Prepis po merilih za prehode (predbolonjski študenti in študenti drugih fakultet)

1. Kandidati naj najprej preko MVZI evidence predhodnih vpisov poizvejo o upravičenosti do brezplačnega nadaljevanja študija. To informacijo je možno dobiti s poizvedbo na elektronskem naslovu podpora-evs.mvzi(at)gov.si  (poleg vprašanja je potrebno sporočiti tudi svoj EMŠO).

2. V kolikor prejmejo odgovor MVZI, da niso upravičeni do brezplačnega nadaljevanja študija, preverijo višino šolnine za študijske programe UL FKKT, ki so objavljeni na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev/ (Cenik šolnin in prispevkov za tekoče študijsko leto).

3. Nato vložijo prošnjo na Komisijo za dodiplomski in magistrski študij UL FKKT (v nadaljevanju: KDMŠ), v obliki dopisa, ki ga lastnoročno podpišejo in pošljejo po navadni pošti, ali podpišejo z digitalnim certifikatom in posredujejo po elektronski pošti na naslov referat(at)fkkt.uni-lj.si.

4. V prošnji navedejo, v kateri študijski program UL FKKT se želijo prepisati/vpisati, priložijo dokazila o do sedaj opravljenih obveznostih in predmetnik na sedanjem študijskem programu, ter priložijo odgovor MIZŠ glede upravičenosti do brezplačnega nadaljevanja študija (v kolikor do brezplačnega nadaljevanja študija niso upravičeni, dodajo izjavo, da so seznanjeni z višino šolnine).

5. Prošnja kandidata se posreduje v pregled skrbniku ustreznega študijskega programa, ki pripravi mnenje za KDMŠ. KDMŠ po prejemu mnenja skrbnika na zasedanju redne seje izda sklep, v katerem so navedene obveznosti za nadaljevanje študija na UL FKKT.

6. Sam postopek od oddaje prošnje do prejema sklepa KDMŠ lahko traja do 3 mesece (v ta rok ne štejeta mesec julij in avgust, ko je obdobje letnih dopustov).

7. Digitalno podpisan sklep KDMŠ kandidat prejme po elektronski pošti.