Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstvo

Splošne informacije

Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstvo
Večna pot 113
1000 Ljubljana

tel.: +386 1 479 8000

Predstojnik katedre: prof. dr. Plazl Igor
Namestnica predstojnika: prof. dr. Žgajnar Gotvajn Andreja

Pedagoška dejavnost

Bolonjski programi 1. stopnje

Kemijsko inženirstvo – UN:

 • Osnove inženirstva
 • Fluidna mehanika
 • Praktikum iz kemijskega inženirstva
 • Biotehnologija (izbirni predmet)
 • Osnove okoljskega inženirstva (izbirni predmet)
 • Mehanske in hidrodinamske operacije (izbirni predmet)

Biokemija – UN:

 • Osnove biokemijskega inženirstva (izbirni predmet)

Tehniška varnost – UN:

 • Varstvo okolja I
 • Osnove procesne tehnike

Kemijska tehnologija - VS:

 • Osnove biokemije z biotehnologijo
 • Osnove kemijskega inženirstva
 • Osnovne operacije v kemijskem inženirstvu
 • Industrijski procesi in trajnostni razvoj
 • Biotehnološki procesi in naprave (izbirni predmet)

Bolonjski programi 2. stopnje

Kemijsko inženirstvo – UN:

 • Kataliza in heterogeni reakcijski sistemi
 • Bioprocesno inženirstvo
 • Procesi v tehnologijah varstva okolja
 • Kemijsko inženirska dinamika
 • Kemijsko mikroprocesno inženirstvo
 • Reologija kompleksnih tekočin (izbirni predmet)
 • Industrijska ekologija in čistejša proizvodnja (izbirni predmet)
 • Bioreaktorsko inženirstvo (izbirni predmet)
 • Načrtovanje kemijskih procesov (izbirni predmet)
 • Bioremediacijske tehnologije (izbirni predmet)
 • Biotransformacije (izbirni predmet)

Tehniška varnost - UN

 • Okoljska tveganja
 • Procesi v tehnologijah varstva okolja (izbirni predmet)

Bolonjski programi 3. stopnje

 • Izbrana poglavja iz biotehnoloških procesov
 • Izbrana poglavja iz transportnih pojavov
 • Izbrana poglavja iz okoljskega inženirstva
 • Izbrana poglavja iz kemijskega reakcijskega inženirstva

Izven FKKT
Bolonjski programi 1. stopnje

 • Kemijske in fizikalne osnove, ALUO
 • Naravoslovje v restavratorstvu I, II, III, ALUO
 • Tehnološko procesništvo, BF – UN

Bolonjski programi 2. stopnje  

 • Industrijsko biokemijsko inženirstvo, BF

Bolonjski programi 3. stopnje

 • Kemija in tehnologija okolja – UL Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja
 • Industrijska ekologija – UL Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja
 • Gospodarjenje z odpadki - UL Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja
 • Procesništvo in tehnologije v živilstvu - UL Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti – živilstvo
 • Miniaturizacija naprav v bioprocesih – UL Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti  - biotehnologija
 • Modeliranje bioprocesov - UL Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti - biotehnologija
 • Mikrobna biotehnologija - UL Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti - biotehnologija

Raziskovalna dejavnost

Raziskave s področja procesnega inženirstva

 • Transportni pojavi
 • Načrtovanje in optimizacija kemijskih in biokemijskih procesov na osnovi modeliranja
 • Mikrofluidika in Mikroreaktorsko inženirstvo (MRT)
 • Procesna Intenzifikacija (PI)
 • Reologija kompleksnih tekočin

 

Raziskave s področja biokemijskega inženirstva:

 • Raziskave in razvoj biotransformacij v mikropretočnih sistemih
 • Imobilizacija biokatalizatorjev v mikropretočnih reaktorjih
 • Izolacija bioproduktov v mikropretočnih sistemih
 • Integracija procesov v mikropretočnih sistemih
 • Pridobivanje encimov z nitastimi glivami

 

Raziskave s področja okoljskega inženirstva:

 • Čiščenje močno onesnaženih odpadnih vod z naprednimi oksidacijskimi postopki
 • Uporaba bioremediacijskih tehnologij za odstranjevanje onesnaževal
 • Anaerobna razgradnja onesnaževal
 • Spremljanje učinkovitosti čiščenja odpadnih vod z biotesti
 • Vrednotenje vpliva kemikalij in odpadnih vod na okolje
 • Trajnostno ravnanje z odpadki
 • Vpliv mikroplastike na okolje in razvoj metod za njeno odstranjevanje iz okolja

Nacionalni projekti 

 • MicroBIOplast, J1-50014 (2023-2026) Učinki biorazgradljive mikroplastike na vodne in kopenske organizme; Nosilec na FKKT: izr. prof. dr. Gabriela Kalčíková. V sodelovanju z: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (vodilni), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Kemijski inštitut Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije
 • PLASTsensing, J1-4415 (2023-2026) Raziskovanje usode mikroplastike v okolju in njenih učinkov na modelne organizme s pomočjo strukturnega in kemijskega slikanja; Nosilec: izr. prof. dr. Gabriela Kalčíková, https://planterastics.fkkt.uni-lj.si/plastsensing/
 • PLAStouch, N2-0298 (2023-2026) Interakcije okoljsko relevantne mikroplastike in biotskih površin v vodnem okolju; Nosilec: izr. prof. dr. Gabriela Kalčíková, https://planterastics.fkkt.uni-lj.si/plastouch/
 • L2-3161 (2021-2024) H2O2 na čipu: Procesna intenzifikacija kontinuirne sinteze vodikovega peroksida visoke čistosti z uporabo elektrokatalitskega mikroreaktorja; Nosilec: prof. dr. Igor Plazl
 • Plasti-C-Wetland, J2-2491 (2020-2023) Vpliv mikroplastike na rastlinsko čistilno napravo; Nosilka: izr. prof. dr. Gabriela Kalčíková
 • J4-1775 (2019-2023) Razvoj mikropretočnih sistemov za analizo, izbor in uporabo bakterijskih celic; Nosilec: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl
 • UL za trajnostno družbo – ULTRA, pilotni projekt (2023–2025): Zeleni prehod v kemijski tehnologiji; koordinator: doc. dr. Rok Ambrožič; (Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost)

 

Mednarodni projekti

 

 • Horizon Europe – Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral network Project (2023–2027) GreenDigiPharma – Green and digital continuous-flow pharmaceutical manufacturing; Nosilka: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl
 • mERA.net – (2022-2025) BioMAT4Eye – Neoteric Biomaterials for hIPSCs Monitorized Differentiation to RGCs: Creation, Microfabrication & Microfluidics; Nosilec: prof. dr. Igor Plazl
 • EU H2020 - Papillons, Plastics in agriculture: impacts, lifecycles & long-term sustainability (2021-2025); Nosilka na UL FKKT: izr. prof. dr. Gabriela Kalčíková,  https://www.papillons-h2020.eu/
 • PRIORITY, Plastics Monitoring, Detection, Remediation, Recovery (COST Action, 2021-2025); Članica uradnega odbora: izr. prof. dr. Gabriela Kalčíková, https://ca-priority.eu/
 • Horizon 2020 – ERA Chair projekt - 811040 (2019 – 2022) COMPETEChair of Micro Process Engineering and Technology; Koordinatorka projekta: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl
 • CELSA project (2020-2022): Self-assembling Multi-Layer Enzyme Network for Flow Biocatalysis, Selfembed, Nosilec: Prof. Dr. Igor Plazl

Industrijski projekti

 • Belinka Perkemija
 • AqufilSLO
 • Acies Bio d.o.o., LjubljanaDevelopment of microflow systems for bacterial cell analysis, selection and application , Grant No. J4-1775 (2019-2022);
 • Krka, d.d., Novo mestoDevelopment of methodologies and procedures for the synthesis and isolation of selected active ingredients; Številka projekta: RRU/07-2017 (2017-2018). Številka projekta: RRU/02-2021 (2021-2022)

Bilateralni projekti

 • J4-4562 (2022-2025) Intenzifikacija biokatalitskega procesa z uporabo evtektičnih topil v mikropretočnih sistemih za trajnostno valorizacijo odpadkov – BioInDES; Nosilec: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl; sodelovanje s Faculty of Food Technology and Biotechnology
 • N2-0067 (2017 -2021) MIO-enzyme-based multistep syntheses in continuous-flow microfluidic reactor systems, Nosilec: Prof. Dr. Igor Plazl; Partner: Budapest University of Technology and Economics, Department of Organic Chemistry and Technology (Prof. Dr. Laszlo Poppe)

