Katedra za anorgansko kemijo

Splošne informacije

Katedra za anorgansko kemijo
Večna pot 113
1000 Ljubljana

tel.: +386 1 479 8000

Predstojnik katedre: prof. dr. Meden Anton
Namestnik predstojnika: prof. dr. Turel Iztok

Pedagoška dejavnost

Pedagoška dejavnost

Bolonjski programi 1. stopnje

Obvezni predmeti:

 • Splošna kemija (Anton Meden)
 • Anorganska kemija (Anton Meden)
 • Zgradba in lastnosti trdnin (Amalija Golobič)
 • Spektroskopija (Barbara Modec)
 • Splošna kemija (Saša Petriček)
 • Anorganska kemija (Saša Petriček)
 • Kemija (Barbara Modec)
 • Kemijski praktikum (Romana Cerc Korošec)
 • Praktikum iz splošne in anorganske kemije (Andrej Pevec)
 • Praktikum iz splošne in anorganske kemije (Marta Počkaj)
 • Praktikum iz splošne kemije (Nives Kitanovski)
 • Praktikum iz anorganske kemije (Franc Perdih)

Izbirni predmeti:

 • Kemija za trajnostni razvoj (Urška Lavrenčič Štangar)
 • Sintezne metode v anorganski kemiji (Andrej Pevec)
 • Anorganska sinteza (Franc Perdih)
 • Anorganska kemija II (Franc Perdih)

Bolonjski programi 2. stopnje

Obvezni predmeti:

 • Anorganska kemija (Iztok Turel)
 • Bioanorganska kemija (Iztok Turel)
 • Sodobni anorganski materiali in katalizatorji (Romana Cerc Korošec, Anton Meden)
 • Eksperimenti iz splošne in anorganske kemije v šoli (Romana Cerc Korošec)
 • Praksa pouka (Barbara Modec)

Izbirni predmeti:

 • Termična analiza (Romana Cerc Korošec)
 • Koordinacijska kemija (Franc Perdih)
 • Analiza zgradbe kristalov (Amalija Golobič)
 • Biološko aktivni kovinski kompleksi (Iztok Turel)

Bolonjski program 3. stopnje - doktorski študijski program Kemijske znanosti

Izbirni predmeti:

 • Izbrana poglavja iz anorganske kemije (Iztok Turel)
 • Sodobne metode sinteze v anorganski kemiji (Barbara Modec)
 • Sodobne difrakcijske tehnike (Anton Meden)

Raziskovalna dejavnost

 • Sinteze kovinskih karboksilatov in njihovih derivatov ter raziskave njihove uporabe kot zaščitnih premazov za les ter načina vezave kovinskih ionov na les. Uporaba novih škorpijonatnih tipov ligandov v spojinah – modelih za aktivna mesta v encimih
 • Kemija rutenijevih spojin. Sinteza, fizikalno-kemijska in biološka karakterizacija. Praktične aplikacije (kataliza, barvila za sončne celice, itd)
 • Raziskave v kemiji kroma, molibdena in volframa: koordinacijske spojine in okso skupki
 • Sinteze novih brezvodnih lantanoidnih kompleksov iz oksidov
 • Organokovinske spojine: raziskave novih organokovinskih fluoridov in njihove uporabe v katalizi
 • Študij interakcij kovinskih ionov z biološko aktivnimi ligandi kinoloni in protiviralnimi nukleotidnimi analogi
 • Sinteza koordinacijskih spojin vanadija in cinka, potencialnih ojačevalcev inzulina
 • Rentgenska strukturna analiza monokristalov (koordinacijske in organske spojine) ter prahov (keramika)
 • Sol-gel priprava organsko-anorganskih hibridov z ionsko prevodnostjo
 • Koordinacijske spojine kovin prehoda in redkih zemelj s kurkuminom in njegovimi derivati
 • Vezava kovinskih ionov na biološke makromolekule, kot je npr. hialuronska kislina
 • Kemijska stabilizacija kovin v onesnaženih tleh in trdnih odpadkih
 • Anaerobna razgradnja glukoze v prisotnosti cianida
 • Študij nanosa in strukture tankih plasti
 • Razvoj ionskih hranilnikov
 • Termična analiza

Seznam opreme

 • Sistem za termično analizo - Mettler Toledo TGA/SDTA 851,
 • Modularni sistem za termično analizo Metter Toledo TGA/DSC1, sklopljen z masnim spektrometrom Pfeiffer Vacuum in FTIR spektrometrom Nicolet 6700 – analiza plinske faze
 • Diferenčni dinamični kalorimeter Metter Toledo DSC1, sklopljen z optičnim mikroskopom Gloor Instruments
 • Visokotlačni DSC instrument Mettler Toledo HP DSC827, sklopljen s kamero Pco.sensicam za merjenje kemiluminiscence
 • Sklopljen sistem za termično analizo: termogravimetrija ‒ vmesnik za shranjevanje plinskih komponent ‒ plinska kromatografija/masna spektrometrija
 • Inkubator
 • Sistem OxiTop za določanje anaerobne razgradljivosti
 • HPLC kromatograf
 • Polarizacijski mikroskop
 • Stereomikroskop
 • Difraktometer za monokristale z dvema valovnima dolžinama Agilent SuperNova
 • Difraktometer za monokristale Nonius Kappa CCD
 • Spektrofotometer Perkin Elmer Spectrum Two
 • Spektrofotometer Perkin Elmer Spectrum 100 (možnost uporabe ATR nastavka)
 • Spektrometer Bruker Alpha II FT-IR z diamantnim ATR nastavkom
 • Spektrofotometer UV-Vis Lambda 750
 • Fluorimeter Perkin Elmer LS55
 • Suha komora MBraun Unilab
 • Rotavapor Buechi R-210 s hladilnikom Julabo F250
 • Rotavapor Buechi R-300 s hladilnikom Julabo F250
 • Merilec kontaktnega kota tekočin Attension Theta Light, Biolin Scientific
 • Centrifuga eppendorf miniSpin
 • Analizator specifične površine in velikosti por Sync 200, 3P instruments
 • HPLC Infinity II 1260, Agilent
 • komorna peč, Bosio
 • Planetarni mlin PM100, Retsch
 • Mlin za les ZM200, Retsch
 • Mikrovalovni reaktor flexiWave, Milestone
 • Visokotlačni reaktor Parr 4848
 • Visokotemperaturna peč Carbolite