Enota za športno vzgojo

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Vodja: viš. pred. mag. Jamnik Matej


pred. Ogrizović Saša

Predmet Športna vzgoja je del rednega študijskega programa Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani, zato je obvezujoč za vse študente, ki so jo izbrali kot splošno-izbirni predmet skladno z bolonjskimi študijskimi programi 1. stopnje.

 • Ozaveščanje o vrednotah športa in preko tega vplivanje na oblikovanje pozitivnih stališč do športa in navajanje na  zdrav način življenja.
 • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oz. skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja in ustvarjalno izrabo prostega časa.
 • Izpopolnjevanje znanja v izbranih športnih panogah.
 • Splošno-teoretični del vsebuje predavanja, ki so skupna vsem športnim programom in se izvajajo skupno za vse študente (osnove delovanja človekovega telesa, njegovega gibalnega, srčno-žilnega in dihalnega sistema, psihomotorične in funkcionalne sposobnosti, športno-gibalna aktivnost kot preventivna in kurativna dejavnost za ohranjanje in utrjevanje zdravja, osnove zdravega prehranjevanja in regulacije telesne teže ter drugih medicinskih vidikov športa, metode preverjanja in ugotavljanja stanja psihomotoričnih in funkcionalnih sposobnosti). Študentje bodo morali dodatno iz slošno- teoretičnih vsebin izdelati tudi kratko seminarsko nalogo (cca. 3 - 4 strani).
 • Specialno-teoretični del je vezan na izbrano športno panogo (posebnosti  športne panoge in  njen vpliv na človeka, tehnika, taktika in pravila, osnove telesne in tehnično taktične priprave) in se izvaja skozi praktične vaje.
 • Praktične vaje: študentje izbirajo med ponujenimi športnimi panogami v okviru izobraževalnega in tekmovalnega programa (tekmovalni program je lahko le dopolnilo izobraževalnemu programu, za kar se bodo lahko študentje z nosilcem predmeta dogovorili kasneje).
 • Vsebine izobraževalnega programa so športne panoge, ki se izvajajo v različnih oblikah in na več stopnjah zahtevnosti. Obsega programe učenja in izpopolnjevanja v izbranih športnih panogah, ki se izvaja kontinuirano preko obeh semestrov. Študentje lahko program dopolnjujejo tudi s programom športnih aktivnosti v naravi v okviru ŠD FKKT.
 • Tekmovalni program obsega vsa univerzitetna, meduniverzitetna in mednarodna tekmovanja (evropska in svetovna univerzitetna tekmovanja ter univerziade) v izbranih športnih panogah in je sestavni del dejavnega sožitja študentov, učiteljev in drugih pripadnikov univerze z namenom sodelovanja znotraj fakultet in univerz. V ta program se vključujejo predhodno selekcionirani študenti (tekmovalni program je lahko le dopolnilo izobraževalnemu programu, za kar se bodo lahko študentje z nosilcem predmeta dogovorili kasneje).

Vsa predavanja bodo potekala po objavljenem urniku na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, in sicer v predavalnici A ali B (objekt X). Glede na to, da predavanja izvajamo hkrati za vse študijske smeri je tudi neobvezna opcija izvajanja predavanj »na daljavo« preko aplikacije ZOOM (o tem se bomo posebej dogovrili). Za vsako predavanje boste tri dni prej posebej obveščeni na vaš elektronski naslov.

Izbrana poglavja

Pavlin T. (2005). Zanimanje za šport je prodrlo med SLOVENCI že v široke sloje. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 143 str.

 • Stran 07 – 12.
 • Stran 33 - 40.
 • Stran 40 - 46.
 • Stran 55 - 97.


Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (2000). Lepota gibanja tudi za zdravje. Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 336 str.

 • Stran 15 - 18.
 • Stran 22 - 24.
 • Stran 38 - 55.
 • Stran 55 - 70.
 • Stran 240 - 244.


Rotovnik-Kozjek, N. (2004). Gibanje je življenje. Ljubljana: Domus, 238 str.

 • Stran 11 - 55.
 • Stran 61 - 71.


Bračič M. (2006). Razvijanje moči s prostimi utežmi v košarki. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 119 str.

 • Stran 28 - 37.
 • Za oba programa zadoščajo predznanja pridobljena v srednjih šolah.
 • Zdravstveni status, ki dovoljuje ustrezen telesni napor (zdravniška in druga opravičila se ne upoštevajo).
 • Vpis v 1., 2. ali 3. letnik študija.
 • Študent mora imeti predmet vpisan v STUDIS.

Za pridobitev končne ocene morajo študenti izpolnjevati sledeče pogoje:

 • Opravljen pisni preizkus teoretičnega znanja v obliki kolokvija (cca. 65% uspešnost) iz splošno-teoretičnih vsebin - iz vedenj o vplivu športne aktivnosti na zdrav način življenja in vzdrževanja psihofizičnega ravnovesja ter ohranjanja delovnih sposobnosti. 
 • Najmanj 75% obisk na praktičnih vajah, ki bodo potekale v zimskem in letnem semestru (23 prisotnosti).
 • Opravljeno seminarsko nalogo (Navodila za izdelavo seminarske naloge).

Študenti s statusom študenta športnika (praviloma ena izmed kategorizacij Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez) so oproščeni praktičnih vaj, ne pa tudi ostalih obveznosti (študentje s statusom športnika morajo ustrezno dokazilo prinesti na govorilne ure ali mi ga poslati preko elektronske pošte v mesecu oktobru 2022).

Ocenjevalna lestvica:

 • Opravil-a (pozitivno).
 • Ni opravil-a (negativno).
 • Predavanja bodo potekala hkrati za vse študente, ki imajo vpisan predmet.
 • Praktične vaje bodo potekale enkrat tedensko v obeh semestrih (en obisk tedensko šteje kot ena prisotnost, ne glede na to ali bodo praktične vaje trajale 60 ali 90 minut). Razdelitev v skupine za praktične vaje bo opravljena elektronsko (preko spletne učilnice). Vsi vpisani študentje, ki so izbrali predmet Športna vzgoja morajo glede praktičnih vaj izbrati eno izmed vsebin izobraževalnega programa (študentje lahko program dopolnjujejo tudi s programom športnih aktivnosti v naravi). Tekmovalni program bo izveden le kot dopolnilo izobraževalnemu programu (o vseh podrobnostih se bodo lahko študentje z nosilcem predmeta dogovorili kasneje).
 • Študenti opravijo izpit ko uspešno opravijo kolokvij iz splošno-teoretičnih vsebin, imajo predpisan obisk na praktičnih vajah in opravijo seminarsko nalogo.

Urnik vsebin predavanj iz splošno-teoretičnega dela bo objavljen skladno s predavanji ostalih predmetov (neobvezna opcija je tudi, da bodo predavanja potekala "na daljavo" preko videokonferenčnega orodja ZOOM).


Študentje bodo lahko izbirali glede praktičnih vaj med programi športnih panog, ki se odvijajo v okviru FKKT in izbranih športnih vsebin ŠD FKKT (dopolnilno). Praktične vaje se bodo začele s ponedeljkom 10. oktobra 2022 in bodo potekale ves čas v zimskem in letnem semestru v študijskem letu 2022/23.

 • Program športnih panog na FKKT (izobraževalni program).
 • Program ŠD FKKT (program športnih aktivnosti v naravi in tekmovalni program).

Govorilne ure na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana (kabinet K1.032 oz. 1AB/1032), in sicer vsako sredo od 11.00 - 12.00 (v mesecu oktobru 2022), ostale mesece pa kadarkoli po predhodnem dogovoru.