Katedra za materiale in polimerno inženirstvo

Splošne informacije

Katedra za materiale in polimerno inženirstvo
Večna pot 113
1000 Ljubljana

tel.: +386 1 479 8000

Predstojnica katedre: prof. dr. Šebenik Urška

Pedagoška dejavnost

Bolonjski programi 1. stopnje

Kemijsko inženirstvo - UN:

 • Kemijsko inženirstvo I
 • Kemijsko inženirstvo II
 • Kemijsko inženirska termodinamika
 • Kemijsko reakcijsko inženirstvo
 • Prenos toplote in snovi
 • Kemijsko produktno inženirstvo
 • Separacijski procesi
 • Polimerni materiali (izbirni predmet)
 • Osnove polimernega inženirstva (izbirni predmet)
 • Praktikum iz kemijskega inženirstva
 • Polimerni materiali (izbirni predmet)
 • Materiali za inženirje
 • Praktikum iz materialov (izbirni predmet)
 • Sodobne metode karakterizacije materialov (izbirni predmet)
 • Praktično usposabljanje (izbirni predmet)

Tehniška varnost – UN:

 • Osnove materialov

Kemija – UN:

 • Osnove kemijskega inženirstva

Kemijska tehnologija – VS:

 • Osnove industrijske kemije
 • Procesi v industrijski kemiji
 • Mehanske operacije
 • Osnove vede o materialih
 • Osnovne operacije v kemijskem inženirstvu
 • Praktikum iz osnov kemijskega inženirstva
 • Praktikum iz materialov (izbirni predmet)
 • Polimerni materiali (izbirni predmet)
 • Osnove polimernega inženirstva (izbirni predmet)
 • Tehnologija premazov (izbirni predmet)

Izven FKKT

 • Polimeri (Univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov, UL NTF)
 • Polimerna kemija (Univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov, UL NTF)
 • Tehnologija materialov I, II, ALUO-UN
 • Industrijski materiali (izbirni predmet), FMF – VS

Bolonjski programi 2. stopnje

Magistrski študijski program Kemijsko inženirstvo:

 • Nanomateriali in kompoziti
 • Kataliza in heterogeni reakcijski sistemi
 • Polimerno reakcijsko inženirstvo (izbirni predmet)
 • Polimerno procesno inženirstvo (izbirni predmet)
 • Organski premazi (izbirni predmet)
 • Propad gradiv (izbirni predmet)
 • Inženirstvo materialov (izbirni predmet)
 • Kemija in tehnologija keramike in silikatov (izbirni predmet)


Magistrski študijski program Kemija:

 • Termična, sestavna in morfološka analiza materialov (smer MATERIALI ZA SHRANJEVANJE IN PRETVORBO ENERGIJE)
 • Sodobne tehnike sinteze nanomaterialov (smer MATERIALI ZA SHRANJEVANJE IN PRETVORBO ENERGIJE)
 • Mehke veščine in strokovni razvoj (smer MATERIALI ZA SHRANJEVANJE IN PRETVORBO ENERGIJE)
 • Ogljikovi materiali za shranjevanje in konverzijo energije (smer MATERIALI ZA SHRANJEVANJE IN PRETVORBO ENERGIJE)

 

Magistrski študijski program Tehniška varnost:

 • Uporaba in osnove propada gradiv (izbirni predmet)

Bolonjski programi 3. stopnje

Doktorski študijski program Kemijske znanosti:

 • Izbrana poglavja iz kemijskega reakcijskega inženirstva
 • Izbrana poglavja iz separacijskih procesov
 • Izbrana poglavja iz polimernega inženirstva
 • Izbrana poglavja iz inženirstva materialov
 • Izbrana poglavja iz materialov za energetiko in varovanje okolja

Raziskovalna dejavnost

Raziskave materialov:

- Načrtovanje (sestava, proces, struktura, aplikativne lastnosti) in sinteza materialov
- Mehanske in reološke lastnosti, vključno z matematičnim modeliranjem lastnosti
- Termične lastnosti materialov
- Kvalitativna in kvantitativana mikrostrukturna in nanostrukturna analiza materialov
- Funkcionalizacija površin različnih nanostruktur
- Polimerni materiali in (nano)kompoziti (veziva, elastomeri, plastomeri, duromeri)
- Polimerni materiali s spominskim učinkom
- Polimerni materiali s sposobnostjo samoceljenja
- Hidrogeli za napredne aplikacije (pH, temperaturno in elektro-odzivni hidrogeli za nadzorovano sproščanje učinkovin, adsorpcijo, celjenje ran...)
- Perovskitni materiali
- Visokoentropijski materiali
- Različni sistemi betonov in malt
- Kompoziti s fazno spremenljivimi materiali
- Alumosilikati in drugi plastoviti nanomateriali
- Sinteza in karakterizacija ogljikovih alotropov za uporabo v napravah za shranjevanje in pretvorbo energije
- Razvoj elektrokatalizatorjev za gorivne celice in elektrolizerje
- Materiali za baterije
- Sinteza nanodelcev prehodnih kovin in žlahtnih kovin na električno prevodnih nosilcih
- Nanoceluloza, modificirana nanoceluloza in drugi polisaharidi
- Kristalizacija nanodelcev žlahtnih kovin in oksidov, njihove strukturne in katalitske lastnosti

Raziskave s področja kemijskega inženirstva:

- Razvoj kemijskih in fizikalnih procesov
- Razvoj kemijskih produktov
- Kemijsko reakcijsko inženirstvo
- Transportni pojavi
- Separacijski procesi
- Kinetika fizikalnih in kemijskih procesov
- Matematično modeliranje procesov na različnih nivojih opazovanja, od molekularnega do makroskopskega nivoja
- Heterogeni polimerizacijskih sistemi: emulzijska polimerizacija, suspenzijska polimerizacija
- Reologija in dinamična mehanska analiza
- Načrtovanje in modeliranje mehanskih in reoloških lastnosti polimernih materialov
- Sinteza ter optimizacija sinteze, zamreženja in lastnosti polimernih materialov in (nano)kompozitov na osnovi sintetičnih in naravnih materialov
- Sinteza ter optimizacija sinteze, zamreženja in lastnosti (hibridnih) hidrogelov na osnovi sintetičnih in naravnih materialov
- Inkapsulacija s polimernimi materiali
- Kromatografija makromolekul
- Pretočni polimerni materiali z odprto poroznostjo za separacije
- Kinetične analize faznih pretvorb
- Študij elektrokemijskih procesov z RDE, RRDE, GDE, CV LSV, EIS metodami
- Razvoj elektrokemijskih mikroreaktorjev za proizvodnjo vodikovega peroksida in organskih spojin

Raziskave s področja biotehnologije:

- Kontinuirni bioprocesi – preučevanje vpliva fiziološkega stanja
- študij interakcij med bakterijami in bakteriofagi

Raziskovalni programi in projekti:

 • P1-0153 Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov; Vodja: dr. Matevž Pompe (2020 - 2025)
 • P2-0191 Kemijsko inženirstvo (2020 - 2025); Vodja: dr. Matjaž Krajnc (do junija 2022), dr. Andreja Žgajnar Gotvajn (od junija 2022)
 • P2-0423 Sodobni akumulatorji kot podpora zelenemu prehodu in elektromobilnosti; Vodja: dr. Robert Dominko (2022 - 2027)
 • P1-0175 Napredna anorganska kemija; Vodja: dr. Anton Meden (2018 - 2023)
 • J2-2491 Vpliv mikroplastike na rastlinsko čistilno napravo; Vodja: dr. Gabriela Kalčikova (2020 - 2023)
 • J2-3049 MIkrofluidni Senzorski Sistem za zaznavanje PESticidov (MISS PES); Vodja: dr. Danjela Kuščer Hrovatin (2021 - 2024)
 • J2-4462 Visoko energijski aluminij kovinski-organski akumulatorji; Vodja: dr. Jan Bitenc (2022 - 2025)
 • J4-2545 Samosestavljivi in napredni biopolimerni ovoji za mikrokapsulacijo probiotikov in starterskih kultur; Vodja: dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec (2020 - 2023)
 • J7-2603 Učinkovitost bakteriofagov za zdravljenje ekstracelularnih in intracelularnih bakterijskih okužb implantatov; Vodja: dr. Aleš Podgornik (2020 - 2023)
 • J7-4636 Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi; Vodja:  dr. Dušan Strmčnik (2022 - 2025)
 • L2-3161 Procesna intenzifikacija kontinuirne sinteze vodikovega peroksida visoke čistosti z uporabo elektrokatalitskega mikroreaktorja; Vodja: dr. Igor Plazl (2021 - 2024)
 • L7-2629 Vrednotenje in remediacija sedimentov za nadaljnjo uporabo v gradbenem sektorju; Vodja: dr. Vilma Ducman (2020 - 2023)
 • N2-0298 Interakcije okoljsko relevantne mikroplastike in biotskih površin v vodnem okolju; Vodja: dr. Gabriela Kalčíková (2023-2026)
 • Horizon Europe Partnership - EIT RawMaterials projekt – The European Battery Business Club - An innovative Lifelong Learning Programme (EBBC) - Project agreement No. 21049 – Vodja: dr. Bostjan Genorio (2022 – 2023)

Raziskovalna oprema

 • Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo Zeiss ULTRA plus
 • Rentgenski fotoelektronski spekrometer (XPS) PHI VersaProbe III (Version AD)  opremljen z himisfernim analizatorjem ter monokromatskim rentgenskim izvorom Al Kα
 • Vrstični elektronski mikroskop Jeol T300
 • Mikroskop na atomsko silo Nanoeducator NT-MTD
 • Mikroskop za korelacijsko, konfokalno in svetlobno mikroskopijo Zeiss
 • Segrevalni mikroskop Leitz Wetzlar 301-200-301
 • 3D-DLS Research Lab
 • Analizator velikosti in porazdelitve velikosti delcev Microtrac S3500 Bluewave
 • Analizator velikosti in porazdelitve velikosti delcev Microtrac S3500 
 • Netzsch STA 449 F3 Jupiter aparatura za simultano termično analizo (CO-NOT)
 • Masni spektrometer Netzsch QMS 403C Aëolos (CO-NOT)
 • Analizator specifične površine in poroznosti Micromeritics ASAP 2020 (CO-NOT)
 • Mettler Toledo DMA 861e
 • Mettler Toledo DSC 1
 • Mettler Toledo DSC 823e
 • Mettler Toledo ReactIR iC10
 • Mettler Toledo LabMax Automatic Lab Reactor
 • Reometer Anton Paar Physica MCR301
 • Merilec mehanskih lastnosti Mark10 ESM 1500
 • Brabender Plastograph EC "PLUS"
 • Planetarni mlin Fritzsch Pulverisette 7
 • Impedančni spektrometer
 • 1250 Frequency Response Analyser Solartron Schlumberg
 • 1286 Electrochemical Interface Solartron Schlumberg
 • Visokonapetostni SMU Keithley 237
 • GC System 7890A Agilent Technologies
 • PSS GPC UltiMate3000 (GPC sistem)
 • Bruker Avance III 500 MHz NMR spektrometer
 • Bruker 600 MHz NMR spektrometer
 • Kromatografski sistem Akta Explorer
 • Komora za laminarni tok
 • Inkubator
 • Potenciostat/galvanostat z elektrokemijsko impedančno spektroskopijo Biologic SP-300