Napredna anorganska kemija

P1-0175

Trajanje: 1.1.2018 - 31.12.2023

Vodja: prof. dr. Meden Anton

Raziskovalni program P1-0175 Napredna anorgansak kemija 

Raziskovalni program »Napredna anorganska kemija« obsega dve pomembni raziskovalni področji anorganske kemije – kemijo materialov in koordinacijsko kemijo. Izhodišče raziskovalnega programa je sinteza novih spojin in materialov ter njihova strukturna karakterizacija z različnimi tehnikami rentgenske difrakcije, NMR in elektronske mikroskopije. Predlagane raziskave so razdeljene na dva večja delovna sklopa (DS1, DS2) s pripadajočimi podsklopi (DS1a-c, DS2a-b).

Delovni sklop Pametni sistemi za shranjevanje in pretvorbo energije (DS1) obravnava elektrokemijsko medfazo (DS1a), anorganske materiale za sončne celice (DS1b) in organsko-kovinska ogrodja (DS1c). Te tematike so pomembne za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv ter nujne za razvoj naprednih tehnologij za pretvorbo, shranjevanje in kasnejšo uporabo energije iz obnovljivih virov. Glavne naloge v tem delovnem sklopu vključujejo sistematične elektrokemijske študije ORR v organskih medijih in elektrokemijske medfaze na različnih elektrodah, sintezo organsko-anorganskih perovskitov za komponente sončnih celic in kovinsko-organskih ogrodij za shranjevanje vodika ter njihovo strukturno karakterizacijo z rentgensko difrakcijo na monokristalih ali prahovih. Poleg tega izvajamo študije električnih, termičnih in optičnih lastnosti novih materialov ter kemijske reaktivnosti kot ključnih parametrov za potencialne aplikacije.

Delovni sklop Zdravilne učinkovine z novimi načini delovanja (DS2) obravnava kovinske protitumorne učinkovine (DS2a) in učinkovine proti sladkorni bolezni (DS2b). Rak in sladkorna bolezen sta veliko zdravstveno breme za človeštvo za katero nimamo idealnih zdravil. Glavne naloge obeh delovnih podsklopov so podobne – želimo pripraviti knjižnice koordinacijskih spojin rutenija, vanadija in cinka z izbranimi ligandi (hidroksikinolini, pikolini, piridin N-oksidi in β-diketoni). Strukturno karakterizacijo z difrakcijskimi metodami dopolnjujemo z NMR, UV-Vis, IR in masno spektroskopijo.

Določamo pomembne bioanalitske parametre, stabilnost in reaktivnost v vodnih raztopinah, ki simulirajo fiziološke razmere in preučujemo molekulske mehanizme delovanja.

Kljub temu, da delovna sklopa obsegata raznoliki tematiki, so raziskave povezane preko ekspertize članov programske skupine na področju strukturne analize. Cilja obeh delovnih sklopov sta določitev in študija povezav med strukturo in fizikalno-kemijskimi lastnostmi, kar dosegamo na podlagi ekspertize članov skupine in znanstvene infrastrukture, ki nam je na razpolago.

Več informacij

ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY 

The research program »Advanced Inorganic Chemistry« encompasses two highly important research areas of inorganic chemistry – materials science and coordination chemistry. The main starting point of all research is the synthesis of novel compounds and materials, with the following structural characterization by X-ray diffraction methods, NMR and electron microscopy techniques. The work is divided into two major work packages (WP1, WP2) containing sub-packages (WP1a-c, WP2a-b).

Smart Systems for Energy Storage and Conversion (WP1) deals with solid-electrolyte interfaces (WP1a), inorganic materials for solar cells (WP1b) and metal-organic frameworks (WP1c). This topic is important to overcome our dependence from fossil fuels and therefore, it is necessary to develop advanced technologies for the conversion, storage and further utilization of renewable energy. Main tasks for WP1 include the systematic electrochemical study of the ORR reaction intermediates in organic environments, and of the solid-electrolyte interfaces on various electrodes. It also includes the synthesis of organic-inorganic perovskites for solar cell components and metal-hydride organic frameworks for hydrogen storage as well as their structural characterization by means of single crystal or powder diffraction. Furthermore, electrical, thermal and optical properties of the materials as well as the other reactivity measurements that are crucial for the application of the synthesized materials are studied.

Medicinal Agents with Innovative Modes of Action (WP2) is dealing with metal-based anticancer (WP2a) and antidiabetic drugs (WP2b). Cancer and diabetes are two diseases that strongly affect mankind but currently no ideal drugs are available. Main tasks for both sub-packages are similar. Firstly, we want to develop libraries of ruthenium, vanadium and zinc coordination compounds with selected ligands (hydroxyquinoline, picoline, pyridine N-oxide and β-diketone). Structural characterization in solid state by single crystal and powder diffraction are performed in addition to characterization with NMR, UV-Vis, IR and mass spectroscopy. Studies that are important for development of potential drugs are performed such as bioanalytical characterization, stability and reactivity in aqueous solutions as simulations of physiological conditions and mode-of-action studies.

Despite of the fact that topics studied in WP1 and WP2 differ significantly, they are connected by a common point – structure analysis. The objectives of both WPs is to determine structure-reactivity relationships, which is feasible within the expertise of the research team and the available research infrastructure.