Katedra za organsko kemijo

Splošne informacije

Katedra za organsko kemijo
Večna pot 113
1000 Ljubljana

tel.: +386 1 479 8000

Predstojnik katedre: prof. dr. Štefane Bogdan

Pedagoška dejavnost

Bolonjski programi 1. stopnje
   
Kemija – UN:   

 • Organska kemija I–III
 • Praktikum iz organske kemije
 • Organska analiza
 • Spektroskopija
 • Sintezna organska kemija (izbirni predmet)
 • Principi zelene kemije (izbirni predmet)
 • Kemija heterocikličnih spojin (izbirni predmet)

Biokemija – UN:

 • Organska kemija I, II
 • Spektroskopske metode v biokemiji

Kemijsko inženirstvo – UN:

 • Organska kemija

Tehniška varnost – UN:

 • Kemija

Kemijska tehnologija – VS:

 • Organska kemija I, II
 • Praktikum iz kemije I
 • Sintezne tehnike v organski kemiji (izbirni predmet)
 • Organska analitika in spektroskopija (izbirni predmet)

Predbolonjski dodiplomski programi

 • Kemija heterocikličnih spojin - UN
 • Načrtovanje organskih sintez – UN
 • Izbrana poglavja iz organske kemije – UN
 • Organska kemija biološko pomembnih spojin - UN
 • Usmerjena organska sinteza – UN
 • Bioaktivne spojine – UN
 • Pretvorbe bioaktivnih spojin – UN
 • Nukleinske kisline in polinukleotidi – UN
 • Kemija in biokemija živil – UN
 • Poskusi v organski kemiji – UN

Bolonjski programi 2. stopnje
Kemija – UN:   

 • Moderne NMR metode

Biokemija – UN:

 • Načrtovanje organskih sintez s kemijo zdravil

Bolonjski programi 3. stopnje

 • Izbrana poglavja iz organske kemije
 • Izbrana poglavja iz heterociklične kemije
 • Študij mehanizmov transformacij organskih spojin

Izven FKKT

 • Bolonjski programi 1. stopnje
 • Organska kemija, FFA – UN
 • Splošna in organska kemija, FFA – UN
 • Organska kemija, BF – UN
 • Teoretske osnove tiskarskih procesov, NTF – UN
 • Kemija II, NTF – VS
 • Kemija, PEF – UN

Bolonjski programi 2. stopnje

 • Organska kemija, NTF

Raziskovalna dejavnost

 • Sinteza novih reagentov na osnovi 3-dimetilaminopropenoatov in sorodnih enaminov ter aplikacija teh spojin za sintezo novih heterocikličnih sistemov
 • Sinteza naravnih spojin in njihovih analogov z enaminsko metodologijo
 • Sinteza in transformacije kiralnih spojin
 • 1,3-Dipolarne cikloadicije
 • Stereoselektivna sinteza
 • Sinteza heterocikličnih analogov peptidov
 • Kombinatorna in paralelna sinteza
 • Organokataliza
 • Načrtovanje in sinteza spojin z antimalarijsko aktivnostjo
 • Novi pristopi k sintezi antibakterijsko aktivnih molekul
 • Sinteza in evalvacija novih potencialnih citostatikov diazenskega tipa
 • Inovativna kataliza: novi procesi in selektivnost
 • Reakcije pod mikrovalovi in visokimi pritiski
 • Študij halogeniranja organskih molekul, novi reagenti, novi pristopi
 • Raziskave reakcijskih pogojev za organske transformacije
 • Priprava in uporaba imobiliziranih (polimernih) reagentov
 • Študij mehanizmov oksidacij organskih spojin
 • Študij mehanizmov fototransformacij organskih halogenidov
 • Sinteza in karakterizacija molekularnih sond za medicinske raziskave
 • Izomerni "Klik" ligandi za komplekse kovin prehoda

Raziskovalna oprema

 • C, H, N – Analizator Perkin-Elmer 2400 II
 • UV – visible spektrofotometer Varian
 • IR spektrometer Spectrum BX FTIR Perkin-Elmer
 • IR spektrometer Bruker FTIR Alpha Platinum ATR (v sklopu CO EN-FIST)
 • Polarimeter Perkin-Elmer
 • Destilacijska aparatura Fisher-Jones
 • Mettler-Toledo miniblock paralelni sintetizator – 12 pozicij
 • Radleys Carousel reaction station paralelni sintetizator – 6 pozicij
 • Radleys Reactor Ready laboratorijski reaktor
 • Büchi Syncore Polyvap+Reactor paralelni sintetizator in uparjevalnik – 24 pozicij
 • Hettlab IR-Dancer Infra-Red Vortex evaporator (paralelni uparjevalnik) – 48 pozicij
 • Starfish – multiexperiment work station
 • Laboratorijski mikrovalovni reaktor CEM
 • MPLC – preparativni kromatograf Büchi
 • Aparatura za delo pod visokimi pritiski U 101
 • GC – Hewlett Packard HPG 890 Series
 • HPLC – Agilent Technologies 1260 Infinity (v sklopu CO EN-FIST)
 • Fotokemijski reaktor Buckinghamshire model MLU/8
 • NMR spektrometer – Bruker Avance DPX 300 (v sklopu IC FKKT UL)
 • NMR spektrometer – Bruker Avance Ultrashield 500 plus (v sklopu IC FKKT UL)
 • LC MS sistem Agilent 6224 Accurate Mass TOF LC/MS (v sklopu IC FKKT UL)
 • Ozonator Welsbach model T-816
 • GC/MS Hewlett Packard 6890
 • MS Micromass Platform II
 • Potopni hladilnik do -60 oC
 • Hidrogenator Parr
 • Avtoklavi Berghof
 • Rotavaporji Büchi
 • Rotavapor Heidolph
 • Rotavaporja IKA
 • Vakuumske črpalke Vacuubrand
 • OptiMelt EZ (Stanford Scientific) sistemi za avtomatsko določevanje tališča
 • Laboratorijski reaktor (1 L) Radleys Reactor-Ready Lab Reactor
 • Pretočni Hidrogenator H-Cube® (v sklopu CO EN-FIST)
 • Industrijski rotavapor Büchi R-220 (20 L) z recirkulatorjem (v sklopu CO EN-FIST)