Fakultetni utrip

Uspešna organizacija Posveta o mikroplastiki
17/11/2023

Na naši fakulteti je 14. novembra 2023 s sodelovanjem Sveta za varovanje okolja (SVO) pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) in društva Morigenos ­– slovenskega društva za morske sesalce potekal Posvet o mikroplastiki.

Posvet sta organizirala ter vodila člana SVO SAZU, prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn in doc. dr. Tilen Genov. Posveta se je v imenu Ministrstva za okolje, prostor in energijo RS udeležil in udeležence nagovoril g. Uroš Vajgl, državni sekretar, pristojen za okolje in podnebje, v imenu SAZU pa je udeležence pozdravil akad. prof. dr. Branko Stanovnik.

Med vabljenimi predavatelji so bili ugledni slovenski raziskovalci s področja mikroplastike, ki so predstavili svoje najnovejše raziskave in probleme, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Posveta se je udeležilo več kot 80 udeležencev iz različnih podjetij in ustanov iz vse Slovenije, kot tudi študenti.

Izr. prof. dr. Gabriela Kalčíková z naše fakultete je predstavila problematiko mikroplastike v okolju in predstavila vire mikroplastike, kot sta kmetijstvo in abrazija plastičnih premazov in pnevmatik. Velik uspeh je bila prepoved mikroplastike v kozmetiki, kjer so preparati vsebovali tudi do deset odstotkov mikroplastike. Transport mikroplastike poteka tudi atmosfersko, zato je možno mikroplastiko najti tudi na zelo odročnih lokacijah brez neposredne antropogene prisotnosti.

Mikroplastiko v vodi in obalnih in vodnih sedimentih je predstavila dr. Manca Kovač Viršek z Inštituta za vode RS v predavanju Stanje mikroplastike v okolju – študije iz Slovenije. Skrb vzbujajoč podatek, ki so ga pridobili z raziskavo, je, da je kar 94 % vseh rib vrste rdečeoka v reki Muri vsebovalo mikroplastiko. Spodbudno je, da čistilne naprave očistijo s sekundarno fazo čiščenja
92–94 %, s terciarno 96 % in z mikrofiltracijo 99 % vse mikroplastike. Mikroplastika je prisotna tudi v zraku, našli pa so jo celo v toči.

Ga. Andreja Palatinus je predstavila pobudo o vzpostavitvi skupnosti raziskovalcev mikroplastike Slovenije ter poudarila pomen povezovanja, novih metodologij in standardizacije pristopov.

Izr. prof. dr. Andrej Kržan s Kemijskega inštituta je s predavanjem (Mikro)plastika je simptom našega časa, za katerega moramo čimprej najti rešitve orisal zgodovinski pregled problematike mikroplastike in nekatere potencialne rešitve. Poudaril je, da makro odpadki večinoma ostanejo na obalah držav, iz katerih izvirajo. Predstavil je tudi rešitev, kako zmanjšati vnos mikroplastike v okolje, in sicer s filtri za vlakna, ki jih je možno vgraditi v pralne stroje.

Vključevanje javnosti v pridobivanje podatkov o onesnaženosti rek z mikroplastiko nam je predstavila dr. Mateja Grego z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo. Predstavila nam je projekt Pirati plastike, pri katerem je sodelovalo 99 šol. Takšni projekti so velikega pomena, saj za mnoge osnovnošolce predstavljajo prvo srečanje z raziskavami in ozaveščajo mlade o okolju.

Zadnje predavanje z naslovom Mikroplastika v kraških sistemih je predstavila dr. Lara Valentić z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Dinamika krasa je zelo specifična, zato je specifično tudi njegovo onesnaženje.

Posvet se je zaključil z okroglo mizo, na kateri so raziskovalci poudarili, kako pomembno je sodelovanje strokovnjakov z različnih področij: biologov, ekologov, medicinskih strokovnjakov, inženirjev in kemikov. Pomembni so tudi standardizacija analiz, določitev mejne vrednosti mikroplastike in zmanjšanje proizvodnje plastike za enkratno uporabo. Izpostavili so pomen vsaj delnega zmanjševanja mikroplastike v okolju; že 30-odstotno zmanjšanje vnosa bi pomenilo velik napredek.

Posvet je bil uspešen, saj so udeleženci predstavili najnovejše raziskave in strokovna mnenja. Raziskovalci opravljajo odlično delo, vsak posameznik pa lahko dnevno vpliva že z majhnimi spremembami, kot so zmanjšanje plastike za enkratno uporabo, vgradnja filtrov in sodelovanje pri raznih prostovoljnih čistilnih akcijah, kot sta Čista obala in Pirati plastike.

Celoten dogodek je bil posnet in bo objavljen na Youtube kanalu SAZU.