Katedra za fizikalno kemijo

Splošne informacije

Katedra za fizikalno kemijo
Večna pot 113
1000 Ljubljana

Predstojnik katedre: prof. dr. Reščič Jurij
Namestnik: prof. dr. Tomšič Matija

Pedagoška dejavnost

Bolonjski program 1. stopnje

Kemija UN

 • Fizikalna kemija
 • Struktura atomov in molekul
 • Praktikum iz fizikalne kemije
 • Instrumentalne metode
 • Praktikum iz instrumentalnih metod in instrumentalne analize
 • Fizikalna kemija tekočin in raztopin
 • Površinska in koloidna kemija
 • Makromolekularna kemija

Biokemija UN

 • Fizikalna kemija
 • Osnove strukture bioloških molekul

Kemijsko inženirstvo UN

 • Kvantna mehanika
 • Kemijska termodinamika

Tehniška varnost UN

 • Delovno okolje (prezračevanje, aerosoli, osebna varovalna oprema)
 • Numerična in računalniška orodja v varnosti
 • Statistika varnosti
 • Praktikum I

Kemijska tehnologija VSŠ

 • Fizikalna kemija 1
 • Fizikalna kemija 2
 • Meritve in osnove regulacije procesov

Bolonjski program 2. stopnje

Kemija UN

 • Fizikalna kemija II
 • Uporaba numeričnih metod v kemiji
 • Elektrokemija
 • Molekulsko modeliranje
 • Eksperimentalna fizikalna kemija
 • Metode sipanja za določanje strukture in dinamike v nanosistemih
 • Biofizikalna kemija
 • Modeliranje kemijskih sistemov

Biokemija UN

 • Biofizikalna kemija I
 • Biofizikalna kemija II

Tehniška varnost UN

 • Numerične metode v varnosti II

Kemijsko izobraževanje

 • Biofizikalna kemija I
 • Eksperimenti iz fizikalne kemije v šoli
 • Informacijsko komunikacijska tehnologija v šoli
 • Vrednotenje znanja

Bolonjski program 3. stopnje - doktorski študijski program Kemijske znanosti

 • Izbrana poglavja iz eksperimentalne fizikalne kemije
 • Teoretične metode v fizikalni kemiji

Zunanji predmeti

Enoviti bolonjski magistrski študij farmacija, FFA

 • Fizikalna kemija

Bolonjski program 1. stopnje Laboratorijska biomedicina, FFA

 • Fizikalna kemija

Bolonjski program 1. stopnje Dvopredmetni učitelj (KEM+vez.), PEF

 • Fizikalna kemija

Bolonjski program 2. stopnje Mikrobiologija, BF

 • Fizikalna kemija

Bolonjski program 2. stopnje Biotehnologija, BF

 • Fizikalna kemija biomolekulskih sistemov

Bolonjski program 3. stopnje - doktorski študijski program Bioznanosti, UL

 • Koloidna kemija
 • Nanotehnologije in nanobiologija

Bolonjski program 3. stopnje Biomedicina, UL

 • Biomolekularna termodinamika

Raziskovalna dejavnost

Na katedri za fizikalno kemijo raziskujemo lastnosti vodnih in nevodnih raztopin elektrolitov, polielektrolitov, površinsko aktivnih snovi in bioloških polimerov. Teoretično delo temelji na uporabi metod statistične mehanike, kot so Ornstein—Zernikova in Wertheimova integralska enačba (približki HNC, PY, MSA) in različnih računalniških simulacijskih tehnik (metoda Monte Carlo, molekulska dinamika). Ukvarjamo se tudi s kvantno—kemijskimi raziskavami na osnovi metode molekulskih orbital in teorije gostotnih funkcionalov. Na ab initio in semiempiričnem nivoju proučujemo sisteme z vodikovo vezjo, molekulske reakcije polioksidov in mehanizem vezave ligandov na DNA. Ukvarjamo se z razvojem metod, ki temeljijo na povezavi med kemijsko strukturo in biološko aktivnostjo molekule. 

