Katedra za analizno kemijo

Splošne informacije

Katedra za analizno kemijo
Večna pot 113
1000 Ljubljana

tel.: +386 1 479 8000

Predstojnik katedre: prof. dr. Kolar Mitja
Namestnik predstojnika: izr. prof. dr. Kočar Drago

Pedagoška dejavnost

Bolonjski študijski programi 1. stopnje

UN Kemija

 • Analizna kemija I
 • Analizna kemija II
 • Instrumentalna analiza
 • Praktikum iz analizne kemije
 • Praktikum iz instrumentalnih metod in instrumentalne analize
 • Kemija okolja (izb.)
 • Praktični pristopi v analizni kemiji (izb.)
 • Kemijska analiza živil (izb.)

UN Biokemija

 • Instrumentalne metode analize

UN Kemijsko inženirstvo

 • Instrumentalne metode analize
 • Praktikum iz instrumentalnih metod analize

UN Tehniška varnost

 • Meritve v delovnem okolju (izb.)

VS Kemijska tehnologija

 • Analizna kemija I
 • Analizna kemija II
 • Analizna kemija III
 • Kemija okolja
 • Zagotavljanje kakovosti v analiznem laboratoriju (izb.)

Druge fakultete

Fakulteta za farmacijo

EMPŠ Farmacija

 • Analizna kemija

UN Laboratorijska biomedicina

 • Analizna kemija

Pedagoška fakulteta
UN Dvopredmetni učitelj

 • Analizna kemija

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
UN Konserviranje in restavriranje likovnih del

 • Naravoslovje v restavratorstvu I
 • Naravoslovje v restavratorstvu II
 • Naravoslovje v restavratorstvu III

Bolonjski študijski programi 2. stopnje

MAG  Kemija

 • Napredne inštrumentalne analizne tehnike
 • Spektrokemijska analiza (izb.)
 • Kemometrija (izb.)
 • Vode kot hidrogeološki, ekološki in analizni sistem (izb.)
 • Karakterizacija in stabilnost materialov kulturne dediščine (izb.)

Smer: Materiali za shranjevanje in pretvorbo energije

 • Analizna kemija

MAG  Kemijsko izobraževanje

 • Napredne inštrumentalne analizne tehnike
 • Eksperimenti iz analizne kemije v šoli

MAG Tehniška varnost

 • Inštrumentalna analiza in monitoring (izb.)

MAG  Biokemija

 • Bioanalizna kemija (izb.)

Druge fakultete

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
MAG Konserviranje in restavriranje likovnih del

 • Čiščenje – materiali in metode

Bolonjski študijski programi 3. stopnje

Doktorski študijski program Kemijske znanosti

 • Nova področja v analizni kemiji (izb.)
 • Pristopi v sodobni analizni kemiji (izb.)

Interdisciplinarni univerzitetni doktorski študijski program Varstvo okolja

 • Kemijski procesi v okolju (izb.)
 • Analizna kemija v kontroli okolja (izb.)

Interdisciplinarni univerzitetni doktorski študijski program Bioznanosti

 • Analitika organskih in anorganskih onesnažil v ekosistemih (izb.)

Raziskovalna dejavnost

Temeljna dejavnost je razvoj novih analiznih metod, postopkov in instrumentacije ter študij reakcijskih sistemov in ravnotežij, pomembnih v analizni kemiji. Med pomembnejša raziskovalna področja spadajo kromatografija, spektroskopija, elektroanalizne tehnike, pretočna analiza, kemometrija ter avtomatizirana in robotizirana analiza.

Področja, ki jim posvečamo več pozornosti, so zlasti študij interakcij med kovinami in antibiotiki/kemoterapevtiki, pesticidi in huminskimi substancami; raziskave in opredeljevanje kemijskih zvrsti; raziskave vloge prehodnih kovin v oksidativnih medijih; karakterizacija in stabilizacija organskih materialov, zlasti polimernih; študij elektrodnih procesov in razvoj voltametričnih analiznih tehnik ter senzorjev; študij separacijskih in predkoncentracijskih postopkov (dializa, ekstrakcija na trdni fazi);  teoretski vidiki separacijskih sistemov v ionski kromatografiji; analitika živil, (vina, mesa in sira); analitika sledov kovin; razvoj postopkov atomske spektroskopije (AAS, ICP-MS); atmosferska kemija; uporabe kemometričnih pristopov v analizni kemiji. V okviru katedre deluje Laboratorij za dediščinsko znanost Ljubljana (Heritage Science Laboratory Ljubljana – HSLL).