Raziskovalna oprema

 • Aparatura aerobni digester W11-A
 • Aparatura za določanje toksičnosti LUMIStox Dr. Large
 • Aparatura za jar test Aqualytic AL 50 Floc-Tester
 • Centrifuga Domel Centric 260R
 • Inkubator OxiTop-box
 • Inkubatorji WTW xylem TS 608/2-i
 • Laboratorijska rastlinska čistilna naprava s kontinuirnim obratovanjem
 • Merilnik pH vrednosti/koncentracije ionov Seven2Go S8
 • Mikročitalec BioTek Synergy LX multi-mode reader
 • Naprava za merjenje TOC analytikjena multi N/C 3100
 • Ozonator Wedeco Modular HC
 • Sistem za merjenje WTW xylem OxiTop BSB BOD DBO in OxiTop-i B
 • Stereo mikroskop Motic SMZ-171
 • Stresalnik Labnet Orbit 1900
 • Stresalnik Tehtnica Železniki, 2x
 • Sušilnik Heraeus function line
 • Sušilnik Kambić SP-55 Easy
 • Ultra centrifugalni mlin Retsch ZM 300
 • UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 50, 2x
 •  

 • Analizator vlage v trdni snovi Metler Tolledo HR83
 • Avtoklav 216 L Sutjeska Beograd
 • Avtoklav Tuttnauer 2840EL
 • Avtoklav Tuttnauer 3870ELV
 • Centrifuga Domel Centric 350
 • Centrifuga Sigma 3-18KS
 • Centrifuga Tehtnica centric 350
 • Centriuga Heraeus Biofuge RS
 • Digitalni merilec mikrometerskih dimenzij Mitutoyo
 • Električni vir Life sciences PowerEase 90W
 • Fluorometer Invitrogen Qubit 3.0 Fluorometer
 • Fotometer Iskra MA9510
 • FT-IR infrardeči spektormeter Metler Tolledo ReactIR 702L
 • Injekcijska črpalka Essi Tech, 4x
 • Injekcijska črpalka Harvard Apparatus PHD 4400, 4x
 • Injekcijska črpalka Harvard Apparatus pump 33
 • Injekcijska črpalka Harvard Apparatus pump 33 DDS
 • Inkubator Kambič I-115
 • Inkubator Kottermann 2771
 • Invertni fluorescenčni mikroskop Leiva DM IL LED Flua
 • Kontinuirna črpalka Essi Tech
 • Laboratorijski bioreaktor Bioengineering KLF 2000
 • Laminarna zaščitna komora Iskra PIO LFVP 12
 • Laminarna zaščitna komora Iskra PIO MC 12-3
 • Merilec aktivnosti vode Aqualb4 TE
 • Merilni sistem za merjenje kisika in pH Pyroscience Firesting pro
 • Merilni sistem za merjenje kisika Pyroscience Firesting
 • Merilni sistem za merjenje kisika Pyroscience PICO-O2
 • Merilni sistem za merjenje raztopljenega kisika Metler Tolledo M300
 • Mikroskop Motionscope Micorfluidics high-speed (MHS) microscope
 • Mikrovalovna peč/rektor Panasonic Pro II 1700, 2x
 • Nizkotlačna plazma Diener Zepto
 • Ogrevan stresalnik IKA KS 4000 i control
 • Peristalitična črpalka Cole-Parmer MasterFlex L/S
 • Plinski kromatograf Hewlett Packard HP 5890
 • Rezalnik Silhouette CAMEO 4
 • Rotacijski reometer HAAKE CV 100
 • Rotacijski reometer HAAKE RS 150
 • Rotavapor BUCHI R-114
 • Stresalnik Tehnica RVI-403
 • Termostat od -15 do +95 °C Kambič
 • Termostatiran stresalniknInnova 4230
 • UV-VIS Spektrofotometer Shimadzu UV-2600
 • Visokotlačni tekočinski kromatograf Shimadzu
 • Visokotlačni tekočinski kromatograf Varian
 • Žarilna peč od 30 do 3000 °C Nabertherm