Storitve infrastrukturnega centra

Dobrodošli na spletni strani storitev infrastrukturnega centra UL FKKT

V sklopu infrastrukturnega centra UL FKKT enote razpolagajo z opremo, in sicer:

· Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo Zeiss ULTRA plus
Cena za I kategorijo: 66,87 EUR/h
Cena za II kategorijo: 11,17 EUR/h

· Difraktometer Nonius Kappa CCD
Cena za I kategorijo: 39,15 EUR/h
Cena za II kategorijo: 5,84 EUR/h

· Difraktometer Agilent SuperNova
Cena za I kategorijo:  54,22 EUR/h
Cena za II kategorijo: 8,53 EUR/h

· Praškovni difraktometer
Cena za I kategorijo: 54,01 EUR/h
Cena za II kategorijo: 7,53 EUR/h

· Quroum Q150T ES – visoko ločljivostni napraševalnik za napraševanje ogljika in naprševanje kovin
Cena za I kategorijo: 53,47 EUR/h
Cena za II kategorijo: 7,78 EUR/h

· Sklopljen sistem za termično analizo: termogravimetrija ‒ vmesnik za shranjevanje plinskih komponent ‒ plinska kromatografija/masna
Cena za I kategorijo: 56,14 EUR/h
Cena za II kategorijo: 10,84 EUR/h

· Bruker Avance III 500 MHz NMR spektrometer
Cena za I kategorijo: 59,39 €/h
Cena za II kategorijo: 9,49 €/h

· Bruker Avance NEO 600 MHz NMR spektrometer
Cena za I kategorijo: 66,86 €/h
Cena za II kategorijo:  16,96 €/h

· Agilent 6224 Accurate Mass TOF LC/MS sistem
Cena za I kategorijo:  57,11 €/h
Cena za II kategorijo: 7,21 €/h

· Elementni analizator za C, H, N, S, O
Cena za I kategorijo: 51,58 €/h
Cena za II kategorijo: 5,08 €/h

· Atomski analizator: induktivno sklopljena plazma z masnim spektrometrom
Cena za I kategorijo: 54,96 EUR/h
Cena za II kategorijo: 6,51 EUR/h

· Sistem za absorpcijsko in emisijsko spektropolarimetrijo
Cena za I kategorijo: 49,32 EUR/h
Cena za II kategorijo: 5,35 EUR/

· Multi-detektorski GPC sistem s kombinacijo detektorjev za refrakcijski indeks, sipanje svetlobe in viskoznost
Cena za I kategorijo: 41,90 EUR/h
Cena za II kategorijo: 5,00 EUR/h

· Visoko zmogljivi fluorescenčni mikroskop za biološko analizo kemijskih spojin
Cena za I kategorijo: 42,33 EUR/h
Cena za II kategorijo: 5,23 EUR/h

· Sistem za kromatografijo bioloških makromolekul, sklopljen z naprednim karakterizacijskim sistemom
Cena za I kategorijo: 52,16 EUR/h
Cena za II kategorijo: 11,86 EUR/h

· Laserski sistem za karakterizacijo nanodelcev v  raztopinah in suspezijah LitesizerTM 500
Cena za I kategorijo: 52,48 EUR/h
Cena za II kategorijo: 5,38 EUR/h

· Ultra visokoločljivostni tekočinski kromatograf s tandemsko masno spektrometrijo
Cena za I kategorijo: 46,26 EUR/h
Cena za II kategorijo: 5,86 EUR/h

Kategorija I: Cena za uporabo raziskovalne opreme za neizučenega uporabnika
Kategorija II: Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika

Opomba:
Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Dodatne storitve UL FKKT

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 1. nadstropju K1.102 v izmeri 23,36 m2 v stavbi št. 716 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer od 15. 10. 2019 do 30. 10. 2021.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovni prostor (pisarna) št. K3.048 v 3. nadstropju v izmeri 14,73 m2 ter eno parkirno mesto v garaži, v stavbi št. 716 k. o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas in sicer od 1. 12. 2019 do 30. 10. 2021.

Nakup opreme je s sofinanciranjem omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Enota za dediščinsko znanost (E-RIHS.SI) raziskovalcem in strokovnjakom iz različnih področij (naravoslovne in druge znanosti, inženirstvo in tehnologija, umetnost in humanistika) nudi interdisciplinaren pristop k reševanju problemov na področju dediščinske znanosti.
Enota je ustanovljena v skladu s Sporazumom o ustanovitvi konzorcija E-RIHS.SI med Univerzo v Ljubljani in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (8. 5. 2019) in je del slovenskega vozlišča Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost. Dostop do opreme in ekspertize bo v prihodnosti določen s Pravilnikom E-RIHS.SI. E-RIHS.SI je del Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost (E-RIHS), ki ga je podprl ESFRI - European Strategy Forum for Research Infrastructures, s planiranim začetkom delovanja v 2021.