Razvito je tudi sodelovanje s tujimi univerzami (UCL University College London, SIU Carbondale, ZDA, Univerzi v Varšavi in Krakovu, Poljska, Karl Franzens univerza v Grazu in Univerza na Dunaju, Avstrija, Univerza v Pardubicah, Češka, Univerza v Hull, UK in Univerza v  Lizboni, Portugalska) in mnogimi drugimi organizacijami. Raziskovalni partnerji v Sloveniji so Kemijski inštitut, Inštitut Jožef Stefan, Narodna in univerzitetna knjižnica, Biotehniška fakulteta UL, Kmetijski inštitut, Fakulteta za farmacijo in drugi.

V okviru UL, Katedra za analizno kemijo upravlja platformo za ESFRI Evropsko raziskovalno infrastrukturo za dediščinsko znanost.

Sodelovanje z industrijo vključuje servisno dejavnost, prirejanje seminarjev  ter aplikativno raziskovanje in razvoj prototipov analiznih instrumentov.

Raziskovalna oprema

 • Tekočinski kromatograf Vanquish s tandemskim masnim spektrometrom TSQ Quantis (Thermo Scientific)
 • Tekočinski kromatograf s tandemskim masnim spektrometrom LC-IT-TOF (Shimadzu)
 • Tekočinski kromatograf UltiMate 3000 (Thermo Scientific)
 • 3tekočinski kromatografi 1100 (HP)
   
 • Plinski kromatograf Trace 1310 s tandemskim masnim spektrometrom TSQ 9000 (Thermo Scientific)
 • Plinski kromatograf FOCUS z masnim spektrometrom ISQ (Thermo Scientific)
 • Plinski kromatograf 7890A z masnim spektrometrom 5975C (Agilent Technologies)
 • Plinski kromatograf 6890 z detektorjema ECD in FID (HP)
 • Plinski kromatograf Trace 1300 s FID detektorjem (Thermo Scientific)
   
 • Ionski kromatograf 761 Compact (Metrohm)
 • Ionski kromatograf DX 500 (Dionex)
 • Ionski kromatograf ICS-5000 (Dionex)
 • Ionski kromatograf Integrion (Thermo Scientific)
   
 • Kapilarna elektroforeza 270A-HT (Applied Biosystems)
   
 • Sistem za termično desorbcijo in pirolizo TDS 3 (Gerstel)
 • Avtomatski vzorčevalnik za termično desorbcijo TDS-A (Gerstel)
 • Olfaktometrični detektor Phaser (GL Science)
   
 • Potenciostat/Galvanostat M283, M273 (EG&G PARC)
 • Potenciostat/Galvanostat Autolab-PGstat10 (Metrohm)
 • Avtomatski titrator 799 GPT Titrino (Metrohm)
 • Karl Fischerjev titrator DL38 (Mettler Toledo)
  Spektroelektrokemijski instrument SPELEC UV-VIS (Metrohm Dropsens)
   
 • Atomski absorpcijski spektrometer AAnalyst 600 (Perkin-Elmer)
 • Atomski absorpcijski spektrometer AA 240 (Varian)
 • Atomski absorpcijski spektrometer AA 200 (Varian)
 • Optični emisijski spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo 5100 (Agilent)
 • Elementni masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo Elan 6100 (Perkin Elmer)
 • UV-VIS spektrofotometer Cary 50 (Varian)
   
 • Mikrovalovni sistem za razklope in ekstrakcijo Ethos UP, Milestone
 • 2 Klimatski komori ClimeEvent C/180/0 (Weiss Technik)
 • Mikrofadometer (Instytut Fotonowy)

Skupaj z NUK:

 • Spektrofluorimeter Cary Elipse (Varian)

Skupaj s KI:

 • Elementni masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo 7500 ce&cs (Agilent Technologies)
 • Naprava za lasersko ablacijo UP 213 A/F (New Wave Research)

Skupaj z UNG in Kmetijskim inštitutom Slovenije:

 • Tekočinski kromatograf Series 200 s tandemskim masnim spektrometrom 3200 Q Trap (Perkin Elmer, Applied Biosystems)