Enota za športno vzgojo

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Vodja: viš. pred. mag. Jamnik Matej


pred. Ogrizović Saša

Predmet Športna vzgoja je del rednega študijskega programa Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani, zato je obvezujoč za vse študente, ki so ga izbrali kot splošno-izbirni predmet skladno z bolonjskimi študijskimi programi 1. stopnje.

 • Ozaveščanje o vrednotah športa in preko tega vplivanje na oblikovanje pozitivnih stališč do športa in navajanje na  zdrav način življenja.
 • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oz. skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja in ustvarjalno izrabo prostega časa.
 • Izpopolnjevanje znanja v izbranih športnih panogah.
 • Splošno-teoretični del vsebuje predavanja, ki so skupna vsem športnim programom in se izvajajo skupno za vse študente (osnove delovanja človekovega telesa, njegovega gibalnega, srčno-žilnega in dihalnega sistema, psihomotorične in funkcionalne sposobnosti, športno-gibalna aktivnost kot preventivna in kurativna dejavnost za ohranjanje in utrjevanje zdravja, osnove zdravega prehranjevanja in regulacije telesne teže ter drugih medicinskih vidikov športa, metode preverjanja in ugotavljanja stanja psihomotoričnih in funkcionalnih sposobnosti). Potrebno bo izdelati seminarsko nalogo iz splošno-teoretičnih vsebin.
 • Specialno-teoretični del je vezan na izbrano športno panogo (posebnosti  športne panoge in  njen vpliv na človeka, tehnika, taktika in pravila, osnove telesne in tehnično taktične priprave) in se izvaja skozi praktične vaje.
 • Praktične vaje: študentje izbirajo med ponujenimi športnimi panogami v okviru izobraževalnega in tekmovalnega programa (tekmovalni program je lahko le dopolnilo izobraževalnemu programu, za kar se bodo lahko študentje z nosilcem predmeta dogovorili kasneje).
 • Vsebine izobraževalnega programa so športne panoge, ki se izvajajo v različnih oblikah in na več stopnjah zahtevnosti. Obsega programe učenja in izpopolnjevanja v izbranih športnih panogah, ki se izvaja kontinuirano preko obeh semestrov. Študentje lahko program dopolnjujejo tudi s programom športnih aktivnosti v naravi v okviru ŠD FKKT.
 • Tekmovalni program obsega vsa univerzitetna, meduniverzitetna in mednarodna tekmovanja (evropska in svetovna univerzitetna tekmovanja) v izbranih športnih panogah in je sestavni del dejavnega sožitja študentov, učiteljev in drugih pripadnikov univerze z namenom sodelovanja znotraj fakultet in univerz. V ta program se vključujejo še aktivni in bivši tekmovalci (tekmovalni program je lahko le dopolnilo izobraževalnemu programu, za kar se bodo lahko študentje z nosilcem predmeta dogovorili kasneje).
 • Viš. pred. mag. Matej Jamnik, pred. Saša Ogrizović: Uvodne informacije glede poteka in izvajanja predmeta, Klasifikacija športnih dejavnosti (v četrtek 05.10.2023 ob 18.00 - 19.30).
 • Izr. prof. dr. Tomaž Pavlin: Šport skozi čas - 2 uri (v četrtek 19.10.2023 ob 18.00 - 19.30).
 • Prof. dr. Matej Tušak: Vloga športa pri vzgoji - 2 uri (v četrtek 23.11.2023 ob 18.00 - 19.30).
 • Pred. Saša Ogrizović: Športni trening - 2 uri (v četrtek 07.12.2023 ob 18.00 - 19.30).
 • Asist. dr. Urška Bukovnik: Prehrana za zdrav življenski slog - 2 uri (v četrtek 11.01.2024 ob 18.00 - 19.30).
 • Viš. pred. mag. Matej Jamnik, pred. Saša Ogrizović: Informacije v zvezi s preizkusom teoretičnega znanja (v četrtek 11.01.2024 ob 19.30 - 19.45).
 • Doc. dr. Matej Majerič: ABC Fitnes vadbe.
 • Izr. prof. dr. Vedran Hadžić: Športne poškodbe.

Vsa predavanja bodo potekala po objavljenem urniku na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, in sicer v predavalnicah A ali B (objekt X). Za vsako predavanje boste tri dni prej posebej obveščeni na vaš elektronski naslov.

Izbrana poglavja

Pavlin T. (2005). Zanimanje za šport je prodrlo med SLOVENCI že v široke sloje. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 143 str.

 • Stran 07 – 12.
 • Stran 33 - 40.
 • Stran 40 - 46.
 • Stran 55 - 97.


Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (2000). Lepota gibanja tudi za zdravje. Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 336 str.

 • Stran 15 - 18.
 • Stran 22 - 24.
 • Stran 38 - 55.
 • Stran 55 - 70.
 • Stran 240 - 244.


Rotovnik-Kozjek, N. (2004). Gibanje je življenje. Ljubljana: Domus, 238 str.