Pri eksperimentalnem delu pogosto merimo majhne temperaturne spremembe, ki so posledica procesov v sistemu. V ta namen uporabljamo različne vrste mikrokalorimetrov, kot so šaržni, pretočni, diferenčni dinamični kalorimeter (DSC) in izotermalni titracijski kalorimeter (ITC). Pomembne raziskovalne metode so tudi: merjenje ozkokotnega rentgenskega sipanja (SAXS), UV in fluorescenčna spektralna fotometrija, CD-spektralna polarimetrija ter meritve gostote, osmoznega tlaka, ionske prevodnosti, transportnih števil in druge. Trenutni raziskovalni program s področja temeljnih raziskav obsega raziskave hidratacije ionskih in nepolarnih topljencev, študij lastnosti raztopin močno nesimetričnih elektrolitov ter raziskave adsorpcije elektrolitov v neurejeni mikroporozni snovi. Zanimajo nas lastnosti raztopin elektrolitov in polielektrolitov, interakcije polielektrolitov s površinsko aktivnimi snovmi, micelizacija, termodinamika vezave ligandov na DNK in termodinamika kvadrupleksnih struktur DNK. Pomembno področje je študij denaturacije proteinov. Z merjenjem ozkokotnega rentgenskega sipanja proučujemo strukturne lastnosti mikroemulzij. Sintetizirali smo vodotopne derivate fulerena, ki je nova vrsta močno nesimetričnega elektrolita, in sedaj podrobno raziskujemo njihove lastnosti. Omenimo še razvojno in raziskovalno delo na področju procesov kristalizacije. 

Sodelavci katedre za fizikalno kemijo trenutno sodelujemo v različnih mednarodnih projektih, vzdržujemo pa tudi množico drugih dolgoletnih raziskovalnih sodelovanj s kolegi z različnih univerz in inštitutov širom sveta.

Enostavne in kompleksne tekočine
Povezava do projektov ARRS

Raziskovalna oprema

Seznam opreme

 • Diferenčni dinamični kalorimeter Nano-DSC (TA Instruments, ZDA)
 • UV-VIS spektrofotometer Cary BIO 100 (Agilent, ZDA)
 • UV-VIS spektrofotometer Cary 50 (Agilent, ZDA)
 • CD spektrometer J-1500 (JASCO, JPN)
 • Titracijski mikrokalorimeter VP-ITC (Microcal, ZDA)
 • Titracijski mikrokalorimeter Nano-ITC (TA Instruments, ZDA)
 • Titracijski mikrokalorimeter TAM IV (TA Instruments, ZDA)
 • Fluorimeter: Luminescence Spectrometer LS 55, Perkin Elmer
 • Sistem za merjenje ozkokotnega in širokokotnega rentgenskega sipanja SAXS in SWAXS, Anton Paar in lastna nadgradnja
 • Sistem za precizno merjenje električne prevodnosti raztopin (predtermostat Lauda WK 1400, termostat Lauda UB 40 (natančnost 0,003 °C), LCR Agilent 4284A, DMM Agilent 3458A z uporovnim termometrom Pt100, set različnih celic
 • Sistem za merjenje dinamičnega in statičnega sipanja laserske svetlobe 3D DLS, LS Instruments
 • Diferenčni difraktometer DnDc 2010, Brookhaven Instruments
 • TV100K termostatirana dvojna enota za gelsko elektroforezo ter Syngen G:BOX temnica s kamero
 • Sistem za merjenje viskoznosti (ViscoSystem AVS 370. SI Analytics GmbH, Nemčija, termostat Lauda ECO silver and DLK 10, Nemčija)
 • Sistem za visokozmogljivo računanje: 9 dvoprocesorskih strežnikov AMD Epyc (74F3 in 7452)
 • Modularni kompaktni reometer MCR 302, Anton Paar
 • Sistem za merjenje zeta potenciala Litesizer™ 500, Anton Paar
 • Viskozimeter Lovis 2000 M, Anton Paar
 • Gostotomer in merilnih hitrosti zvoka DSA 5000 M CK, Anton Paar