za I kategorijo: 56,04 EUR/h
Cena za II kategorijo: 10,35 EUR/h

· Difraktometer Nonius Kappa CCD
Cena za I kategorijo: 39,15 EUR/h
Cena za II kategorijo: 5,84 EUR/h

· Difraktometer Agilent SuperNova
Cena za I kategorijo:  54,22 EUR/h
Cena za II kategorijo: 8,53 EUR/h

· Praškovni difraktometer
Cena za I kategorijo: 54,01 EUR/h
Cena za II kategorijo: 7,53 EUR/h

· Quroum Q150T ES – visoko ločljivostni napraševalnik za napraševanje ogljika in naprševanje kovin
Cena za I kategorijo: 53,47 EUR/h
Cena za II kategorijo: 7,78 EUR/h

· Sklopljen sistem za termično analizo: termogravimetrija ‒ vmesnik za shranjevanje plinskih komponent ‒ plinska kromatografija/masna
Cena za I kategorijo: 65,31 EUR/h
Cena za II kategorijo: 28,33 EUR/h

· Bruker Avance III 500 MHz NMR spektrometer
Cena za I kategorijo: 106,35 €/h
Cena za II kategorijo: 62,55 €/h

· Bruker DPX 300 NMR spektrometer
Cena za I kategorijo: 52,82 €/h
Cena za II kategorijo:  9,02 €/h

· Agilent 6224 Accurate Mass TOF LC/MS sistem
Cena za I kategorijo:  50,48 €/h
Cena za II kategorijo: 6,68 €/h

· Elementni analizator za C, H, N, S, O
Cena za I kategorijo: 51,52 €/h
Cena za II kategorijo: 5,09 €/h

· Atomski analizator: induktivno sklopljena plazma z masnim spektrometrom
Cena za I kategorijo: 54,96 EUR/h
Cena za II kategorijo: 6,51 EUR/h

· Sistem za absorpcijsko in emisijsko spektropolarimetrijo
Cena za I kategorijo: 49,32 EUR/h
Cena za II kategorijo: 5,35 EUR/

· Multi-detektorski GPC sistem s kombinacijo detektorjev za refrakcijski indeks, sipanje svetlobe in viskoznost
Cena za I kategorijo: 36,92 EUR/h
Cena za II kategorijo: 4,58 EUR/h

· Visoko zmogljivi fluorescenčni mikroskop za biološko analizo kemijskih spojin
Cena za I kategorijo: 40,32 EUR/h
Cena za II kategorijo: 5,09 EUR/h

· Sistem za kromatografijo bioloških makromolekul, sklopljen z naprednim karakterizacijskim sistemom
Cena za I kategorijo: 50,54 EUR/h
Cena za II kategorijo: 16,30 EUR/h

· Laserski sistem za karakterizacijo nanodelcev v  raztopinah in suspezijah LitesizerTM 500
Cena za I kategorijo: 52,51 EUR/h
Cena za II kategorijo: 9,21 EUR/h

· Ultra visokoločljivostni tekočinski kromatograf s tandemsko masno spektrometrijo
Cena za I kategorijo: 65,24 EUR/h
Cena za II kategorijo: 16,79 EUR/h

Kategorija I: Cena za uporabo raziskovalne opreme za neizučenega uporabnika
Kategorija II: Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika

Opomba:
Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Dodatne storitve UL FKKT

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 1. nadstropju K1.102 v izmeri 23,36 m2 v stavbi št. 716 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer od 15. 10. 2019 do 30. 10. 2021.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovni prostor (pisarna) št. K3.048 v 3. nadstropju v izmeri 14,73 m2 ter eno parkirno mesto v garaži, v stavbi št. 716 k. o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas in sicer od 1. 12. 2019 do 30. 10. 2021.

Nakup opreme je s sofinanciranjem omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Enota za dediščinsko znanost (E-RIHS.SI) raziskovalcem in strokovnjakom iz različnih področij (naravoslovne in druge znanosti, inženirstvo in tehnologija, umetnost in humanistika) nudi interdisciplinaren pristop k reševanju problemov na področju dediščinske znanosti.
Enota je ustanovljena v skladu s Sporazumom o ustanovitvi konzorcija E-RIHS.SI med Univerzo v Ljubljani in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (8. 5. 2019) in je del slovenskega vozlišča Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost. Dostop do opreme in ekspertize bo v prihodnosti določen s Pravilnikom E-RIHS.SI. E-RIHS.SI je del Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost (E-RIHS), ki ga je podprl ESFRI - European Strategy Forum for Research Infrastructures, s planiranim začetkom delovanja v 2021.

Naziv opreme:
Avtomatski vzorčevalnik za termično desorbcijo TDS-A (Gerstel)

Odgovorna oseba:
prof. dr. Matija Strlič

Namembnost opreme:
Določanje hlapnih organskih spojin

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbinka ob dogovoru za izvedbo eksperimentov

Naziv opreme:
Čitalec mikrotitrnih plošč Multiskan Sky (Thermo Scientific)

Odgovorna oseba:
prof. dr. Matija Strlič

Namembnost opreme:
UV/Vis spektrometrično določanje na mikrotitrnih ploščah

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Naziv opreme:
Komore za pospešeno razgradnjo

Odgovorna oseba:
prof. dr. Matija Strlič

Namembnost opreme:
Pospešena razgradnja in testiranje materialov (termična in termooksidativna stabilnost ter fotostabilnost).

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme (prof. dr. Matija Strlič), ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.