 • Stran 11 - 55.
 • Stran 61 - 71.


Bračič M. (2006). Razvijanje moči s prostimi utežmi v košarki. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 119 str.

 • Stran 28 - 37.
 • Za oba programa zadoščajo predznanja pridobljena v srednjih šolah.
 • Zdravstveni status, ki dovoljuje ustrezen telesni napor (zdravniška in druga opravičila se ne upoštevajo).
 • Vpis v 1., 2. ali 3. letnik študija skladno z bolonjskimi programi 1. stopnje.
 • Študent mora imeti predmet vpisan v STUDIS.

Za pridobitev končne ocene morajo študenti izpolnjevati sledeče pogoje:

 • Opravljen pisni preizkus teoretičnega znanja v obliki kolokvija (cca. 65% uspešnost) iz splošno-teoretičnih vsebin - iz vedenj o vplivu športne aktivnosti na zdrav način življenja in vzdrževanja psihofizičnega ravnovesja ter ohranjanja delovnih sposobnosti. 
 • Opravljeno seminarsko nalogo (Navodila za izdelavo seminarske naloge).
 • Opravljen praktični del s tem da imajo predpisan minimalen obisk (23x) na praktičnih vajah, ki bodo potekale v zimskem in letnem semestru.

Študenti s statusom študenta športnika (praviloma ena izmed kategorizacij Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez) so oproščeni praktičnih vaj, ne pa tudi ostalih obveznosti (študentje s statusom športnika morajo ustrezno dokazilo prinesti na govorilne ure ali ga poslati preko elektronske pošte v mesecu oktobru 2023 - matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si).

Ocenjevalna lestvica:

 • 6 - 10 (pozitivno).
 • 5 (negativno).
 • Predavanja bodo potekala hkrati za vse študente, ki imajo vpisan predmet.
 • Praktične vaje bodo potekale enkrat tedensko v obeh semestrih (en obisk tedensko šteje kot ena prisotnost, ne glede na to ali bodo praktične vaje trajale 60 ali 90 minut). Razdelitev v skupine za praktične vaje bo opravljena elektronsko (preko spletne učilnice). Vsi vpisani študentje, ki so izbrali predmet Športna vzgoja morajo glede praktičnih vaj izbrati eno izmed vsebin izobraževalnega programa (študentje lahko program dopolnjujejo tudi s programom športnih aktivnosti v naravi in tekmovalnim programom v okviru programa ŠD FKKT). O vseh podrobnostih se bodo lahko študentje z nosilcem predmeta dogovorili kasneje.
 • Študenti opravijo izpit ko uspešno opravijo kolokvij iz splošno-teoretičnih vsebin ter seminarsko nalogo in opravijo praktični del s tem da imajo predpisan obisk na praktičnih vajah.

Urnik vsebin predavanj iz splošno-teoretičnega dela bo objavljen skladno s predavanji ostalih predmetov.

Praktične vaje se bodo začele s ponedeljkom 9. oktobra 2023 in bodo potekale ves čas v zimskem in letnem semestru v študijskem letu 2023/24.

Govorilne ure na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana (kabinet K1.032 oz. 1AB/1032), in sicer vsako sredo od 11.00 - 12.00 (v mesecu oktobru 2023), ostale mesece pa kadarkoli po predhodnem dogovoru (matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si).

Predmet Šport in zdravje je del rednega študijskega programa Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani, zato je obvezujoč za vse študente, ki so ga izbrali kot splošno-izbirni predmet skladno z bolonjskimi študijskimi programi 2. stopnje.

 • Razumevanje pomena kakovosti življenjskega sloga, ohranjanja zdravja in telesne zmogljivosti v vsakdanjem življenju (zlasti kot protiutež stresnemu in sedečemu načinu življenja, povezanim z delom).
 • Teoretično znanje za ohranjanje in krepitev zdravja ter telesne zmogljivosti po merilih Svetovne zdravstvene organizacije.
 •  Praktično znanje za ohranjanje in krepitev zdravja ter telesne zmogljivosti po kineziološki doktrini.
 •  Uporaba različnih praktičnih sredstev za ohranjanje in krepitev zdravja ter telesne zmogljivosti na delovnem mestu.
 • Seznanitev s sodobnimi boleznimi in skeletno-mišičnimi poškodbami ter kroničnimi bolečinami, povezanimi s sedečim načinom življenja, kar je značilno za večino sodobnih poklicev.
 • Priporočila in navodila za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).
 • Izboljšanje kakovosti delovnega okolja pri študiju in delu, ki vključuje: osnovno znanje iz anatomije, fiziologije, ergonomije in kineziologije s praktičnimi sredstvi.
 • Osnovna diagnostika z meritvami in oceno telesne pripravljenosti in gibalne učinkovitosti, ki je povezana z ohranjanjem zdravja.
 • Ukrepanje, ravnanje in prva pomoč pri nastanku akutnih poškodb ali mišičnih bolečin pri telesni dejavnosti.
 • Praktične vaje iz izbranih vsebin za izboljšanje življenjskega sloga, ohranjanje zdravja in telesne zmogljivosti (sistematičen več-tedenski program za izboljšanje življenjskega sloga, zdravja in telesne zmogljivosti, funkcionalna telesna in fitnes vadba, pohodništvo, tek, nordijska hoja, igre z žogo in drugi športi in telesne dejavnosti za vsakodnevno zadovoljstvo in kakovostno življenje).

Vsa predavanja bodo potekala po objavljenem urniku na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, in sicer v predavalnicah A ali B (objekt X). Za vsako predavanje boste tri dni prej posebej obveščeni na vaš elektronski naslov.

 

 1. Ahčan, U. (2006). Prva pomoč. Rdeči križ Slovenije.
 2. Ogrizović, S. (2020). Vaje za izboljšanje telesne drže med dolgotrajnim sedenjem. Univerzitetni šport. Letn. 13, št. 13, str. 53-58.
 3. Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenec, A., Tomažin, K., Štirn, I. in Majerič, M. (2013). Športna rekreacija. Ljubljana: Športna unija Slovenije.  
 4. Pori, P., Pori, M. in Vidič, S. (2016). 251 vaj moči za radovedne. Ljubljana: Športna unija Slovenije.
 5. Starret K., Sarret J., Cordoza G. (2016). Deskbound – Stand up to a sitting world. Victory Belt Published Inc.
 6. WHO Guidelines on physical acitivity and sedentary behaviour. ISBN 978-92-4-001487-9 (print version).
 • Za opravljenje predmeta zadoščajo predznanja pridobljena v srednjih šolah ali predznanja v okviru opravljenega predmeta Športna vzgoja skladno z bolonjskimi programi 1. stopnje.
 • Zdravstveni status, ki dovoljuje ustrezen telesni napor (zdravniška in druga opravičila se ne upoštevajo).
 • Vpis v 1. ali 2. letnik študija skladno z bolonjskimi programi 2. stopnje.
 • Študent mora imeti predmet vpisan v STUDIS.

Za pridobitev končne ocene morajo študenti izpolnjevati sledeče pogoje:

 • Opravljen ustni preizkus teoretičnega znanja – iz vedenj, ki so opisane v vsebinah predmeta (delovni list, Worksheets).
 • Opravljen praktični del s tem da imajo predpisan minimalen obisk (23x) na praktičnih vajah, ki bodo potekale v zimskem in letnem semestru.

Študenti s statusom študenta športnika (praviloma ena izmed kategorizacij Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez) so oproščeni praktičnih vaj, ne pa tudi ostalih obveznosti (študentje s statusom športnika morajo ustrezno dokazilo prinesti na govorilne ure ali ga poslati preko elektronske pošte v mesecu oktobru 2023 - matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si).

 

Ocenjevalna lestvica:

 • 6 - 10 (pozitivno).
 • 5 (negativno).
 • Predavanja bodo potekala hkrati za vse študente, ki imajo vpisan predmet.
 • Praktične vaje bodo potekale enkrat tedensko v obeh semestrih (en obisk tedensko šteje kot ena prisotnost, ne glede na to ali bodo praktične vaje trajale 60 ali 90 minut). Razdelitev v skupine za praktične vaje bo opravljena elektronsko (vse informacije bodo pravočasno objavljene). Vsi vpisani študentje, ki so izbrali predmet Šport in zdravje morajo glede praktičnih vaj izbrati eno izmed vsebin, ki so ponujene v programu športnih panog na FKKT (študentje lahko program dopolnjujejo tudi s programom športnih aktivnosti v naravi in tekmovalnim programom v okviru programa ŠD FKKT). O vseh podrobnostih se bodo lahko študentje z viš. pred. mag. Matej Jamnikom dogovorili kasneje.
 • Študenti opravijo izpit ko uspešno opravijo preiskus iz splošno-teoretičnih vsebin in opravijo praktični del s tem da imajo predpisan obisk na praktičnih vajah.

Urnik  vsebin predavanj iz splošno-teoretičnega dela bo objavljen skladno s predavanji ostalih predmetov.

Praktične vaje se bodo začele s ponedeljkom 09. oktobra 2023 in bodo potekale ves čas v zimskem in letnem semestru v študijskem letu 2023/24.

 

Viš. pred. mag. Matej Jamnik, bo imel govorilne ure na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, (kabinet K1.032 oz. 1AB/1032), in sicer vsako sredo od 11.00 - 12.00 (v mesecu oktobru 2023), ostale mesece pa kadarkoli po predhodnem dogovoru (matej.jamnik(at)fkkt.uni-lj.si).

Nosilec predmeta doc.dr. Matej Majerič je dosegljiv za vse informacije preko elektronske pošte ali po predhodnem dogovoru na Fakulteti za šport UL (matej.majeric(at)fsp.uni-lj.si).