Naziv opreme:
Avtomatski vzorčevalnik za termično desorbcijo TDS-A (Gerstel)

Odgovorna oseba:
prof. dr. Matija Strlič

Namembnost opreme:

Plinski kromatograf, opremljen s sistemom termične desorpcije in v povezavi s hlajenim injektorskim sistemom, omogoča ponovljivo detekcijo različno hlapnih analitov v nizkih koncentracijah. Nadgradnja z avtomatskim vzorčevalnikom omogoča kontinuirno analizo do 20 vzorcev, kar je pomembno predvsem pri vzorčenju izven laboratorija.

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbinka ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

 

Naziv opreme:
Čitalec mikrotitrnih plošč Multiskan Sky (Thermo Scientific)

Odgovorna oseba:
prof. dr. Matija Strlič

Namembnost opreme:
UV/Vis spektrometrično določanje na mikrotitrnih ploščah

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Naziv opreme:
Komore za pospešeno razgradnjo

Odgovorna oseba:
prof. dr. Matija Strlič

Namembnost opreme:

Klimatske komore se uporabljajo za testiranje učinkov določenih okolijskih pogojev, kot sta temperatura in vlažnost na lastnosti materialov. S pomočjo klimatskih komor je omogočeno preučevanje degradacije materialov, pri čemer se pogoji v komorah natančno izberejo, da ostanejo procesi degradacije čim bolj podobni tistim v naravnem okolju. V komorah lahko reguliramo relativno vlažnost med 10 in 98 % ter temperaturo od 10 do 90 °C. Ena od izmed dveh komor ima tudi možnost hlajenja na temperature pod 10 °C.

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme (prof. dr. Matija Strlič), ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

 

Mikrofadometrija oziroma mikrobledenjemetrija je tehnika, ki omogoča neporušno merjenje spremembe barve na neporoznih površinah, ki jih povzroča svetloba (380 – 780 nm). Zaradi majhne površine osvetljevanja testiranje pušča zelo malo sledi in se lahko uporablja tako za dediščinske predmete kot tudi za modelne ali raziskovalne vzorce. Sprememba barve je izražena v barvnem prostoru CIELAB, hkrati pa lahko pridobimo tudi spektrometrične podatke odbite svetlobe. Na podlagi primerjave s standardi modre volne (Blue Wool standards), objekte lahko razvrstimo po njihovi občutljivosti na vidno svetlobo in priporočimo primerne pogoje za njihovo osvetljevanje.

Ionska kromatografija je ena od tipov tekočinske kromatografije, pri kateri se ioni ločujejo na podlagi afinitete do ionsko-izmenjevalne stacionarne faze v koloni. S to tehniko je mogoče analizirati tako pozitivne kot negativne ione anorganskih in organskih spojin (aminokisline, nukleotidi, sladkorji in beljakovine v ionski obliki). Instrument ne vsebuje kovinskih delov v stiku z mobilno fazo, saj uporabljamo topila z ekstremnimi pH-vrednostmi, ki povzročajo korozijo jekla.

MCTE120 je instrument za vzorčenje plinskih emisij iz trdih ali tekočih vzorcev. Vzorčenje lahko poteka sočasno v šestih mikrokomorah z uporabo sorbenčnih cevk iz razločnih materialov, kar omogoča analize širokega spektra hlapnih spojin. Za kvantitativne analize emisij se celice prepihuje s prečiščenim zrakom s kontroliranim pretokom, pri tem pa lahko reguliramo temperaturo od sobne do 120 ˚C. Poleg temperature se lahko v mikrokomorah regulira in vzdržuje tudi izbrano relativno vlažnost.

 

 

Naziv opreme:
Olfaktometrični detektor Phaser (GL Science)

Odgovorna oseba:
Emma Paolin

Namembnost opreme:
Olfaktometrični detektor v kombinaciji s plinsko kromatografijo sklopljeno z masno spektrometrijo je odlična analitska tehnika za identifikacijo spojin, ki imajo vonj. S tem sistemom je mogoče vzporedno izvajati ločbo in karakterizacijo vonjav snovi. Po ločbi na kromatografski koloni se analiti razdelijo med masni spektrometer in olfaktometrični detektor, kjer s človeškim nos zaznavamo hlapne spojine.

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbinka ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Naziv opreme:
Bruker Alpha II FTIR spektrometer

Odgovorna oseba:
dr. Hend Mahgoub

Namembnost opreme:
Bruker Alpha II FTIR spektrometer lahko obravnavamo kot neinvazivno analitsko orodje za identifikacijo in preučevanje organskih in anorganskih materialov. Instrument ima dva možna načina delovanja: ATR in odboj, ki sta primerna za površinsko analizo vzorcev.


Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.

Naziv opreme:
Hirox digitalni mikroskop

Odgovorna oseba:
Ibrahim Elrefaey

Namembnost opreme:
Hirox digitalni mikroskop omogoča makro do mikro slike visoke ločljivosti s 35-kratnim do 2500-kratnim obsegom povečave z uporabo vsestranske možnosti osvetlitve, kot so temno polje, svetlo polje, polarizirana svetloba in UV. Tako je možna optimizirana osvetlitev in napredne zmogljivosti, kot so 2D in 3D postavitev in slikanje z več žarišči. Intuitivna programska oprema in motorizirane precizne komponente omogočajo enostavno izvajanje sofisticiranih možnosti.

Dostopnost opreme:
Po dogovoru z odgovorno osebo.

Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov.